Zarządzenie nr 8/2017 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 8/2017

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia budowlane

Na podstawie § 6 ust. 2 i 3 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 13/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 września 2017 r.) oraz ust. 2 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 6 do ww. „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych”)

§ 1

Powołuję nw. zespoły – w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na egzamin na uprawnienia budowlane, który odbędzie się wiosną 2018 r.:

I. Zespół Kwalifikacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi, 3) kierowania robotami budowlanymi, o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery K), w składzie:

1. Mikołaj Malesza – przewodniczący

dr inż. budownictwa

2. Wojciech Rębacz – członek

mgr inż. budownictwa lądowego

3. Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

II. Zespół Kwalifikacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, o nazwiskach rozpoczynających się od litery L do litery Ż), w składzie:

1. Mikołaj Malesza – przewodniczący

dr inż. budownictwa

2. Marek Gwiazdowski – członek

mgr inż. budownictwa

3. Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

III. Zespół Kwalifikacyjny Nr 3 dla specjalności mostowej i inżynieryjnej mostowej, w składzie:

1. Wojciech Rębacz – przewodniczący

mgr inż. budownictwa lądowego

2. Jerzy Tadeusz Drapa – członek

mgr inż. budownictwa

3. Marek Gwiazdowski – sekretarz

mgr inż. budownictwa

IV. Zespół Kwalifikacyjny Nr 4 dla specjalności drogowej i inżynieryjnej drogowej, w składzie:

1. Marek Gwiazdowski – przewodniczący

mgr inż. budownictwa

2. Sławomir Topczewski – członek

mgr inż. budownictwa

3. Wojciech Rębacz – sekretarz

mgr inż. budownictwa lądowego

V. Zespół Kwalifikacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, w składzie:

1. Marek Gwiazdowski – przewodniczący

mgr inż. budownictwa

2. Witold Chodkiewicz – członek

mgr inż. budownictwa drogowego

3. Leonard Kurzyna – członek

inż. budownictwa

Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

VI. Zespół Kwalifikacyjny Nr 6 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w składzie:

1. Wiktor Ostasiewicz – przewodniczący

mgr inż. elektryk

2. Paweł Jan Mazur – członek

mgr inż.

3. Dariusz Mocarski – sekretarz

inż.

VII. Zespół Kwalifikacyjny Nr 7 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi), w składzie:

1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący

mgr inż. inżynierii środowiska

2. Dariusz Cezary Wawrentowicz – członek

dr inż. inżynierii środowiska

3. Grażyna Siemiończyk – sekretarz

mgr inż. inżynierii środowiska

 

VIII. Zespół Kwalifikacyjny Nr 8 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi), w składzie:

1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący

mgr inż. inżynierii środowiska

2. Dariusz Cezary Wawrentowicz – członek

dr inż. inżynierii środowiska

3. Grażyna Siemiończyk – sekretarz

mgr inż. inżynierii środowiska

IX. Zespół Kwalifikacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w składzie:

1. Wiktor Ostasiewicz – przewodniczący

mgr inż. elektryk

2. Jerzy Busłowski – członek

mgr inż. elektryk

3. Kazimierz Płazak – sekretarz

inż. elektryk

§ 2

Do zadań członków powołanych zespołów egzaminacyjnych należy w szczególności:

1)       określenie treści wniosku,

2)       sprawdzenie kompletności wniosku o nadanie uprawnień budowlanych,

3)       weryfikacja załączników do wniosku o nadanie uprawnień,

4)       sprawdzenie wykształcenia wnioskodawcy: jaki ma tytuł, do jakich uprawnień ten tytuł go upoważnia, czy w dacie rozpoczęcia dokumentowania praktyki miał ukończony III rok studiów, czy odpis dyplomu został podpisany,

5)       określenie, czy w okresie studiów wnioskodawca miał możliwość odbywania praktyki,

6)       weryfikacja prawidłowości wypełnienia oświadczenia o odbyciu praktyki,

7)       sprawdzenie pierwszej i drugiej strony książki praktyki, w szczególności danych jej posiadacza,

8)       porównanie daty rejestracji książki praktyki zawodowej z datą pierwszego wpisu,

9)       sprawdzenie prawidłowości daty zakończenia wpisów w książce praktyki zawodowej,

10)   sprawdzenie kompletności informacji w zbiorczym zestawieniu,

11)   określenie funkcji technicznej pełnionej przez praktykanta,

12)   sprawdzenie charakterystyki obiektu,

13)   sprawdzenie, czy poprawione daty zostały parafowane,

14)   sprawdzenie charakterystyki czynności (w książce praktyki – w poszczególnych tygodniach),

15)   określenie wartości merytorycznej praktyki,

16)   przeliczenie ilości tygodni udokumentowanej praktyki,

17)   weryfikacja odbytego okresu praktyki w kontekście wymaganego czasu trwania praktyki,

18)   weryfikacja pokrywania się praktyk różnorodzajowych (projektowanie, wykonawstwo),

19)   porównanie danych ze szczegółowego przebiegu praktyki ze zbiorczym zestawieniem książki praktyki (okresy zbiorcze i ilość godzin),

20)   określenie samodzielnej funkcji technicznej pełnionej przez osobę nadzorującą praktykę,

21)   sprawdzenie treści i częstotliwości opinii cząstkowych,

22)   sprawdzenie opinii końcowych po zakończeniu praktyki lub przy zmianie jednostek, w których odbywano praktykę,

23)   weryfikacja pokrywania się praktyki różnych praktykantów u tych samych nadzorujących a jeżeli praktykant ma uprawnienia – jednoczesnego pełnienia funkcji nadzorującego,

24)   nadzór nad prawidłowością uzupełniania dokumentów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:858