Zarządzenie nr 8/2020 Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje osób ubiegających się o

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 8/2020

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia budowlane

w sesji jesiennej 2020 r.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 i 3 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (załącznik do uchwały nr 17/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 października 2019 r.) oraz ust. 2 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 8 do ww. „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych”)

§ 1

Powołuję nw. zespoły – w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na egzamin na uprawnienia budowlane, który odbędzie się jesienią 2020 r. podczas XXXVI sesji egzaminacyjnej:

Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w składzie:

 1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący
  dr inż. budownictwa
 2. Dariusz Kiluk – członek
  mgr inż. budownictwa
 3. Wojciech Sadowski – sekretarz
  mgr inż. budownictwa

Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności mostowej i inżynieryjnej mostowej, w składzie:

 1. Jerzy Tadeusz Drapa – przewodniczący
  mgr inż. budownictwa
 2. Wojciech Rębacz – członek
  mgr inż. budownictwa lądowego
 3. Marek Gwiazdowski – sekretarz
  mgr inż. budownictwa

Zespół Egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności drogowej i inżynieryjnej drogowej, w składzie:

 1. Marek Gwiazdowski – przewodniczący
  mgr inż. budownictwa
 2. Piotr Łukjańczuk – członek
  mgr inż. budownictwa
 3. Jerzy Tadeusz Drapa – sekretarz
  mgr inż. budownictwa lądowego

Zespół Egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, w składzie:

 1. Marek Gwiazdowski – przewodniczący
  mgr inż. budownictwa
 2. Jerzy Piotr Mietliński – członek
  inż. budownictwo lądowe
 3. Witold Chodkiewicz– sekretarz
  mgr inż. budownictwa drogowego

Zespół Egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,  w składzie:

 1. Tomasz Surowiec – przewodniczący
  mgr inż. elektrotechniki
 2. Wojciech Jurczyk – członek
  mgr inż. transportu
 3. Henryk Kowalewski – sekretarz
  mgr inż. transportu

Zespół Egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, w składzie:

 1. Krzysztof Falkowski – przewodniczący
  dr inż. budownictwa
 2. Stanisław Ziółkowski – członek
  mgr inż. melioracji wodnych
 3. Marek Gwiazdowski – sekretarz
  mgr inż. budownictwa

Zespół Egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w składzie:

 1. Tomasz Surowiec – przewodniczący
  mgr inż. elektrotechniki
 2. Dariusz Mocarski – członek
  inż. elektroenergetyki
 3. Wiktor Ostasiewicz – sekretarz
  mgr inż. elektryk

Zespół Egzaminacyjny Nr 8 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w składzie:

 1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący
  mgr inż. inżynierii środowiska
 2. Dariusz Cezary Wawrentowicz – członek
  dr inż. inżynierii środowiska
 3. Grażyna Siemiończyk – sekretarz
  mgr inż. inżynierii środowiska

Zespół Egzaminacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w składzie:

 1. Tomasz Surowiec – przewodniczący
  mgr inż. elektrotechniki
 2. Janusz Topolski – członek
  mgr inż. elektryk
 3. Wiktor Ostasiewicz – sekretarz
  mgr inż. elektryk

§ 2

Do zadań członków powołanych zespołów egzaminacyjnych należy w szczególności:

1) określenie treści wniosku,

2) sprawdzenie kompletności wniosku o nadanie uprawnień budowlanych,

3)  weryfikacja załączników do wniosku o nadanie uprawnień,

4) sprawdzenie wykształcenia wnioskodawcy: jaki ma tytuł, do jakich uprawnień ten tytuł go upoważnia, czy w dacie rozpoczęcia dokumentowania praktyki miał ukończony III rok studiów, czy odpis dyplomu został podpisany,

5) określenie, czy w okresie studiów wnioskodawca miał możliwość odbywania praktyki,

6) weryfikacja prawidłowości wypełnienia oświadczenia o odbyciu praktyki,

7) sprawdzenie pierwszej i drugiej strony książki praktyki, w szczególności danych jej posiadacza,

8) porównanie daty rejestracji książki praktyki zawodowej z datą pierwszego wpisu,

9) sprawdzenie prawidłowości daty zakończenia wpisów w książce praktyki zawodowej,

10) sprawdzenie kompletności informacji w zbiorczym zestawieniu,

11) określenie funkcji technicznej pełnionej przez praktykanta,

12) sprawdzenie charakterystyki obiektu,

13) sprawdzenie, czy poprawione daty zostały parafowane,

14) sprawdzenie charakterystyki czynności (w książce praktyki – w poszczególnych tygodniach),

15) określenie wartości merytorycznej praktyki,

16) przeliczenie ilości tygodni udokumentowanej praktyki,

17) weryfikacja odbytego okresu praktyki w kontekście wymaganego czasu trwania praktyki,

18) porównanie danych ze szczegółowego przebiegu praktyki ze zbiorczym zestawieniem książki praktyki (okresy zbiorcze i ilość godzin),

19) określenie samodzielnej funkcji technicznej pełnionej przez osobę nadzorującą praktykę,

20) sprawdzenie treści i częstotliwości opinii cząstkowych,

21) sprawdzenie opinii końcowych po zakończeniu praktyki lub przy zmianie jednostek, w których odbywano praktykę,

22) nadzór nad prawidłowością uzupełniania dokumentów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1025