Zarządzenie nr 27/P/17 Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 27/P/17

Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

składników majątkowych

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 10 ust. 1  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z 29 czerwca 2013 r. i Nr 14/15 z 20 sierpnia 2015 r.) oraz § 6 ust. 2 Zasad prowadzenia rachunkowości w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (stanowiących załącznik do uchwały nr 62/R/05 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Zasad prowadzenia rachunkowości w Podlaskiej OIIB) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną, której zadaniem jest przeprowadzenie inwentaryzacji (spisu z natury) składników majątkowych Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w składzie:

1)      Krzysztof Ciuńczyk – Przewodniczący,

2)      Kinga Piasecka – Członek,

3)      Łukasz Usakiewicz – Członek.

§ 2

  1. Komisja Inwentaryzacyjna, o której mowa w § 1, w terminie od dnia 21 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r. przeprowadzi inwentaryzację następujących składników majątkowych:

1)      środków trwałych,

2)      wyposażenia,

3)      wartości niematerialnych i prawnych,

4)      gotówki w kasie.

  1. Inwentaryzację, o której mowa w ust. 1 należy przeprowadzić według stanu faktycznego na dzień 29 grudnia 2017 r.

§ 3

  1. Zobowiązuję Komisję Inwentaryzacyjną do:

1)      przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,

2)      sporządzenia sprawozdań z inwentaryzacji,

3)      przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do księgowej w terminie 7 dni po zakończeniu spisu.

  1. Członków Komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:860