Protokół nr 7/PR/15 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 8 lipca 2015 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 7/PR/15

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 8 lipca 2015 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 17 czerwca 2015 r.
  2. Omówienie zgłoszeń w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków Podlaskiej OIIB, zaopiniowanych przez Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB.
  3. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  4. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy.

 Ad. 1

Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  nie wnieśli uwag do porządku obrad. Po chwili jednogłośnie przyjęto Protokół nr 6/PR/15 z dnia 17 czerwca 2015 r.

 Ad. 2

Na wstępie Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski omówił zgłoszenia w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków POIIB, zaopiniowanych przez Zespół Prawno-Regulaminowy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2015 r.

Pierwszy wniosek dotyczący kwestionowania posiadanych uprawnień budowlanych złożył p. Włodzimierz Łąka. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną przez p. Falkowskiego sprawą jednogłośnie zaakceptowali rekomendacje ZP-R załatwienia problemu.

Druga sprawa dotyczyła pobierania opłat przez Orange S.A., którą zgłosił p. Maciej Wendołowicz. Obecni na dzisiejszym posiedzeniu przyjęli rekomendacje ZP-R.

Kolejne cztery wnioski złożył p. Andrzej Kamiński. Pierwszy z nich dotyczył żądania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej uwierzytelniania dokumentów stanowiących część projektu budowlanego. Druga sprawa poruszała problem wezwania przez Starostę Bielskiego do uzgodnienia przez inwestora kolizji projektowanej sieci elektroenergetycznej z gestorami sieci wodociągowej i telefonicznej. Dwa następne wnioski dotyczyły tematu wpisywania uwag w protokołach z narad koordynacyjnych. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się z każdym ze zgłoszeń p. Kamińskiego jednogłośnie zaakceptowali rekomendacje ZP-R załatwienia poszczególnych problemów.

Dwa następne zgłoszenia były autorstwa p. Anny Chwiećko. Pierwsze dotyczyło uwag wnoszonych postanowieniem przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku, natomiast drugie - odmowy wyjaśnienia przepisów prawa przez Departament Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Po zapoznaniu się ze zreferowanymi przez p. Andrzeja Falkowskiego problemami wniesionymi przez p. Chwiećko obecni na zebraniu jednogłośnie zaakceptowali rekomendacje ZP-R załatwienia spraw.

P. Falkowski poinformował zebranych, że od 28 czerwca 2015 r. obowiązuje nowa treść art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane, według której inwestor jest zobowiązany, aby do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dołączył „dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe”. W związku z wątpliwościami jakie budzi ten przepis, p. Andrzej Falkowski zaproponował złożenie wniosku do GINB o interpretację art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Członkowie Prezydium nie wnieśli zastrzeżeń.

 Ad. 3

Zarząd Oddziału PZiTB w Białymstoku wystąpił z prośbą o rekomendację osoby do Komisji Konkursowej Konkursu na najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych kierunków budownictwo oraz inżynieria i ochrona środowiska. Po chwili ustalono, że będzie to p. Jerzy Bukowski.

Pokrótce omówiono problematykę organizacji imprezy szkoleniowo-integracyjnej dla członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, która odbędzie się 5 września 2015 r. w Płocicznie Tartak koło Suwałk.

 Ad. 4

Wobec braku spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:975