Protokół nr 9/PR/15 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 października 2015 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 9/PR/15

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 27 października 2015 r.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 3 sierpnia 2015 r.
  2. Omówienie realizacji budżetu do końca września 2015 r.
  3. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby (w tym m.in. przedstawienie rozliczenia tradycyjnego, corocznego spotkania członków Podlaskiej OIIB, ustalenie terminu zjazdu okręgowego).
  4. Sprawy wniesione.

 

Obecni według załączonej listy.

 

Ad. 1

Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  nie wnieśli uwag do porządku obrad. Po chwili przyjęto Protokół nr 8/PR/15 z dnia 3 sierpnia 2015 r. przy głosie wstrzymującym się p. Grażyny Siemiończyk.

Ad. 2

Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk omówił realizację budżetu do końca września 2015 r. W związku z przekroczeniem budżetu w pozycji dotyczącej szkoleń branżowych konieczna będzie korekta.

Ad. 3

Pokrótce omówiono rozliczenie finansowe organizacji imprezy szkoleniowo-integracyjnej dla członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, która odbyła się 5 września 2015 r. w Płocicznie Tartak koło Suwałk. Na 18 czerwca 2016 r. zaplanowano podobną imprezę dla wszystkich członków POIIB w Łomży lub okolicach.

Po chwili postanowiono, że najbliższy Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbędzie się w piątek 15 kwietnia 2016 r.

P. Elżbieta Żukowska zaproponowała, aby w związku z dłuższym niż zwykle okresem przeznaczonym na przeprowadzenie egzaminów ustnych na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej, przesunąć termin najbliższego posiedzenia Rady z 11 na 15 grudnia 2015 r. Propozycja Dyrektor Biura spotkała się z aprobatą członków Prezydium Rady.

Ad. 4

Koordynator ds. szkoleń POIIB p. Grażyna Sykała odniosła się do szkolenia na temat „Badanie szczelności powietrznej kanałów wentylacji mechanicznej”, które odbyło się w siedzibie Podlaskiej OIIB 24 października 2015 r. W związku z tym, że firma przeprowadzająca szkolenie zakwestionowała przedłożoną fakturę (spodziewano się kwoty za catering w wysokości 20,- zł za osobę, a wyszło 25,- zł), po dyskusji zaproponowano pokryć różnicę między wystawioną a oczekiwaną przez firmę fakturą, która wyniosła 300,- zł.

Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB p. Andrzej Falkowski poinformował obecnych, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa udostępniła elektroniczną bibliotekę norm branżowych osobom ubiegającym się o uprawnienia budowlane. Możliwość taką  gwarantuje przez 6 miesięcy od daty zarejestrowania.

Z kolei p Falkowski zdał relację ze spotkania z Wojewodą Podlaskim, w którym uczestniczył razem z Przewodniczącym Rady p. Wojciechem Kamińskim. Padła na nim między innymi propozycja udziału przedstawicieli Podlaskiej OIIB w planowanym szkoleniu skierowanym do przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. Reprezentacja Izby mogłaby w czasie jego trwania poruszyć problemy członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Po chwili zaproponowano, aby pokryć koszty uczestnictwa (220,- zł od osoby) Przewodniczącemu Rady POIIB oraz 4 osobom przez niego wskazanym. W wyniku głosowania członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaakceptowali przedstawiony pomysł.

P. Andrzej Falkowski zwrócił uwagę zebranych na dzisiejszym posiedzeniu na zamieszczoną na stronie PIIB informację na temat październikowego XXII Spotkania Izb i Związków Organizacji Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Głównym tematem było wdrażanie technologii BIM. W związku z dążeniem niektórych środowisk do wprowadzenia obowiązkowego stosowania systemów BIM w przetargach publicznych p. Falkowski zaproponował, by na następnym posiedzeniu Rada Podlaskiej OIIB wystąpiła z wnioskiem do Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o podejmowanie przez Izbę takich działań przy wdrażaniu technologii BIM, które będą w szczególności uwzględniały treść art. 22 ust. 1, 4 i 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2015 r., tj. wyłącznie umożliwiały (a nie narzucały) stosowanie takich narzędzi w zamówieniach publicznych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu powszechnego i niedyskryminującego dostępu do nich oraz aby działania Izby w tym kierunku były nakierowane na zachęcanie producentów do obniżania cen oprogramowania BIM w celu upowszechnienia technologii. Postanowiono, że powyższy wniosek zostanie włączony do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Podlaskiej OIIB.

Dyrektor Biura Podlaskiej OIIB p. Elżbieta Żukowska przedstawiła oferty na stand łukowy (ściankę reklamową). Stwierdzono, że po dokładnym zapoznaniu się ze szczegółami propozycji, które wpłynęły i wyborze najbardziej odpowiadającej potrzebom Izby, zakupu będzie można dokonać jeszcze w bieżącym roku.

Następnie p. Żukowska przedstawiła uchwały Komisji Rewizyjnej podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniu 8 września 2015 r. Kontrole obejmowały działalnośc Komisji Kwalifikacyjnej POIIB od stycznia do końca sierpnia 2015 r. oraz realizację budżetu w tym samym okresie. Wobec przekroczenia budżetu w punkcie obejmującym szkolenia dla członków Izby, Komisja Rewizyjna zaleciła dokonać stosownej korekty oraz zwiększyć środki na ten cel w 2016 r.

P. Krzysztof Ciuńczyk i Waldemar Jasielczuk odnieśli się do problematyki zakupu nieruchomości na potrzeby biura POIIB bądź przebudowania lub rozbudowy istniejącego lokalu. Przedstawiono stanowisko zespołu ds zakupu nieruchomości, że w obecnej sytuacji można dokonać tymczasowej przebudowy biura lecz niezbędnym będzie poniesienie kosztów wykonania projektu aranżacji pomieszczeń, zaś docelowo zespół poszukuje nieruchomości  pod budowę siedziby POIIB. Po dyskusji Prezydium Rady POIIB nie wyraziło zgody za poniesienie kosztów wykonania dokumentacji przebudowy biura. Postanowiono, że informacje na temat działalności Zespołu do spraw zakupu nieruchomości zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:931