Protokół nr 10/PR/15 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 1 grudnia 2015 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 10/PR/15

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 1 grudnia 2015 r.

 

Porządek posiedzenia:1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 27 października 2015 r.2. Omówienie propozycji korekty budżetu.3. Omówienie propozycji prowizorium budżetowego na 2016 r.4. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.5. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Wojciech Borzuchowski usprawiedliwił swoją nieobecność.

Ad. 1

Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  nie wnieśli uwag do porządku obrad. Po chwili przyjęto Protokół nr 9/PR/15 z dnia 27 października 2015 r. przy głosie wstrzymującym się Przewodniczącego Rady POIIB p. Wojciecha Kamińskiego.

Ad. 2

Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk omówił propozycję korekty budżetu. Wobec braku uwag do powyższego dokumentu Prezydium Rady jednogłośnie zdecydowało rekomendować go Radzie do przyjęcia na następnym posiedzeniu.

Ad. 3

Następnie p. Krzysztof Ciuńczyk przedstawił propozycję prowizorium budżetowego na 2016 r. Zwrócił on uwagę członków Prezydium Rady na fakt, że z powodu dużego zainteresowania szkoleniami organizowanymi dla członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2015 r. wzrosną nakłady finansowe na ich organizację w roku przyszłym. Stworzono także nową pozycję w budżecie, z której środki zostaną przeznaczone na przewidzianą w przyszłości elektroniczną archiwizację dokumentów (w szczególności uprawnień budowlanych). Po chwili Prezydium Rady jednogłośnie zdecydowało rekomendować dokument Radzie do zaakceptowania na następnym posiedzeniu.

Ad. 4

Koordynator ds. szkoleń Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Grażyna Sykała zaproponowała, aby w terminie 5-7 maja 2016 r. zorganizować wycieczkę techniczną pod tytułem Odnawialne źródła energii. W programie miałoby się znaleźć między innymi zwiedzanie jednej z największych instalacji gazowych pomp ciepła Robur w Polsce na Zamku Książ, kopalni węgla kamiennego Julia w Wałbrzychu oraz samego zamku. Uczestnicy wycieczki ponieśliby koszty noclegów oraz częściowo wyżywienia, natomiast Izba pokryłaby koszty transportu. Warunkiem zorganizowania imprezy jest natomiast wpłata zaliczki celem rezerwacji terminu. Członkowie Prezydium Rady zaakceptowali pomysł. Uzgodniono, że informacja o wycieczce technicznej zostanie podana członkom podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa poprzez stronę internetową, a także w postaci mailingu.

Pozostając przy tematyce szkoleń Dyrektor Biura POIIB p. Elżbieta Żukowska poiformowała zebranych, że odbyła rozmowę z p. mecenas Jolantą Grażyną Szewczyk, która jest zainteresowana przeprowadzeniem szkolenia dla członków Podlaskiej OIIB w Białymstoku. Prezydium Rady stwierdziło, że Izba jest zainteresowana dalszą współpracą z p. Szewczyk i zaleciło kontynuować rozmowy celem wyboru tematyki, terminu oraz honorarium.

P. Krzysztof Ciuńczyk poprosił, aby w formie mailingu przypomnieć członkom podlaskiego samorządu o możliwości uzyskiwania zniżek w firmach. Informacja taka jest dostępna na stronie internetowej w zakładce Rabaty.

P. Elżbieta Żukowska poinformowała Prezydium Rady, że członkowie Izby z okręgu łomżyńskiego chcieliby zorganizować spotkanie opłatkowe 17 grudnia 2015 r. w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Organizatorzy, których z ramienia Rady POIIB reprezentuje p. Tadeusz Smoliński zakładają, że frekwencja powinna być na poziomie 20-30 osób. Proponują, aby członkowie płacili 20,- zł, natomiast resztę kosztów miałaby pokryć Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Po chwili postanowiono przeznaczyć na ten cel 1200,- zł.

Z kolei ustalono, że w uroczystości opłatkowej organizowanej przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Białystok z ramienia Rady Podlaskiej OIIB uczestniczyć będzie p. Krzysztof Ciuńczyk.

Przedstawiono pismo p. Piotra Andrzeja Nowary, który zwraca się z prośbą, aby Izba zwróciła koszty noclegów uczestnikom IV Mistrzostw Polski Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Brydżu Sportowym w dniach 11-13 grudnia 2015 r. w Szczyrku. Po dyskusji zdecydowano przychylić się do wniosku z zastrzeżeniem, że pokrycie kosztów podróży i noclegów dotyczy tylko członków Izby.

Następnie głos zabrał Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski. Podniósł on temat trybu przeszkolenia uzupełniającego osób, które złożyły wniosek o ponowny wpis na listę członków POIIB. Czekając na stworzenie przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa możliwości skorzystania z takiego szkolenia poprzez stronę internetową PIIB zdecydowano, że osoby ubiegające się o powtórny wpis będą musiały stawić się osobiście w siedzibie POIIB, następnie zostać poinformowane o treści art. 42 ust. 2a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, a po zapoznaniu się ze stosownymi aktami prawnymi (ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, ustawa Prawo budowlane, statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa) w zakresie określonym przez Krajową Radę PIIB w uchwale 20/R/ZO/15 z 21 października 2015 r. złożyć pisemne potwierdzenie tego faktu.

Ad. 5

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

     

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

                                           
             

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

               
                                     

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:935