Protokół nr 6/PR/16 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2016 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 6/PR/16

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 17 czerwca 2016 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 24 maja 2016 r.
  2. Omówienie bieżących spraw Izby.
  3. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy.

Ad. 1

Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  nie wnieśli uwag do porządku obrad. Po chwili jednogłośnie przyjęto Protokół nr 5/PR/16 z dnia 24 maja 2016 r.

Ad. 2

Na wstępie Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński podjął temat ostatnich przygotowań do V Regionalnego Spotkania Integracyjnego - Budowlani Łomża-‑Ostrołęka 2016 na temat „Wpadki i wypadki w budownictwie”, które odbędzie się 18 czerwca 2016 r. w Łomży i Nowogrodzie.

Zajęto się wnioskiem p. Karoliny Czartoryskiej-Radziuk o udzielenie zapomogi z powodu śmierci ojca - p. Piotra Czartoryskiego. Ponieważ w chwili śmierci p. Czartoryski miał nieopłacone składki członkowskie ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada POIIB na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2016 r. Postanowiono, że do tego czasu wnioskodawczyni zostanie wezwana do uzupełnienia wniosku o dokumenty potwierdzające poniesione koszty pogrzebu, a także kserokopię dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo p. Czartoryskiej-Radziuk ze zmarłym.

Z kolei omówiono dwa projekty uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/R/14 Rady Podlaskiej OIIB z 6 maja 2014 r. w sprawie powołania Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów. W pierwszym z nich postuluje się zmianę treści § 4 wspomnianej uchwały na: 1. Rada Programowa zbiera się raz na kwartał. 2. W sytuacji podyktowanej koniecznością wprowadzenia zmian do zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Programowej numeru Biuletynu, których skutkiem jest zmiana objętości egzemplarza czasopisma, Przewodniczący Rady Programowej może wystąpić do Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o zwołanie kolejnego posiedzenia Rady Programowej w kwartale. Pisemny wniosek w tej sprawie powinien zawierać uzasadnienie oraz wskazanie daty planowanego posiedzenia. 3. Decyzja Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie zwołania kolejnego posiedzenia Rady Programowej w kwartale jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.”. Drugi projekt zmienia § 5 uchwały, który brzmiałby następująco: „Członkom Rady Programowej powołanym przez Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy nie otrzymują ryczałtów, przysługuje ekwiwalent za każdą rozpoczętą godzinę pracy na rzecz Izby w wysokości ustalonej przez Radę Podlaskiej OIIB w osobnej uchwale, według ilości rzeczywiście przepracowanych godzin wykazanych w ewidencji potwierdzonej przez Przewodniczącego Rady Programowej.”. Po dyskusji Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Waldemar Jasielczuk zaproponował połączenie zapisów obu propozycji w jedną wersję. Członkowie Prezydium Rady postanowili przyjąć postulat p. Jasielczuka i przedstawić do przedyskutowania na najbliżym posiedzeniu Rady projekt, w którym § 5 przedmiotowej uchwały otrzymałby brzmienie: 1. Członkom Rady Programowej powołanym przez Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy nie otrzymują ryczałtów, przysługuje ekwiwalent za udział w pierwszym posiedzeniu dotyczącym danego numeru Biuletynu w wysokości ustalonej przez Radę Podlaskiej OIIB w osobnej uchwale. 2. W sytuacji podyktowanej koniecznością zwołania kolejnego posiedzenia Rady Programowej dotyczącego tego samego numeru Biuletynu członkom tej Rady powołanym przez Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy nie otrzymują ryczałtów, przysługuje ekwiwalent za każdą rozpoczętą godzinę pracy na rzecz Izby w wysokości ustalonej przez Radę Podlaskiej OIIB w osobnej uchwale, według ilości rzeczywiście przepracowanych godzin wykazanych w ewidencji potwierdzonej przez Przewodniczącego Rady Programowej.”.

Dyrektor Biura POIIB p. Elżbieta Żukowska przedstawiła zebranym na dzisiejszym posiedzeniu sześć ofert dotyczących organizacji konferencji dla członków organów podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (Rady, Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, Sądu Dyscyplinarnego oraz Zespołu Prawno-‑Regulaminowego) oraz wojewódzkiego i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. Wyboru najlepszej z nich dokona biuro Izby w porozumieniu z Zastępcą Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzejem Falkowskim - inicjatorem spotkania.

Następnie p. Żukowska poinformowała członków Prezydium Rady, że została podjęta uchwała Wspólnoty Właścicieli Lokali Użytkowych przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku w sprawie zmian zapisów w Uchwale nr 2/2016 dotyczących opłat za energię elektryczną i Uchwale nr 1/2016 w sprawie podziału zysku za rok 2015.

Ad. 3

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 
 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:962