Protokół nr 5/PR/18 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 czerwca 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 5/PR/18

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 11 czerwca 2018 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 17 kwietnia 2018 r.
  2. Omówienie bieżących spraw Izby.
  3. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Mariusz Kłokowski i p. Sylwia Kozłowska-Kaliś usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Po chwili obecni na dzisiejszym posiedzeniu członkowie Prezydium Rady Podlaskiej OIIB zaakceptowali porządek obrad. Z kolei przyjęto Protokół nr 4/PR/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Ad. 2

Zajęto się omówieniem spraw związanych z budżetem POIIB. Prawdopodobnie niezbędne będzie zaciągnięcie pożyczki w wysokości 200.000 zł na sfinalizowanie spłaty ostatniej raty za zakupione lokale 103B i 103C przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku przeznaczone na siedzibę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zastępca Przewodniczącego Rady p. Waldemar Jasielczuk stwierdził, że Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych w Białymstoku „INKOM”, którego zarządu jest prezesem byłoby w stanie takiej pożyczki udzielić. Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk zaproponował ponadto rozważenie podjęcia rozmów z właścicielem firmy ROGOWSKI DEVELOPMENT II Sp. z o.o. w celu przedłużenia terminu realizacji zobowiązania.

Dyrektor Biura Podlaskiej OIIB p. Elżbieta Żukowska poinformowała zebranych, że firma, która wyraziła zainteresowanie lokalem 402 przy ul. Legionowej 28 wynajeła w ostatnich dniach inny lokal, więc sprawa jest już nieaktualna.

Następnie p. Żukowska przedstawiła pismo z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z wejściem w życie RODO, czyli nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych.

Z kolei Dyrektor Biura zreferowała maila z krajowego biura o zawarciu umowy o kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków organów krajowych i okręgowych izb oraz pracowników okręgowych biur z STU Ergo Hestia S.A. Poszczególne okręgowe izby mogą do takiego ubezpieczenia przystąpić wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia oraz jeden ze sposobów wskazania ubezpieczonych. Członkowie Prezydium Rady obecni na dzisiejszym posiedzeniu wyrazili zainteresowanie propozycją i poprosili o więcej informacji na ten temat.

Ad. 3

P. Krzysztof Ciuńczyk podjął temat wypłat wynagrodzeń zespołom egzaminacyjnym w szczególnych wypadkach. Jako przykład podał sprawę osoby, która po niezaliczonym teście pisemnym otrzymała decyzję odmowną dopuszczenia do części ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane. Osoba ta odwołała się od rozstrzygnięcia, a Krajowa Komisja Kwalifikacyjna  po ponownej weryfikacji testu egzaminacyjnego uchyliła decyzję odmowną i dopuściła stronę postępowania do części ustnej egzaminu, którą ostatecznie zdała w dniu 19 maja 2018 r. W tym przypadku według p. Ciuńczyka zachodzi pytanie czy traktować powyższą sprawę jako jedno postępowanie egzaminacyjne czy dwa, a w związku z tym w jaki sposób wypłacić wynagrodzenia osobom, które przeprowadzały egzaminy. Po dyskusji postanowiono rekomendować na najbliższe posiedzenie Rady wypłatę egzaminatorom wynagrodzenia w wysokości 9% od kwoty 450,- zł.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1050