Protokół nr 8/PR/18 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 listopada 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 8/PR/18

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 6 listopada 2018 r.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 11 września 2018 r.
  2. Omówienie bieżących spraw Izby.
  3. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Grażyna Sykała usprawiedliwiła swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad. Z kolei przyjęto Protokół nr 7/PR/18 z dnia 11 września 2018 r. przy głosie wstrzymującym się p. Lucyny Huryn.

Ad. 2

Głos zabrał Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński, który poinformował zebranych na dzisiejszym posiedzeniu złożeniu propozycji porozumienia polegającego na zmianie stanowiska pracy dla obecnej Dyrektor Biura, a w świetle odmowy przyjęcia  porozumienia o wypowiedzeniu zmieniającym wręczonym w dniu 29 października 2018 r. Dyrektor Biura POIIB p. Elżbiecie Żukowskiej. Miałoby ono wejść w życie 1 lutego 2019 r. Pani Żukowskiej zaproponowano stanowisko specjalisty przy wynagrodzeniu analogicznym do pensji p. Moniki Urban-Szmelcer i z nowym zakresem obowiązków określonym w wypowiedzeniu zmieniającym. P. Kamiński stwierdził, że decyzja ta podyktowana jest między innymi wnioskiem zjazdowym p. ----------------------------, który dotyczył wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa polegających na zapewnieniu swobodnego dostępu do akt stronom postępowań, likwidację nadmiernej biurokracji, wyeliminowania zachowań zniechęcających strony do skorzystania z prawa dostępu do akt postępowania lub złożenia odwołania, a tym samym przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Biura Podlaskiej OIIB do końca września 2018 r. i zatrudnienie na tym stanowisku osoby, która organizując pracę Biura zapewni spełnienie ww. wymagań.

Po chwili głos w dyskusji zabrał Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB p. Waldemar Jasielczuk. Stwierdził, że Rada ani Prezydum Rady nie zostały poinformowane o decyzji Przewodniczącego Rady i tym samym zostały pozbawione możliwości wypowiedzenia się na ten temat. Odniósł się także do zarzutów postawionych Dyrektor Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które uznał za niemerytoryczne, nieprawdziwe i krzywdzące. Poinformował zebranych, że dekretował pismo, z którego wynikało, że bez zwłoki udostępniono akta sprawy p. Trochimczukowi, dlatego uważa, że jego wniosek został sformułowany na nieprawdziwych przesłankach. P. Jasielczuk odniósł się także do zapisów w wypowiedzeniu dotyczących postępowania p. Elżbiety Żukowskiej wobec władz Izby. Zadał pytanie, kto występuje pod sformułowaniem „władze Izby”, jeżeli on jako Zastępca Przewodniczącego, jak i większość członków Rady nie miała żadnej wiedzy na temat podjętych przez Przewodniczącego Rady kroków wobec Dyrektor Biura. W związku z powyższym zaapelował do Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB o cofnięcie dokumentu, bądź zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady POIIB w celu przedyskutowania sprawy.

Z kolei w odpowiedzi p. Kamiński stwierdził, że wniosek zjazdowy p. ------------------------ wprawdzie został odrzucony większością głosów, ale nie chciałby dopuścić, by podobna sprawa wróciła na obrady kolejnych zjazdów. Zauważył także, że gdyby nie ww. wniosek nie podjąłby takiej decyzji.

Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Andrzej Falkowski zauważył, że intencją władz Izby nie było zwolnienie Dyrektor Biura p. Elżbiety Żukowskiej. Odniósł się także do jednego z zarzutów stawianych p. Żukowskej, dotyczącego zmiany w uchwale w sprawie powołania Zespołu Prawno-Regulaminowego Podlaskiej OIIB, która według p. Falkowskigo nie została skonsultowana z władzami Izby.

Z kolei głos zabrała p. Lucyna Huryn, która stwierdziła, że jest zaskoczona, gdyż do tej pory nie było żadnych zarzutów pod adresem p. Elżbiety Żukowskiej dotyczących wypełniania obowiązków służbowych. Ponadto uważa, że przez ponad 16 lat (od 2002 r. nieprzerwanie p. Huryn jest członkiem Prezydium Rady POIIB) p. Żukowska swoje obowiązki wykonywała sumiennie i bez zastrzeżeń. Po chwili poparła wniosek p. Jasielczuka o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady POIIB.

Głos zabrał p. Mariusz Kłokowski, który odniósł się do wniosku zjazdowego p. ----------------------. Zaapelował, by nie oceniać wnioskodawcy po stylu w jakim zaprezentował na zjeździe swoje zarzuty. Stwierdził, że według jego wiedzy biuro Podlaskiej OIIB stwarzało problemy w załatwianiu spraw przez interesantów.

Następnie p. Wojciech Kamiński poinformował, że decyzja w sprawie Dyrekor Biura p. Elżbiety Żukowskiej należy do niego i nie ma potrzeby zwoływania nadzwyczajnego posiedzenia Rady POIIB. Informacja na ten temat będzie jednym z punktów posiedzenia Rady w dniu 14 grudnia 2018 r.

P. Waldemar Jasielczuk ostatecznie wycofał się z wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ale podtrzymał wyrażoną wcześniej opinię o sprawie. Na tym zakończono dyskusję dotyczącą zmian personalnych w biurze.

P. Wojciech Kamiński poinformował zebranych o rozmowie z p. ------------------------------, który prowadził negocjacje z Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży na temat przeniesienia do jej siedziby łomżyńskiego punktu informacyjnego Izby oraz zaproponował rozwiązanie kwestii rozliczania godzinowego pracy członków Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB. Postanowiono, że druga z kwestii poruszonych przez p. Okulicz-Kozaryna zostanie omówiona na Radzie w dniu 14 grudnia 2018 r.

Skarbnik Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk podjął temat budżetu Izby. Stwierdził, że należałoby rozpatrzyć obniżenie kosztów sprzedaży lokalu 402 na IV piętrze budynku przy ul. Legionowej 28. Również ten temat zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady

5 listopada 2018 r. do Podlaskiej OIIB wpłynęło pismo Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach dotyczące powołania Akademii Studenta Praktycznego. Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa została zaproszona do podjęcia współpracy, która miałaby polegać na uczestnictwie w cyklicznych spotkaniach ze studentami dotyczących procedur uzyskiwania uprawnień budowlanych. Prezydium Rady przychyliło się do wniosku.

P. -------------------, członek podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zaproponowała organizację wieczoru przedświątecznego, który przybrałby formę 45-minutowego koncertu kolęd i piosenek świątecznych. Koszt takiego przedsiewzięcia wyniósłby 5000,- zł. Ze względów finansowych członkowie Prezydium Rady postanowili odmówić wnioskodawczyni.

Na koniec postanowiono, że na następne posiedzenie Prezydium Rady w dniu 4 grudnia 2018 r. zostaną zaproszone osoby, które reprezentowały Podlaską OIIB na IX Międzynarodowych Zawodach Pływackich „Masters” o Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB, które odbyły się 20 października 2018 r. w Ostrowi Mazowieckiej.

Ad. 3

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:961