Protokół nr 3/PR/19 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 czerwca 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 3/PR/19

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 14 czerwca 2019 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 12 marca 2019 r.
  2. Omówienie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB w okresie od 7 maja 2019 r. do 4 czerwca 2019 r.
  3. Omówienie otrzymanego zaproszenia Przewodniczącego Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB do wzięcia udziału w V Regatach Warmińsko-Mazurskiej OIIB.
  4. Omówienie wniosku p. Doroty Szejdy z dnia 29 maja 2019 r. o przyznanie wsparcia finansowego na leczenie.
  5. Omówienie bieżących spraw Izby.
  6. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. Panowie Waldemar Jasielczuk i Mariusz Kłokowski oraz pani Sylwia Kozlowska-Kaliś usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad. Z kolei przyjęto Protokół nr 2/PR/19 z dnia 12 marca 2019 r. przy głosie wstrzymującym się p. Andrzeja Falkowskiego.

Ad. 2

Omówiono wnioski i zalecenia z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB w okresie od 7 maja 2019 r. do 4 czerwca 2019 r. Dotyczyły one procedur oraz rozliczenia finansowego zakupu oraz remontu lokali nr 103B i 103C w budynku przy ul. Legionowej 28 na potrzeby siedziby POIIB, a także kosztów działalności samopomocowej podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2018 r. oraz I kwartale 2019 r.

Ad. 3

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa otrzymała zaproszenie od Przewodniczącego Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB do wzięcia udziału w V Regatach Warmińsko-Mazurskiej OIIB o Mistrzostwo Polski w klasie Omega 7 września 2019 r. w Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego „Słoneczna Polana” w Olsztynie. Zdecydowano, że POIIB pokryje koszty noclegów i dojazdu jednej trzyosobowej załogi.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński poinformował zebranych, że w ostatnich dniach w oparciu o zebrane drogą mailową opinie członków Rady POIIB zostały podjęte decyzje o nierozpowszechnianiu przez Izbę informacji o prowadzonym przez PZITB szkoleniu przygotowującym do egzaminów na uprawnienia budowlane (za wyjątkiem ulotek dostępnych w biurze Izby), nieudzieleniu wsparcia finansowego seminarium ELSEP 2019 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Izby i facebooku informacji o zbiórce na leczenie p. Doroty Szejdy.

Po chwili zajęto się wnioskiem p. Doroty Szejdy z 29 maja 2019 r. o przyznanie wsparcia finansowego na leczenie. P. Wojciech Kamiński poinformował, że p. Szejda została poproszona o uzupełnienie podania o dane dotyczące dochodów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r.

Ad. 5

Głos w sprawie opłacenia faktury firmie Skryba za wydanie czerwcowego Biuletynu Informacyjnego (o zwiększonej zawartości) zabrał Skarbnik Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztof Ciuńczyk. Poinformował on członków Prezydium Rady, że na następne posiedzenie Rady Podlaskiej OIIB zostanie przygotowana uchwała dotycząca korekty budżetu między innymi w związku ze zwiększeniem środków na wydawanie periodyku i przekroczeniem stosownej pozycji w budżecie. Po przyjęciu powyższej uchwały wstrzymana z tego powodu płatność zostanie uregulowana.

12 czerwca 2019 r. do Podlaskiej OIIB wpłynęły pisma Przewodniczącego Oddziału w Białymstoku Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa p. Waldemara Orłowskiego z prośbą o delegowanie osób z POIIB do prac w Komisji Konkursowej Konkursu Na Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku Budownictwo wykonane w roku akademickim 2017/18 oraz Sądzie Konkursowym XXV edycji Konkursu Budowa Roku 2017-2018 w Regionie Północno-Wschodnim. Postanowiono, że do uczestnictwa w jury konkursów zostaną zaproszeni p. Ryszard Dobrowolski i p. Aleksander Tabędzki.

Podano informację w sprawie wydawania miesięcznika Inżynier Budownictwa w wersji elektronicznej (w cenie 1,- zł netto za egzemplarz). Polska Izba Inżynierów Budownictwa obciąży okręgowe izby kosztami wydawania pisma niezależnie od wersji w wysokości 1,60 zł netto za każdy egzemplarz wysłany do członka samorządu zawodowego.

Z kolei poinformowano zebranych, że tradycyjne spotkanie integracyjne Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które zaplanowano na 7 września 2019 r. odbędzie się w Korona Park Klewinowo koło Białegostoku. Nad szczegółami imprezy pracuje biuro Izby.

Zastępca Przewoniczącego Rady p. Andrzej Falkowski poinformował zebranych o propozycji Przewodniczącego PZITS Oddział w Białymstoku objęcia patronatem honorowym VII Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej, która odbędzie się w dniach 26-27 września 2019 r. w Mrągowie. Obecni na dzisiejszym posiedzeniu wyrazili zgodę na udział w przedsięwzięciu w zaproponowanym charakterze.

 

Ad. 6

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:873