Protokół nr 4/PR/19 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 września 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 4/PR/19

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 10 września 2019 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB 3/PR/19 z 14 czerwca 2019 r.
  2. Celem realizacji wniosku zjazdowego p. Karola Marka Jurkowskiego omówienie propozycji uchylenia uchwały nr 10/R/18 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z 18 września 2018 r. zmieniającej Regulamin działalności samopomocowej, stanowiący załącznik do uchwały nr 3/R/17 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  3. Omówienie propozycji do korekty budżetu POIIB na 2019 r. i projektu uchwały Rady POIIB w spawie korekty budżetu na 2019 r.
  4. Omówienie bieżących spraw Izby, w tym:

- omówienie propozycji zorganizowania „Dnia Dziecka” w  terminie 6 czerwca 2020 r.,

- omówienie pisma Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej p. Urszuli Kallik z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie uprawnień okręgowych komisji rewizyjnych,

- omówienie pisma V-ce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego
z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wskazania przedstawiciela POIIB do Komitetu Technicznego Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego,

- omówienie pisma Głównego Inspektora Pracy z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Komisji Kwalifikacyjnej do oceny Kandydatów na rzeczoznawców,

- omówienie prośby Wydawnictwa Naukowego PWN SA dnia 30 sierpnia 2019 r.,

- informacja o przekazaniu Radzie POIIB przez Przewodniczącego KK POIIB 111 sztuk decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych z dnia 11 czerwca 2019 r.

  1. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. Pan Robert Dryl oraz pani Grażyna Sykała usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad. Z kolei przyjęto Protokół nr 3/PR/19 z dnia 14 czerwca 2019 r. przy głosie wstrzymującym się p. Sylwii Kozłowskiej-Kaliś.

Ad. 2

Przedstawiono propozycję uchylenia uchwały nr 10/R/18 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z 18 września 2018 r. zmieniającej Regulamin działalności samopomocowej, stanowiący załącznik do uchwały nr 3/R/17 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Działanie to będzie realizacją wniosku zjazdowego złożonego przez p. Karola Marka Jurkowskiego. Po dyskusji postanowiono, że z uwagi na dużą liczbę wniosków o wypłatę świadczenia złożonych w bieżącym roku Prezydium Rady rekomenduje powrót do poprzedniej wersji Regulamin działalności samopomocowej z dniem 1 stycznia 2020 r., żeby nie naruszyć struktury budżetu na 2019 r.

Ad. 3

Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk przedłożył zebranym propozycje do korekty budżetu POIIB na 2019 r. i projekt uchwały Rady POIIB w tej  spawie. Stwierdził, że podjęcie stosownej uchwały jest niezbędne przede wszystkim z powodu przekroczeń w wydatkach związanych z działalnością samopomocową i delegacjami służbowymi.

Ad. 4

Przewodniczący Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński przystąpił do omawiania bieżących spraw Izby.

Zdecydowano, że na najbliższym posiedzeniu Rady poddana głosowaniu zostanie propozycja zorganizowania zaplanowanego na sobotę 6 czerwca 2020 r. „Dnia Dziecka” w Korona Park Klewinowo.

Omówiono pismo Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej p. Urszuli Kallik z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie uprawnień okręgowych komisji rewizyjnych. Wynika z niego, że podczas czynności kontrolnych komisja ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty izby dotyczące działalności statutowej, finansowej i gospodarczej.

Przedstawiono pismo V-ce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego
z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie wskazania przedstawiciela do Komitetu Technicznego Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego. Prezydium Rady POIIB nie zaproponowało kandydatury do powyższego gremium.

Zajęto się pismem Głównego Inspektora Pracy z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Komisji Kwalifikacyjnej do oceny Kandydatów na rzeczoznawców. Według posiadanej wiedzy na dzień posiedzenia Prezydium Rady organ został już skompletowany, w związku z czym prośba jest nieaktualna.

Omówiono prośbę Wydawnictwa Naukowego PWN, które wpłynęło do Podlaskiej OIIB 1 września 2019 r. o zapoznanie członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z ofertą zakupu publikacji „Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych” autorstwa prof. Włodzimierza Starosolskiego. Postanowiono nie rozpowszechniać powyższej informacji z uwagi, że POIIB z zasady nie propaguje odpłatnych wydawnictw.

Z kolei przedstawiono pismo o przekazaniu Radzie POIIB przez Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 111 sztuk decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych z dnia 11 czerwca 2019 r.

Ad. 5

Głos zabrał Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Gilbert Okulicz-Kozaryn. Zakomunikował zebranym na dzisiejszym posiedzeniu, że w związku ze zmianą miejsca zamieszkania i związanymi z tym utrudnieniami natury logistycznej, będzie zmuszony zrezygnować z pełnionej funkcji. Stwierdził ponadto, że do najbliższego zjazdu okręgowego, który wybierze następcę, będzie pracował na rzecz Izby jak do tej pory.

Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Waldemar Jasielczuk przedstawił propozycję uzupełnienia Załącznika Nr 3 do Porozumienia w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego POIA i POIIB z 3 lutego 2015 r. o dodatkowe warianty w przypadku mniejszej zawartości reklam. Jak twierdzą wydawcy, powyższa propozycja związana jest ze zwiększającymi się trudnościami w pozyskiwaniu reklamodawców.

P. Wojciech Kamiński przedstawił członkom Prezydium Rady ramowy program Regionalnego Forum Inżynierskiego, które w maju przyszłego roku ma zostać zorganizowane przez Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W związku z tym, że Podlaska OIIB jako jedna z pięciu zaproszonych okręgowych izb wzięła udział w poprzedniej edycji spotkania, istnieje prawdopodobieństwo, że w stosunku do Izby powstanie oczekiwanie organizacji tej imprezy w przyszłości. Jak stwierdzili członkowie Prezydium Rady, budżet Podlaskiej OIIB nie będzie w stanie udźwignąć ciężaru organizacji tak dużego przedsięwzięcia w latach następnych. Mając powyższe na uwadze Prezydium Rady rekomenduje aby POIIB nie brała w nim udziału.

Po chwili Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski nawiązał do drugiej części wniosku zjazdowego p. Krystyny Lipińskiej, która dotyczyła zorganizowania przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa spotkania szkoleniowo-informacyjnego z udziałem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej. Zgodnie z ustaleniami w trakcie zjazdu Rada miała to zrobić po zapowiadanych przez rząd zmianach w ustawie Prawo budowlane. Zebrani na dzisiejszym posiedzeniu postanowili wstrzymać się z organizacją spotkania do czasu uchwalenia wspomnianych zmian.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:912