Protokół nr 5/PR/19 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 15 października 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 5/PR/19

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 15 października 2019 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB 4/PR/19 z 10 września 2019 r.
  2. Omówienie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB w okresie od 17 września do 24 września 2019 r.
  3. Omówienie bieżących spraw Izby, w tym:

-  omówienie kwestii powołania zespołu ds. Biuletynu Informacyjnego,

-  omówienie potrzeby zmiany w składzie Zespołu Prawno-Regulaminowego POIIB,

- omówienie pisma Redaktor naczelnej prof. Hanny Michalak z dnia 1 października 2019 r. w sprawie rozpowszechniania wśród członków Izby prenumeraty miesięcznika PZITB „Inżynieria i Budownictwo”,

-  informacja Przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB o przekazaniu dokumentów Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego w celu wpisania członka POIIB do Centralnego Rejestru Ukaranych z Tytułu Odpowiedzialności Zawodowej,

-  omówienie kwestii obniżenia kwoty za wynajem lokalu nr 402.

  1. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy.

Ad. 1

Na wstępie członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad. Z kolei przyjęto Protokół nr 4/PR/19 z dnia 10 września 2019 r.

Ad. 2

Przedstawiono wnioski i zalecenia z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB w okresie od 17 do 24 września 2019 r., które dotyczyły kosztów działalności Komisji Kwalifikacyjnej POIIB, prawidłowości powoływania członków zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji wiosennej 2019 r. egzaminów na uprawnienia budowlane oraz procedury zakupów przeprowadzonych przez biuro Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie między 1 stycznia a 31 sierpnia 2019 r.

Ad. 3

17 września 2019 r. na posiedzeniu Rady Podlaskiej OIIB powołano Zespół do spraw Biuletynu Informacyjnego w składzie: p. Elżbieta Pyszlak, p. Robert Dryl i p. Agnieszka Żero. Istnieje potrzeba potwierdzenia tego faktu w formie uchwały, która zostanie przygotowana na następne posiedzenie Rady POIIB.

Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Andrzej Falkowski poinformował zebranych, że w związku z przeprowadzką poza województwo podlaskie członkiem Podlaskiej OIIB, a co za tym idzie także Zespołu Prawno-Regulaminowego POIIB przestanie być p. Mariusz Piotr Burakowski. Istnieje zatem potrzeba uzupełnienia składu organu na najbliższym posiedzeniu Rady. P. Sylwia Kozłowska-Kaliś zaproponowała, aby rozważyć kandydaturę p. Piotra Żabickiego.

Przedstawiono pismo Redaktor naczelnej prof. Hanny Michalak z dnia 1 października 2019 r. w sprawie rozpowszechniania wśród członków Izby prenumeraty miesięcznika PZITB „Inżynieria i Budownictwo”. P. Andrzej Falkowski zaproponował przy okazji, aby na posiedzeniu Rady poruszyć temat wspierania przez Izbę stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Pokrótce omówiono problem obniżenia kwoty za wynajem lokalu nr 402. Kwestia ta zostanie przedłożona do dyskusji na najbliższym posiedzeniu Rady.

Po chwili poruszono kwestię zaplanowanych szkoleń dla osób, które w przyszłości podejmą się roli mediatora z ramienia poszczególnych okręgowych izb. Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński oraz Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego Podlasjkiej OIIB p. Gilbert Okulicz-Kozaryn zaapelowali do obecnych, aby zastanowili się nad kandydatami do tej funkcji.

Następnie przedłożono informację Przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB o przekazaniu dokumentów Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego w celu wpisania p. Ryszarda Cyuńczyka, członka POIIB, do Centralnego Rejestru Ukaranych z Tytułu Odpowiedzialności Zawodowej.

Ad. 4

Skarbnik Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztof Ciuńczyk poinformował zebranych, że na podstawie § 13 pkt 8 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa będzie od tej pory przedkładał Przewodniczącemu Rady wnioski o zawieszenie w prawach członkowskich oraz o skreślenie z listy członków Podlaskiej OIIB osób zalegających w opłacaniu składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 bądź 12 miesięcy.

P. Mariusz Kłokowski zgłosił wniosek, aby POIIB zwróciła się z oficjalną prośbą do Komisji Wnioskowej PIIB o szczegółową informację dotyczącą etapu realizacji jego wniosku przyjętego przez XVII Zjazd Podlaskiej OIIB o umożliwienie dostępu do serwisu budowlanego kandydatom na członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, którzy złożyli dokumenty niezbędne do zakwalifikowania się do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Po chwili Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIIB p. Krzysztof Falkowski podał szereg informacji na temat wprowadzanego w Izbie systemu SESZAT, który ma za zadanie ułatwić przeprowadzanie kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowlane.

Głos zabrał p. Andrzej Falkowski. Zreferował posiedzenie Zespołu Prawno-Regulaminowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 1 października 2019 r., na którym omówiono sprawę żądań stawianych przez Departament Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku. ZPR rekomenduje aby temat wymagań organu administracji architektoniczno-budowlanej odnośnie warunków gruntowych i innych aktualnych problemów omówić na spotkaniu z kierownictwem Urzędu Miejskiego. Stąd prośba p. Andrzeja Falkowskiego do członków Prezydium Rady o zgłaszanie innych aktualnych problemów z Departamentem Architektury.

P. Gilbert Okulicz-Kozaryn poinformował członków Prezydium Rady o przeprowadzonej w dniu 14 października 2019 r. kontroli Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB przez zespół kontrolny Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB. Nie stwierdzono żadnych uchybień formalno-prawnych i nie wniesiono uwag dotyczących pracy organu.

Z kolei p. Andrzej Falkowski poinformował, że w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi wymogów Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (np. organ administracji architektoniczno-budowlanej w Łomży nałożył na stronę obowiązek zapewnienia „projektanta sprawdzającego projekt budowlany” sieci gazowej, wymagającej wyłącznie PZT, a także niekorzystna kwalifikacja nieistotnych odstąpień od projektu budowlanego), ZPR proponuje spotkanie z WINB. P. Andrzej Falkowski także w tej sprawie zwrócił się z prośbą do członków Prezydium Rady o zgłaszanie innych aktualnych problemów z WINB.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:903