Protokół nr 6/PR/19 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 3 grudnia 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 6/PR/19

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 3 grudnia 2019 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 15 października 2019 r.
  2. Omówienie bieżących spraw Izby (w tym m.in. terminarz posiedzeń w 2020 r., pismo firmy FORCAD z dnia 12 listopada 2019 r.)
  3. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Sylwia Kozłowska-Kaliś usprawiedliwiła swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad. Z kolei przyjęto Protokół nr 5/PR/19 z dnia 15 października 2019 r.

Ad. 2

Zarząd Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku przesłał zaproszenie do udziału w spotkaniu świąteczno-noworocznym połączonym z Jubileuszem 70-lecia Rady FSNT NOT w Białymstoku w dniu 12 grudnia 2019 r. Nie wskazano osoby do uczestnictwa w wydarzeniu.

19 października 2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się X Międzynarodowe Zawody Pływackie „MASTERS” o Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB. Na posiedzeniu Rady Podlaskiej OIIB w dniu 17 września 2019 r. zdecydowano, że POIIB pokryje koszty przejazdu członkom Izby, a stosowna informacja została zamieszczona na stronie internetowej podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. P. Janusz Pudlis, który reprezentował Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa na zawodach, zwrócił się do Izby dodatkowo o zwrot kosztów noclegu w dniu poprzedzającym imprezę. Po dyskusji w wyniku głosowania postanowiono zwrócić koszty (P. Andrzej Falkowski wstrzymał się od głosu).

Podano informację na temat IV Mistrzostw w brydżu sportowym Podlaskiej OIIB, które odbyły się 23 listopada 2019 r. w Domu Kultury Zachęta w Białymstoku. P. Piotr Andrzej Nowara zwrócił się do POIIB o możliwość wystawienia pięcioosobowej reprezentacji Izby w VIII Mistrzostwach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w brydżu sportowym organizowanych przez Śląską OIIB w dniach 13-15 grudnia 2019 r. w Szczyrku. Członkowie Prezydium Rady zdecydowali zwrócić koszty inżynierom, którzy będą reprezentować samorząd na tych zawodach.

Przedstawiono proponowany terminarz posiedzeń w 2020 r. Spotkania Rady wyznaczono na 18 lutego, 17 marca, 26 czerwca (w piątek po uroczystości rozdania uprawnień budowlanych), 29 września i 11 grudnia 2020 r. (w piątek po uroczystości rozdania uprawnień budowlanych). Prezydium Rady zbierze się w dniach 11 lutego, 10 marca, 5 maja, 9 czerwca, 7 lipca, 15 września, 13 października i 1 grudnia 2020 r. XIX Zjazd Podlaskiej OIIB odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. Ponadto na 6 czerwca 2020 r. zaplanowany jest izbowy Dzień Dziecka, a na 5 września 2020 r. spotkanie integracyjne członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Poinformowano zebranych, że na XIX Zjeździe POIIB zostaną wręczone odznaki honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa panom Jerzemu Tadeuszowi Drapie, Tadeuszowi Andrzejowi Maciakowi, Wacławowi Sójce, Ryszardowi Sztuce (złote) oraz Markowi Gwiazdowskiemu (srebrna).

Skarbnik Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztof Ciuńczyk poinformował zebranych, że na najbliższym posiedzeniu Rady Podlaskiej OIIB poza przegłosowaniem uchwał w sprawie korekty budżetu na 2019 r. i prowizorium budżetowego na 2020 r. należy podjąć decyzję w sprawie podniesienia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń przysługujących członkom władz POIIB z tytułu pełnionych funkcji.

Z kolei postanowiono, że 27 grudnia 2019 r. (piątek) biuro Izby będzie nieczynne. Natomiast 24 grudnia 2019 r. (wigilia świąt Bożego Narodzenia) dyżur pełnić będzie minimum jeden pracownik biura.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztof Falkowski zaprosił członków Prezydium Rady POIIB na uroczyste rozdanie uprawnień budowlanych osobom, które zdały egzamin w sesji jesiennej 2019 r. Odbędzie się ono w piątek 13 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej FSNT NOT w Białymstoku.

Omówiono temat ochrony ubezpieczeniowej NNW dla członków organów krajowych i okręgowych izb oraz pracowników okręgowych biur w związku z pełnionymi obowiązkami służbowymi.

P. Mariusz Kłokowski i p. Grażyna Sykała zasygnalizowali problemy z frekwencją na szkoleniach organizowanych przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Z kolei p. Lucyna Huryn zaproponowała, aby przemyśleć możliwość dofinansowania uczestnictwa w szkoleniach dla członków Podlaskiej OIIB z budżetu Izby.

Przedstawiono pismo firmy FORCAD z dnia 12 listopada 2019 r. z informacją o możliwości przekazania półrocznej bezpłatnej elektronicznej wersji oprogramowania BIK i ZWCAD osobom, które zdadzą egzamin w sesji jesiennej 2019 r. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zdecydowano, że 13 grudnia 2019 r. informacja ww. firmy zostanie wręczona wraz z uprawnieniami budowlanymi w wymienionej powyżej specjalności.

Ad. 3

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:883