Uchwała nr 1/R/11 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/R/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wyna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 1/R/11

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 8 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 3/R/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustalenia ryczałtów

i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń,

przysługujących członkom władz POIIB z tytułu pełnionych funkcji

 

Na podstawie § 9 ust. 3 zdanie 2 Regulaminu okręgowych rad PIIB (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 4 zdanie 2 Regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych PIIB (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami), § 4 ust. 3 zdanie 2 Regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych PIIB (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 2 zdanie 2 Regulaminu okręgowych sądów dyscyplinarnych PIIB (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 3 zdanie 2 Regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej PIIB (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami) oraz § 15 ust. 1-4 Zasad gospodarki finansowej PIIB (uchwała nr 28/08 VII Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 21 czerwca 2008 r., z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3/R/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń, przysługujących członkom władz POIIB z tytułu pełnionych funkcji § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5) Skarbnik Rady POIIB – 0,4 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,”.

§ 2

Ryczałt, o którym mowa w § 1, przysługuje od 1 stycznia 2011 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Podlaskiej OIIB.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1017