Uchwała nr 1/R/12 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 września 2012 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 1/R/12

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 11 września 2012 r.

w sprawie polityki bezpieczeństwa

i instrukcji zarządzania systemem informatycznym

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami) i § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), uchwala się, co następuje:

§ 1

W Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa wdraża się dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, która zawiera:

a)      politykę bezpieczeństwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,

b)      instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc dotychczas stosowane w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa dokumenty opisujące sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Aleksander Tabędzki

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1028