Uchwała nr 3/R/12 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń, przysługujących członkom władz POIIB z tytułu pełni

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 3/R/12

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia ryczałtów

i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń,

przysługujących członkom władz POIIB z tytułu pełnionych funkcji

Na podstawie § 9 ust. 3 zdanie 2 Regulaminu okręgowych rad PIIB (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 4 zdanie 2 Regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych PIIB (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami), § 4 ust. 3 zdanie 2 Regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych PIIB (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 2 zdanie 2 Regulaminu okręgowych sądów dyscyplinarnych PIIB (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 3 zdanie 2 Regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej PIIB (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami) oraz § 15 ust. 1-4 Zasad gospodarki finansowej PIIB (uchwała nr 28/08 VII Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 21 czerwca 2008 r., z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa niniejszym ustala, że w 2013 roku miesięczne ryczałty brutto dla członków władz Podlaskiej OIIB wzrastają w stosunku do ryczałtów wypłacanych w 2012 r. o 3%, z zaokrągleniem do pełnego złotego.

§ 2

Członkom organów Izby oraz komisji powoływanych przez organy Izby, którzy nie otrzymują ryczałtów zgodnie z ww. zasadami, przysługuje 120,- zł brutto za udział w każdym posiedzeniu lub 25,- zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Podlaskiej OIIB.

§ 4

Traci moc uchwała nr 4/R/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1046