Uchwała nr 8/R/13 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 8/R/13

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli

przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932) oraz § 2 pkt 17 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z 19 czerwca 2009 r. i Nr 24/13 z 29 czerwca 2013 r.), po zapoznaniu się z wymienionymi poniżej protokołami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB, Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje

 

§ 1

  1. Odnośnie trzech wniosków pokontrolnych zawartych w „Protokole z planowanej kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny nr 1 w dniu 03.09.2013 roku w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Białymstoku”:

1)      wniosek pokontrolny nr 1 o treści „Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych przez Komisję Kwalifikacyjną POIIB.” – przyjąć do wiadomości;

2)      wniosek pokontrolny nr 2 o treści „W wyniku kontroli stwierdzono, że koszty OKK POIIB wskazane w realizacji budżetu za okres styczeń – sierpień 2013 r. są zgodne z dokumentami finansowymi przedłożonymi do kontroli.” – przyjąć do wiadomości;

3)      wniosek pokontrolny nr 3 o treści „Rozliczenia finansowe działalności OKK POIIB są prowadzone prawidłowo.” – przyjąć do wiadomości.

  1. Odnośnie dwóch wniosków i uwag pokontrolnych zawartych w „Protokole z planowanej kontroli Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przeprowadzonej w okresie od 03.09. – 24.09.2013 r. w odniesieniu do zakupów i prowadzonych procedur związanych z zakupami w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa od 01.01. – 30.08.2013 r.”:

1)      wniosek / uwaga pokontrolna nr 5.1. o treści „Założyć rejestr wszystkich wniosków zakupowych postępowań związanych z zakupami i wyłanianiem dostawców usług w Podl. OIIB.” – zalecenie wdrożono;

2)      wniosek / uwaga pokontrolna nr 5.2. o treści „Rozważyć możliwość wyłonienia dostawcy materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarki na okres np. 1 roku.”– po rozważeniu zdecydowano utrzymać dotychczasowy system zakupu materiałów.

  1. Odnośnie czterech wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w „Protokole z planowej kontroli przeprowadzonej w dniu 08.10.2013 roku przez Zespół Kontrolny nr 1 w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa”:

1)      wniosek / zalecenie pokontrolne nr 1 o treści „W kontrolowanych delegacjach nie stwierdzono nieprawidłowości.” – przyjąć do wiadomości;

2)      wniosek / zalecenie pokontrolne nr 2 o treści „Zaleca się, aby w karcie przebiegu pojazdu wpisywać nr rejestracyjny samochodu, pojemność silnika samochodu, wg której stosuje się stawkę za 1 przejechany kilometr.” – zalecenie wdrożono;

3)      wniosek / zalecenie pokontrolne nr 3 o treści „Sposób rozliczania delegacji refundowanych przez PIIB jest spójny z aktualną polityką finansową Podlaskiej OIIB.” – przyjąć do wiadomości;

4)      wniosek / zalecenie pokontrolne nr 4 o treści „W kontrolowanych kosztach poniesionych na szkolenia nie stwierdzono nieprawidłowości.” – przyjąć do wiadomości.

  1. Odnośnie dwóch wniosków i uwag pokontrolnych zawartych w „Protokole z planowej kontroli Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przeprowadzonej w okresie od 08.10. – 22.10.2013 r. w zakresie prowadzenia kasy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od 1.01. – 30.09.2013 r.”:

1)      wniosek / uwaga pokontrolna nr 6.1 o treści „Dokumenty w raportach kasowych są podpisywane przez osoby upoważnione” – przyjąć do wiadomości;

2)      wniosek / uwaga pokontrolna nr 6.2 o treści „Nie stwierdzono nieprawidłowości w przedstawionych dokumentach i sposobie prowadzenia raportów kasowych.” – przyjąć do wiadomości.

  1. Odnośnie dwóch wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w „Protokole z planowej kontroli przeprowadzonej w dniu 05.11.2013 roku przez Zespół Kontrolny nr 1 w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa”:

1)      wniosek / zalecenie pokontrolne nr 1 o treści „Kontrolowane dokumenty obrazują przebieg pracy Biura POIIB, są stosowane i przestrzegane.” – przyjąć do wiadomości;

2)      wniosek / zalecenie pokontrolne nr 2 o treści „Umowy o pracę oraz zakresy czynności przypisane poszczególnym stanowiskom są zgodne z przepisami Prawa Pracy. Nie stwierdzono nieprawidłowości.” – przyjąć do wiadomości.

  1. Odnośnie czterech ustaleń i wniosków pokontrolnych zawartych w „Protokole z planowej kontroli Podlaskiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniach 05.‑19.11.2013 r. w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Białymstoku w odniesieniu do realizacji budżetu w okresie od 1.01.2013 r. do 30.09.2013 r.”:

1)      ustalenie / wniosek pokontrolny pierwsze o treści „Kwalifikacja kosztów do poszczególnych pozycji budżetowych prowadzona jest prawidłowo.” – przyjąć do wiadomości;

2)      ustalenie / wniosek pokontrolny drugie o treści „Polityka finansowa prowadzona przez Radę Podl. OIIB w I, II i III kwartale 2013 r. była zgodna z założeniami uchwalonymi na XII Zjeździe Podl. OIIB.” – przyjąć do wiadomości;

3)      ustalenie / wniosek pokontrolny trzecie o treści „Realizacja budżetu Podl. OIIB na 2013 r. do końca września 2013 r. oraz złożone wyjaśnienia pracowników Biura, co do realizacji poszczególnych pozycji budżetu daje podstawy do stwierdzenia, że budżet w 2013 r. będzie wykonany zgodnie z Uchwałą XII Zjazdu Podl. OIIB. Konieczna będzie jednak jego korekta pod koniec roku uwzględniająca przesunięcie części środków między poszczególnymi pozycjami.” – przyjąć do wiadomości;

4)      ustalenie / wniosek pokontrolny czwarte o treści „Wolne środki lokowane są na rachunku lokat bankowych. Z tego tytułu do końca września 2013 r. uzyskano przychód w wysokości 13.899,00 zł.” – przyjąć do wiadomości.

  1. Odnośnie dwóch wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w „Protokole z planowej kontroli przeprowadzonej w dniu 03.12.2013 roku przez Zespół Kontrolny nr 1 w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.”:

1)      wniosek / zalecenie pokontrolne nr 1 o treści „W kontrolowanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.” – przyjąć do wiadomości;

2)      wniosek / zalecenie pokontrolne nr 2 o treści „Zaleca się, aby w przypadku zamawiania usług, podobnie jak dla zakupów, stosować Instrukcję przyjętą przez Radę.” – przyjąć do wiadomości.

  1. Odnośnie czterech wniosków i uwag pokontrolnych oraz ustaleń i wniosków pokontrolnych zawartych w „Protokole z planowej kontroli Podlaskiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniach 03.12.2013 r. w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Białymstoku w odniesieniu do kosztów wydawania Biuletynu oraz kosztów wydatkowanych na prasę branżową i koszty działalności Biura w okresie od 1.01.2013 r. do 30.11.2013 r.”:

1)      wniosek / uwaga pokontrolna pierwszy o treści „Wydruk Biuletynu Informacyjnego Podl. OIIB i Podl. OIA realizowany jest zgodnie z podpisaną umową z Wydawnictwem Skryba s.c. Barbara Klem, Andrzej Niczyporuk, Tomasz Fiłonczuk w Białymstoku.” – przyjąć do wiadomości;

2)      wniosek / uwaga pokontrolna drugi o treści „Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentach księgowych dotyczących druku Biuletynu.” – przyjąć do wiadomości;

3)      wniosek / uwaga pokontrolna trzeci o treści „Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentach księgowych dotyczących kosztów działalności Biura Podl. OIIB.” – przyjąć do wiadomości;

4)      wniosek / uwaga pokontrolna czwarty o treści „Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentach księgowych dotyczących kosztów wydatkowanych na prasę branżową.” – przyjąć do wiadomości;

5)      ustalenia / wnioski pokontrolne o treści „Kwalifikacja i wydawania Biuletynu oraz koszty wydatkowane na prasę branżową i działalność Biura są zasadne.” – przyjąć do wiadomości.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1039