Uchwała nr 17/R/14 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyrównania wynagrodzeń za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowlane

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 17/R/14

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrównania wynagrodzeń

za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowlane

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932, z późniejszymi zmianami) oraz § 2 pkt 1 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z późniejszymi zmianami) Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje

§ 1

  1. Przyznaje się członkom zespołów przeprowadzających kwalifikacje i egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2014 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), wyrównanie wynagrodzenia w wysokości stanowiącej różnicę między wynagrodzeniem należnym na podstawie art. 12 ust. 5f pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późniejszymi zmianami) a wynagrodzeniem należnym na podstawie § 15 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
  2. Ustala się, że począwszy od 1 stycznia 2015 r. członkom zespołów przeprowadzających kwalifikacje i egzaminy na uprawnienia budowlane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie art. 12 ust. 5f pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późniejszymi zmianami).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Podlaskiej OIIB.

§ 3

Traci moc uchwała nr 1/R/08 Rady Podlaskiej OIIB z 5 lutego 2008 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

 

inż. Krzysztof Ciuńczyk

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:914