Uchwała nr 6/R/15 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 6/R/15

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli

przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) oraz § 2 pkt 17 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z 19 czerwca 2009 r. i Nr 24/13 z 29 czerwca 2013 r.), po zapoznaniu się z wymienionymi poniżej protokołami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB, Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

§ 1

  1. Odnośnie dwóch wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w „Protokole nr 7/KR/2015 planowej kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny nr 1 w dniu 16.06.2015 roku w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa”:

1) wniosek i zalecenie pokontrolne nr 1 o treści „Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniach delegacji służbowych. Delegacje są rozliczane według zasad pokrycia kosztów przejazdów służbowych z dnia 12 grudnia 2013 r. zatwierdzonych przez Radę POIIB.” – przyjąć do wiadomości;

2) wniosek i zalecenie pokontrolne nr 2 o treści „Nie stwierdzono nieprawidłowości w zawieraniu skontrolowanych umów cywilnoprawnych, umowy zostały zawarte zgodnie z »Instrukcją dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Podlaskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa« – załącznik do Uchwały nr 2/R/15 Rady POIIB z dnia 10 marca 2015 w sprawie zmiany Instrukcji dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz POIIB z późniejszymi zmianami.” – przyjąć do wiadomości.

  1. Odnośnie trzech wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w „Protokole 8/KR/2015 z planowej kontroli przeprowadzonej w dniu 16.06.2015 roku przez Zespół Kontrolny nr 2 w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa”:

1) wniosek i zalecenie pokontrolne nr 1 o treści „W kontrolowanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.” – przyjąć do wiadomości;

2) wniosek i zalecenie pokontrolne nr 2 o treści „Sposób wyboru oferenta jest zgodny z:

- Instrukcją dokonywania zakupów, zlecenia dostaw i świadczenia usług na rzez POIIB – Załącznik do uchwały Nr 5/R/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.;

- Uchwałą nr 2/R/14 Rady POIIB z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Instrukcji dokonywania zakupów, zlecenia dostaw świadczenia usług na rzecz POIIB;

- Uchwałą nr 2/R/15 rady POIIB z dnia 10 marca 2015 w sprawie zmiany Instrukcji dokonywania zakupów, zlecenia dostaw i świadczenia usług na rzez POIIB;” – przyjąć do wiadomości;

3) wniosek i zalecenie pokontrolne nr 3 o treści „Wszystkie sprawdzone dokumenty są spójne i pozwalają w sposób czytelny rozliczyć zamówienia” – przyjąć do wiadomości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Skarbnik Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

inż. Krzysztof Ciuńczyk

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1013