Uchwała nr 5/R/16 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 5/R/16

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli

przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) oraz § 2 pkt 17 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z 29 czerwca 2013 r. i Nr 14/15 z 20 sierpnia 2015 r.), po zapoznaniu się z wymienionymi poniżej uchwałami Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB, dotyczącymi wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję 14 czerwca i 20 września 2016 r., Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

§ 1

  1. Odnośnie dwóch wniosków pokontrolnych przyjętych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB uchwałą Nr 8/KR/2016 z 21 czerwca 2016 r. a dotyczących spraw pracowniczych Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za okres od kwietnia do maja 2016 r.:

1)      pierwszy wniosek pokontrolny, zawarty w § 2 tiret pierwsze ww. uchwały, o treści „kontrola dokumentów prowadzonych przez Biuro POIIB w zakresie spraw pracowniczych nie wykazała nieprawidłowości;” – przyjąć do wiadomości;

2)      drugi wniosek pokontrolny, zawarty w § 2 tiret drugie ww. uchwały, o treści „dokumenty finansowe dotyczące spraw pracowniczych za kontrolowany okres od kwietnia do maja 2016 r. są spójne i zgodne z zasadami wynagradzania i przepisami towarzyszącymi.” – przyjąć do wiadomości.

  1. Odnośnie jednego wniosku i zalecenia pokontrolnego przyjętego przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB uchwałą Nr 9/KR/2016 z 21 czerwca 2016 r., dotyczącego kosztów XV Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w dniu 15 kwietnia 2016 r., o treści „Kontrola wydatków związanych z XV Zjazdem POIIB nie wykazała nieprawidłowości, sposób rozliczania kosztów związanych z jego obsługą, jak i wypłaty świadczeń delegatom jest spójny z polityką finansową POIIB.” – przyjąć do wiadomości.
  2. Odnośnie pięciu wniosków i zaleceń pokontrolnych przyjętych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB uchwałą Nr 10/KR/2016 z 27 września 2016 r., dotyczących rozliczeń podróży służbowych oraz rozliczeń kosztów delegacji członków organów krajowych z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2016 r. oraz realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2016 r.:

1)      pierwszy wniosek, zawarty w § 2 ww. uchwały, o treści „delegacje są rozliczane według zasad pokrywania kosztów podróży służbowych z dnia 12 grudnia 2013 roku zatwierdzonych przez Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;” – przyjąć do wiadomości;

2)      drugi wniosek, zawarty w § 2 ww. uchwały, o treści „rozliczenie delegacji należy przedstawić w Biurze POIIB do rozliczenia niezwłocznie po ich odbyciu;” – przyjąć do wiadomości;

3)      trzeci wniosek, zawarty w § 2 ww. uchwały, o treści „rekomenduje się Radzie POIIB podjęcie uchwały co do ustalenia granicznego terminu rozliczenia odbytej delegacji;” – przyjąć do wiadomości;

4)      czwarty wniosek, zawarty w § 2 ww. uchwały, o treści „na podstawie skontrolowanych dokumentów stwierdzono prawidłowość realizacji budżetu na rok 2016, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 r.;” – przyjąć do wiadomości;

5)      piąty wniosek, zawarty w § 2 ww. uchwały, o treści „skontrolowane losowo wydatki w pozycjach budżetowych potwierdzają zgodność realizacji budżetu z dokumentami i zasadami obowiązującymi w POIIB.” – przyjąć do wiadomości.

  1. Odnośnie czterech wniosków i zaleceń pokontrolnych przyjętych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB uchwałą Nr 11/KR/2016 z 27 września 2016 r., dotyczących kosztów organizacji V Regionalnego Spotkania Integracyjnego POIIB i MOIIB – Budowlani Łomża – Ostrołęka nt. „Wpadki i wypadki w budownictwie”:

1)      pierwszy wniosek, zawarty w § 2 ww. uchwały, o treści „kontrola wydatków związanych z ww. spotkaniem integracyjnym członków POIIB i MOIIB nie wykazała nieprawidłowości. Wszystkie wpływy i wydatki mają odzwierciedlenie w analizowanych umowach, fakturach i rachunkach;” – przyjąć do wiadomości;

2)      drugi wniosek, zawarty w § 2 ww. uchwały, o treści „zakup każdej z usług był poprzedzony zapytaniem ofertowym, a jeżeli odstąpiono od tej procedury uzasadniono to dokumentem, przedstawiając stosowne powody (np. uzasadnienie wyboru oferty cateringowej było podyktowane wyborem samego miejsca, które gwarantowałoby możliwość organizacji tak dużej liczebnie imprezy);” – przyjąć do wiadomości;

3)      trzeci wniosek, zawarty w § 2 ww. uchwały, o treści „wszystkie faktury i rachunki zostały opisane prawidłowo;” – przyjąć do wiadomości;

4)      czwarty wniosek, zawarty w § 2 ww. uchwały, o treści „pracownicy Biura POIIB odpowiedzialni za organizację spotkania integracyjnego przeprowadzili rozeznanie cenowe na wykonanie poszczególnych usług, co zostało szczegółowo udokumentowane (wydruki korespondencji elektronicznej, notatki sporządzone przez pracowników, pisma dot. wniosków o zakup i formularze potwierdzające przeprowadzenie procedury zapytania ofertowego).” – przyjąć do wiadomości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skarbnik Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

inż. Krzysztof Ciuńczyk

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1016