Uchwała nr 9/R/16 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zakupu lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 9/R/16

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie zakupu lokalu z przeznaczeniem na siedzibę

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), w związku z § 15 ust. 1 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego dnia 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 3 Regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (przyjętego uchwałą 1/R/04 Krajowej Rady PIIB z dnia 22 stycznia 2004 r., z późniejszymi zmianami),

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się propozycję Zespołu ds. zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Podlaskiej OIIB z dnia 12 lipca 2016 r. i wyraża się zgodę na nabycie od ROGOWSKI DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku następujących praw odrębnej własności lokali usytuowanych na I piętrze budynku położonego przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku:

1)      lokalu niemieszkalnego oznaczonego nr 103B o powierzchni użytkowej 288,70 m2,

2)      lokalu niemieszkalnego oznaczonego nr 103C o powierzchni użytkowej 50 m2 wraz z dwoma pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni: 40,50 m2 i 14,50 m2

wraz ze związanymi z tymi prawami udziałami w użytkowaniu wieczystym nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerami działek 2228/2 i 2228/5 wynoszącymi odpowiednio: 2887/127831 dla lokalu nr 103B oraz 150/127831 dla lokalu 103C.

§ 2

Ustala się, że ważność zgody o której mowa w § 1 niniejszej uchwały uzależniona jest od spełnienia przez ROGOWSKI DEVELOPMENT Sp. z o.o. w Białymstoku do dnia 30 kwietnia 2017 r. następujących warunków:

1)      Rogowski Development Sp. z o.o., jako sprzedawca, na dzień sporządzenia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego będzie jedynym właścicielem ww. lokali.

2)      W chwili podpisania ww. umowy lokale będą wolne od obciążeń, w szczególności ograniczonymi prawami rzeczowymi osób trzecich.

3)      Lokale zostaną wydzielone z budynku jako odrębna własność (2 lokale o łącznej powierzchni 393,7 m2, przy czym pomieszczenia gospodarcze przyporządkowane będą do lokalu mniejszego), a podział zostanie zatwierdzony przez Urząd Miejski w Białymstoku.

4)      Cena lokali nie ulegnie podwyższeniu i nie przekroczy 6.000 zł brutto za 1 m2 powierzchni lokalu, przy czym w kwocie zakupu zawarte będzie istniejące obecnie ich wyposażenie biurowe i socjalne.

5)      Do pomieszczenia archiwum zostanie zamurowany otwór drzwiowy od strony lokalu 103A (nie będącego przedmiotem umowy) i wykonany nowy otwór drzwiowy z drzwiami wewnętrznymi antywłamaniowymi od strony korytarza lub istniejącego pomieszczenia socjalnego.

6)      Dla lokali zostanie wydzielona instalacja elektryczna, umożliwiająca indywidualne opomiarowanie zużycia energii elektrycznej w obrębie lokali.

7)      Zapłata za przedmiotowe lokale będzie możliwa w ratach, przy czym ostatnia z nich zostanie uregulowana nie później niż do końca marca 2018 r.

§ 3

 1. Ustala się cenę brutto nabycia nieruchomości:

1)     o której mowa w § 1 pkt 1, na kwotę 1.732.200,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych),

2)     o której mowa w § 1 pkt 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, na kwotę 630.000,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych).

 1. Ustala się sposób zapłaty cen, o których mowa w ust. 1:

1)     1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) – przy zawarciu umowy przyrzeczonej i wydaniu lokali, o których mowa w § 1,

2)     562.200,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych) – w terminie do 31 marca 2018 r.

 1. Ustala się, że wszelkie koszty związane z nabyciem lokali, o których mowa w § 1, ponosi Podlaska OIIB.

§ 4

Kwoty wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej.

§ 5

Upoważnia się Przewodniczącego Rady POIIB Wojciecha Kamińskiego oraz Skarbnika Rady POIIB Krzysztofa Ciuńczyka do podpisania w imieniu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa umowy przedwstępnej nabycia lokali, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Rady POIIB
  Kamiński Wojciech
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
  Falkowski Andrzej                                                                   
 3. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
  Jasielczuk Waldemar                                                                
 4. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
  Sykała Grażyna                                                                          
 5. Sekretarz Rady POIIB
  Siemiończyk Grażyna                                                              
 6. Skarbnik Rady POIIB
  Ciuńczyk Krzysztof                                                                  
 7. Członek Prezydium Rady POIIB
  Borzuchowski Wojciech                                                            
 8. Członek Prezydium Rady POIIB
  Huryn Lucyna                                                                            
 9. Członek Rady POIIB
  Gawrychowski Bogdan                                                             
 10. Członek Rady POIIB
  Kamiński Andrzej                                                                     
 11. Członek Rady POIIB
  Klimko Sławomir                                                                      
 12. Członek Rady POIIB
  Kłokowski Mariusz                                                                   
 13. Członek Rady POIIB
  Kucharski Mieczysław Antoni                                                   
 14. Członek Rady POIIB
  Miedziałowski Czesław                                                          
 15. Członek Rady POIIB
  Smoliński Tadeusz                                                                   
 16. Członek Rady POIIB
  Sztuka Ryszard                      

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1043