Uchwała nr 13/R/18 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 13/R/18

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli

przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z późniejszymi zmianami) oraz § 2 pkt 17 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 z dnia 14 czerwca 2003 r., Nr 30/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., Nr 35/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., Nr 21/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., Nr 15/09 z 19 czerwca 2009 r., Nr 24/13 z 29 czerwca 2013 r. i Nr 14/15 z 20 sierpnia 2015 r.), po zapoznaniu się z:

-        uchwałą Nr 20/KR/2018 Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniach 04.09.2018 r. do 18.09.2018 r. dotyczącej realizacji budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie 01.01.2018 r. – 31.07.2018 r.,

-        uchwałą Nr 21/KR/2018 Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniach 04.09.2018 r. – 18.09.2018 r. dotyczącej kosztów działalności i prawidłowości powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sesji wiosennej 2018 r. przeprowadzonej w Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

-        uchwałą Nr 22/KR/2018 Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniach 09.10.2018 r. do 30.10.2018 r. dotyczącej działalności biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie spraw pracowniczych w okresie 01.01.2018 r. – 31.08.2018 r.,

-        uchwałą Nr 23/KR/2018 Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniach 09.10.2018 r. do 30.10.2018 r. dotyczącej kosztów działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie 01.01.2018 r. – 31.08.2018 r.,

Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

§ 1

Odnośnie dwóch wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniach 04.09.2018 r. do 18.09.2018 r., dotyczącej finansów oraz realizacji budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie 01.01.2018 r. – 31.07.2018 r., przyjętych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB uchwałą Nr 20/KR/2018 z 18 września 2018 r.:

1)      pierwszy wniosek pokontrolny, zawarty w § 2 ust. 1 ww. uchwały, o treści „polityka finansowo-gospodarcza w okresie od 01.01.2018 r. do 31.07.2018 r. była realizowana w Podlaskiej OIIB zgodnie z budżetem,” – przyjąć do wiadomości;

2)      drugi wniosek pokontrolny, zawarty w § 2 ust. 2 ww. uchwały, o treści „budżet Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie od 01.01.2018 r. do 31.07.2018 r. został zrealizowany prawidłowo i na dzień kontroli nie występuje zagrożenie jego realizacji.” – przyjąć do wiadomości.

§ 2

Odnośnie trzech wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniach 04.09.2018 r. do 18.09.2018 r., dotyczącej kosztów działalności i prawidłowości powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sesji wiosennej 2018 r. Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przyjętych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB uchwałą Nr 21/KR/2018 z 18 września 2018 r.:

1)      pierwszy wniosek pokontrolny, zawarty w § 2 ust. 1 ww. uchwały, o treści „Komisja Kwalifikacyjna POIIB w sesji wiosennej 2018 r. prowadziła działalność merytoryczną w pełnym zakresie jaki określony jest w Ustawie, statucie i regulaminach OKK. W sprawdzanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości.” – przyjąć do wiadomości;

2)      drugi wniosek pokontrolny, zawarty w § 2 ust. 2 ww. uchwały, o treści „Koszty działalności zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje i egzaminy osób ubiegających się o uprawnienia budowlane wyliczane były zgodnie z zasadami obowiązującymi w Podlaskiej OIIB. Wypłaty należności poszczególnym członkom zespołów realizowane były na podstawie imiennych list sporządzonych i sprawdzonych przez osoby merytorycznie odpowiedzialne. Przed skierowaniem do wypłaty listy zatwierdzane były przez osoby do tego uprawnione, tj. przez Skarbnika i Przewodniczącego Rady POIIB. Przelewy zostały opisane prawidłowo, posiadają wszystkie wymagane podpisy.” – przyjąć do wiadomości;

3)      trzeci wniosek pokontrolny, zawarty w § 2 ust. 3 ww. uchwały, o treści „Wszystkie zarządzenia dotyczące bieżącej działalności Komisji Kwalifikacyjnej były wydane zgodnie z obowiązującymi zasadami, tj. na podstawie »Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych« i »Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych«.” – przyjąć do wiadomości.

§ 3

Odnośnie trzech wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniach 09.10.2018 r. do 30.10.2018 r., dotyczącej działalności biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie 01.01.2018 r. – 31.08.2018 r., przyjętych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB uchwałą Nr 22/KR/2018 z 30 października 2018 r.:

1)      pierwszy wniosek pokontrolny, zawarty w § 2 pkt 1 ww. uchwały, o treści „Akta osobowe pracowników biura Podlaskiej OIIB są prowadzone prawidłowo.” – przyjąć do wiadomości;

2)      drugi wniosek pokontrolny, zawarty w § 2 pkt 2 ww. uchwały, o treści „Dokumenty finansowe dotyczące spraw pracowniczych w kontrolowanym okresie są prowadzone rzetelnie i prawidłowo oraz zgodne z zasadami wynagradzania i przepisami towarzyszącymi.” – przyjąć do wiadomości;

3)      trzeci wniosek pokontrolny, zawarty w § 2 pkt 3 ww. uchwały, o treści „Działalność biura Podlaskiej OIIB w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. w kontrolowanym zakresie nie budzi zastrzeżeń.” – przyjąć do wiadomości.

§ 4

Odnośnie dwóch wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniach 09.10.2018 r. do 30.10.2018 r., dotyczącej kosztów działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie 01.01.2018 r. – 31.08.2018 r., przyjętych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB uchwałą Nr 23/KR/2018 z 30 października 2018 r.:

1)      pierwszy wniosek pokontrolny, zawarty w § 2 tiret pierwsze ww. uchwały, o treści „dokumentacja spraw związanych z działalnością samopomocową Rady POIIB jest przejrzysta, spójna i nie budzi wątpliwości;” – przyjąć do wiadomości;

2)      drugi wniosek pokontrolny, zawarty w § 2 tiret drugie ww. uchwały, o treści „wszystkie wnioski o przyznanie zapomóg zostały rozpatrzone zgodnie z obowiązującym regulaminem.” – przyjąć do wiadomości.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skarbnik Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

inż. Krzysztof Ciuńczyk

 

Przewodniczący Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:991