Uchwała nr 11/R/19 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 11/R/19

Okręgowej Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie ochrony danych osobowych
w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

Na podstawie i w wykonaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L.
z 2016 r. Nr 119, str.1; zm.: Dz.U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str.2.) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.) a także uchwały nr 35/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się dokumenty i wzory dokumentów regulujące zasady ochrony danych osobowych w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

  1. Zadania i kompetencje administratora danych osobowych w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, wymienione w dokumentach, o których mowa w § 1, wykonuje Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  2. Zadania i kompetencje administratora danych osobowych przetwarzanych
    w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, jako współadministratorzy danych osobowych, wykonuje Okręgowa Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3

1. Inspektora Danych Osobowych dla Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyznacza Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyznacza administratora systemów informatycznych dla Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 4

Upoważnia się Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do bieżącego dostosowywania dokumentów, o których mowa w § 1, do aktualnych przepisów oraz sytuacji faktycznej.

§ 5

Zobowiązuje się Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do wykonania uchwały.

§ 6

Traci moc uchwała nr 1 /R/12 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 września 2012r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Sekretarz Rady                                                                Przewodniczący Rady

     Podlaskiej Okręgowej Izby                                                  Podlaskiej Okręgowej Izby

     Inżynierów Budownictwa                                                    Inżynierów Budownictwa

         mgr. inż. Robert Dryl                                                       mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1091