Uchwała nr 12 /R/19 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 12/R/14 Rady POIIB z dnia 6 maja 2014r. w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów stanowiących rekompensatę utraco

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

Uchwała nr 12 /R/19

Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 12/R/14 Rady POIIB z dnia 6 maja 2014r. w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów

stanowiących rekompensatę utraconych wynagrodzeń,

przysługujących członkom władz POIIB z tytułu pełnionych funkcji

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), § 4 ust. 5 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami), oraz § 15 ust. 1, 2 i ust. 4 Zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (przyjętych uchwałą z 21 czerwca 2008 r. przez VII Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami) w związku z § 9 ust. 3 zdanie drugie Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 3 ust. 4 zdanie drugie Regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 2 zdanie drugie Regulaminu okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami), oraz § 3 ust. 3 zdanie drugie Regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd PIIB, z późniejszymi zmianami), Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje

 

§ 1

§ 2 uchwały Rady POIIB Nr 12/R/14 z dnia 6 maja 2014 r.  otrzymuje brzmienie „ Członkom organów Izby oraz komisji i zespołów powołanych przez organy Izby, którzy nie otrzymują ryczałtów zgodnie z ww. zasadami, przysługuje 170,- zł brutto za udział w każdym posiedzeniu lub 35,- zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Podlaskiej OIIB.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 1. Przewodniczący Rady POIIB
  Wojciech Kamiński                                                                    ……………………………
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
  Andrzej Falkowski                                                                     ……………………………
 3. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
  Waldemar Jasielczuk                                                                  ……………………………
 4. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB
  Grażyna Sykała                                                                           ……………………………
 5. Sekretarz Rady POIIB
  Robert Dryl                                                                                 ……………………………
 6. Skarbnik Rady POIIB
  Krzysztof Ciuńczyk                                                                    ……………………………
 7. Członek Prezydium Rady POIIB
  Lucyna Huryn                                                                             ……………………………
 8. Członek Prezydium Rady POIIB
  Mariusz Kłokowski                                                                    ……………………………
 9. Członek Prezydium Rady POIIB
  Sylwia Kozłowska-Kaliś                                                            ……………………………
 10. Członek Rady POIIB
  Jerzy Bukowski                                                                          ……………………………
 11. Członek Rady POIIB
  Piotr Głębocki                                                                             ……………………………
 12. Członek Rady POIIB
  Sławomir Klimko                                                                                   ……………………………
 13. Członek Rady POIIB
  Małgorzata Micał                                                                        ……………………………
 14. Członek Rady POIIB
  Grażyna Siemiończyk                                                                 ……………………………
 15. Członek Rady POIIB
  Ryszard Sztuka                                                                           ……………………………
 16. Członek Rady POIIB
  Agnieszka Żero                                                                          ……………………………

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1033