Protokół nr 1/PR/21 posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 9 lutego 2021 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2021

Protokół nr 1/PR/21

posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 9 lutego 2021 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 6/PR/20 z posiedzenia Prezydium Rady POIIB z 1 grudnia 2020 r.
 3. Omówienie projektu uchwały Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego Podlaskiej OIIB za rok 2020 na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.
 4. Omówienie projektu uchwały Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Podlaskiej OIIB za rok 2020 na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.
 5. Przedstawienie przekazanych sprawozdań z działania punktów informacyjnych POIIB w Łomży i Suwałkach.
 6. Omówienie projektu uchwały Rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Podlaskiej OIIB za rok 2020 i przedłożenia na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB i Krajowej Radzie PIIB.
 7. Omówienie projektu uchwały Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu POIIB na rok 2021 na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.
 8. Sprawozdanie z negocjacji POIIB z Wydawnictwem Skryba sp. j dotyczących wydawania kwartalnika POIA RP i POIIB oraz negocjacji z POIA RP w sprawie zmiany porozumienia z 7 grudnia 2004 r. w zakresie współpracy dot. Biuletynu Informacyjnego. Informacja o zawartym aneksie do porozumienia z 7 grudnia 2004 r. z POIA RP, wyznaczenie osób do kontaktu w sprawie aneksowanego porozumienia z POIA RP.
 9. W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą omówienie projektu uchwały Rady w sprawie powołania Rady Programowej kwartalnika „Budownictwo i Architektura Podlasia”.
 10. Omówienie spraw związanych z XX okręgowym Zjazdem POIIB m.in.:
 11. omówienie kwestii przygotowania uchwały ws zmiany zasad udzielania samopomocy dla członków POIIB,
 12. omówienie kwestii przygotowania uchwały w sprawie lokowania środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży lokalu nr 402.
 13. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
 14. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings. Obecni według załączonej listy. Pani Grażyna Sykała usprawiedliwiła swoją nieobecność.

Ad. 1
Na wstępie członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2
Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 6/PR/20 z dnia 1 grudnia 2020 r.

Ad. 3
Po dyskusji jednogłośnie przyjęto projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego Podlaskiej OIIB za rok 2020 na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy POIIB, którym Rada zajmie się na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 4
Następnie jednogłośnie przyjęto projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020 na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB. Zostanie on poddany pod głosowanie na następnym zebraniu Rady.

Ad. 5
Z kolei przedstawiono sprawozdania z działania punktów informacyjnych POIIB w Łomży i Suwałkach.

Ad. 6
Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020 i przedłożenia na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB i Krajowej Radzie PIIB, który zostanie przedłożony Radzie na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 7
Po dyskusji jednogłośnie przyjęto projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu POIIB na rok 2021 na XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB. Zostanie on przedstawiony Radzie na najbliższym zebraniu.

Ad. 8
Podjęto temat negocjacji Podlaskiej OIIB z Wydawnictwem Skryba sp. j. Barbara Klem, Andrzej Niczyporuk zakończonych podpisaniem umowy 5 lutego 2021 r. na wykonywanie kwartalnika „Budownictwo i Architektura Podlasia”.  Poinformowano o dokonaniu zmiany w rejestrze  dzienników  i czasopism w zakresie redaktora naczelnego polegającej na wpisaniu p. Barbary Klem. Następnie omówiona została kwestia zakończonych negocjacji z Podlaską Okręgową Izbą Architektów dotyczących zmiany porozumienia z 7 grudnia 2004 r. w zakresie współpracy pomiędzy obiema izbami. Poinformowano o zawartym w dniu 26 stycznia 2021 r. aneksie do wspomnianego porozumienia, m.in. o podpisanym załączniku - umowie o współpracy w zakresie publikacji kwartalnika „Budownictwo i Architektura Podlasia”. Do kontaktu do spraw zawartego porozumienia postanowiono rekomendować Radzie p. Wojciecha Kamińskiego i p. Waldemara Jasielczuka.

W sprawie kolejno zabrał głos Przewodniczący Rady oraz osoby biorące udział w negocjacjach - Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk i Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB p. Waldemar Jasielczuk.

Ad. 9
Omówiono projekt uchwały Rady w sprawie powołania Rady Programowej kwartalnika „Budownictwo i Architektura Podlasia”. Ze strony Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa będą to te same osoby, które wchodziły w skład Rady Programowej „Biuletynu Informacyjnego”: p. Ryszard Dobrowolski, p. Jerzy Tadeusz Drapa, p. Waldemar Jasielczuk, p. Janusz Krentowski, p. Jacek Szumski i p. Krzysztof Woliński. POIA RP pismem z dnia 25 stycznia 2021 r. zgłosiła dwóch nowych kandydatów: p. Przemysława Tryburskiego i p. Macieja Matłowskiego.

Ad. 10
Zajęto się sprawami związanymi z XX Okręgowym Zjazdem Podlaskiej OIIB.

Podjęto temat zmiany zasad udzielania samopomocy dla członków POIIB. Biuro jest w trakcie przygotowywania projektu Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej OIIB, a także Regulaminu wspierania doskonalenia zawodowego członków Podlaskiej OIIB. Zostaną one przedstawione Radzie na marcowym posiedzeniu. Ostateczną decyzję w sprawie regulaminów podejmie Zjazd.

Zajęto się kwestią lokowania środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży lokalu nr 402. Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński zaproponował rozważenie zakupu czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych. Temat zostanie poddany pod dyskusje na najbliższym posiedzeniu Rady.

Po dyskusji zdecydowano, żeby na lutowym posiedzeniu Rady rekomendować przeprowadzenie XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej OIIB w formie zdalnej.

Ad. 11
Omówiono pozostałe bieżące sprawy Izby.

Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB przedstawił pismo Prezesa Krajowej Rady PIIB prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego z prośbą o zgłoszenie propozycji kandydatury do Rady Wyrobów Budowlanych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Możne będzie je zgłaszać na najbliższym posiedzeniu Rady.

Podjęto temat organizacji obchodów XX-lecia Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w przyszłym roku. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada na najbliższym zebraniu.

Ad. 12
Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant
mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB
mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB
mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-10-01
Data publikacji:2021-10-01
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:581