Protokół nr 2/PR/21 z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 9 marca 2021 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2021

Protokół nr 2/PR/21

z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 9 marca 2021 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 1/PR/21 z posiedzenia Prezydium Rady POIIB z 9 lutego  2021 r.
 3. Omówienie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie 12.01.2021r. - 23.02.2021 r.,
 4. Omówienie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie 16.02.2021r. - 2.03.2021 r.,
 5. Omówienie kwestii  zmiany regulaminu samopomocy dla członków POIIB.
 6. Omówienie kwestii wprowadzenia regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego członków POIIB.
 7. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Rady POIIB w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbywającego się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego.
 8. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:
  1. kwestii lokowania środków pieniężnych ze sprzedaży lokalu 402, informacje z banku PKO BP
  2. informacja o nieprzyjęciu kandydatury M. Micał do Rady Wyrobów Budowlanych będącej organem, opiniodawczo- doradczym GINB
  3. informacja o podpisaniu umowy o Zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w POIIB z TFI Allianz S.A.
  4. informacja o wydaniu 1 egz. „ Budownictwo i Architektura Podlasia”, omówienie kwestii aneksowania umowy z Wykonawcą „Skryba” Sp.j. w zakresie płatności za egzemplarze w wersji pdf dostarczane członkom na skrzynkę elektroniczną, którzy zrezygnowali z papierowej wersji kwartalnika
  5. informacja o stworzonych zespołach do udziału w Dniu otwartym” planowanym na dzień 25 września 2021r.
 9. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. Pani Lucyna Huryn usprawiedliwiła swoją nieobecność. W zebraniu uczestniczyła p. Monika Urban-Szmelcer, która ze strony biura Izby brała udział w pracach nad projektami regulaminów, których omówienie znalazło się w porządku obrad.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński zaproponował, żeby dzisiejsze zebranie rozpocząć od omówienia punków dotyczących regulaminów, a więc 5. i 6. Po chwili członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaakceptowali porządek obrad z zaproponowaną zmianą przy głosie wstrzymującym się p. Grażyny Sykały.

Ad. 2
Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 1/PR/21 z dnia 9 lutego 2021 r.

Ad. 5
Przedyskutowano kwestię zmiany regulaminu samopomocy dla członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wobec ilości zgłaszanych propozycji p. Wojciech Kamiński postanowił, że w celu wypracowania wspólnego projektu regulaminu w najbliższy piątek odbędzie się nieformalne spotkanie członków Rady w postaci wideokonferencji.

Ad. 6
Omówiono kwestię wprowadzenia regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego członków POIIB. Przedyskutowano między innymi wysokość świadczenia. Ostatecznie postanowiono rekomendować Radzie zapis, na podstawie którego wnioskodawca będzie mógł się ubiegać o 200,- zł dofinansowania w przeciągu 1 roku. Po chwili przy głosach wstrzymujących się p. Krzysztofa Ciuńczyka i p. Mariusza Kłokowskiego przyjęto projekt regulaminu, który zostanie rekomendowany do przyjęcia przez Radę na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 3
Przyjęto projekt uchwały w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie od 12 stycznia 2021 r. do 23 lutego 2021 r., które dotyczyły działalności Podlaskiej OIIB w zakresie działalności organów ustawowych podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2020 r. (Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej), wykonania uchwał XIX Okręgowego Zjazdu POIIB, Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB i Prezydium Okręgowej Rady POIIB, wniosków zgłoszonych na XIX Zjeździe, kosztów działalności Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa a także współpracy Podlaskiej OIIB z organami i instytucjami zewnętrznymi w 2020 r. Zostanie on poddany pod głosowanie na następnym posiedzeniu Rady.

Ad. 4
Przyjęto projekt uchwały w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie od 16 lutego do 2 marca 2021 r., które dotyczyły sprzedaży lokalu biurowego nr 402 Podlaskiej OIIB w 2020 r. i działalności Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  w zakresie finansów oraz realizacji budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2020 roku. Zostanie on poddany pod głosowanie na najbliższym zebraniu Rady.

Ad. 7
Z kolei przyjęto projekt uchwały w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w formie zdalnej przy wykorzystaniu systemu informatycznego w terminie 15-16 kwietnia 2021 r.

Ad. 8
Zajęto się omówieniem pozostałych bieżących spraw Izby.

Podjęto kwestię lokowania środków pieniężnych ze sprzedaży lokalu 402 przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku. Podano informację z banku PKO BP stwierdzającą, że POIIB nie jest umocowana prawnie do zakupu czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych. W związku z powyższym POIIB wystosuje do Ministerstwa Finansów pismo z prośbą  o wyjaśnienie tego zagadnienia.

Poinformowano, że kandydatura do Rady Wyrobów Budowlanych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego p. Małgorzaty Micał nie została przyjęta przez Prezydium Krajowej Rady.

Poinformowano, że w dniu 4 marca 2021 r. została podpisana umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa z TFI Allianz S.A.

Z kolei podano informację o wydaniu pierwszego numeru czasopisma Podlaskiej OIIB „Budownictwo i Architektura Podlasia”. P. Wojciech Kamiński poinformował, że wydawnictwo Skryba Sp. j. zgłosiło potrzebę aneksowania umowy w zakresie płatności za egzemplarze w wersji pdf dostarczane członkom na skrzynkę elektroniczną, którzy zrezygnowali z papierowej wersji kwartalnika. Zaproponowano, żeby opłata za egzemplarz elektroniczny wynosiła 30% wysokości ceny egzemplarza papierowego. Decyzję podejmie Rada na najbliższym posiedzeniu.

Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB p. Waldemar Jasielczuk poinformował zebranych o powołaniu zespołów w punktach konsultacyjnych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach do udziału w Dniu Otwartym „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu - porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa”, planowanym na dzień 25 września 2021 r. Skład zespołów został przesłany przez biuro izby do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 5 marca 2021 r.

Ad. 9
Grażyna Sykała przedstawiła zapytanie członka podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa o zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa. Ustalono, że poinformuję ona zainteresowanego o fakcie, iż na stronie PIIB są opublikowane stosowne dokumenty dotyczące tej kwestii.

Waldemar Jasielczuk zaproponował, aby w związku z docierającymi do niego głosami środowiska inżynierskiego, aby ponownie zająć się sprawą organizacji jubileuszu XX-lecia Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w przyszłym roku. Do tematu odniosą się członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant
mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB
mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB
mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-10-01
Data publikacji:2021-10-01
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:588