Protokół nr 4/PR/21 z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 15 czerwca 2021 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2021

Protokół nr 4/PR/21

z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 15 czerwca 2021 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 3/PR/21 z posiedzenia Prezydium Rady POIIB z 20 kwietnia 2021 r.
 3. Omówienie projektu uchwały Rady POIIB w sprawie korekty budżetu na 2021 r.
 4. Omówienie projektu uchwały Rady POIIB w sprawie ustalenia obwodów wyborczych, liczby delegatów wybieranych na zebraniach wyborczych oraz wyznaczenia terminów i miejsc zwołania zebrań wyborczych.
 5. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:
  1. sprawa XXI Zjazdu w tym obwodowe zebrania wyborcze w aspekcie trwającej pandemii Covid-19,
  2. relacja Zespołu Okręgowej Rady do spraw organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia POIIB z przebiegu przygotowań w tym wstępne koszty,
  3. omówienie kwestii zmiany uchwał Rady POIIB nr 10/OR/21 i nr 11/OR/21 w zakresie ich załączników,
  4. zaproszenie Przewodniczącego Rady Podkarpackiej OIIB p. Grzegorza Dubika na II Otwarte Mistrzostwa PDK OIIB w marszu na Orientację,
  5. nabór na stanowisko inspektora - zastępstwo pracownicy biura POIIB
 6. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. Panie Lucyna Huryn i Grażyna Sykała oraz pan Waldemar Jasielczuk usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1
Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2
Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 3/PR/21 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Ad. 3
Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk zabrał głos na temat projektu uchwały Rady POIIB w sprawie korekty budżetu na 2021 r. Stwierdził, że potrzeba korekty wynika przede wszystkim z przekroczenia pozycji przeznaczonej na działalność samopomocową. W związku z tym istnieje potrzeba przesunięcia części środków finansowych na ten cel z pozycji „Inne”. Padła także propozycja zwiększenia pozycji  III lp. 2, czyli premii dla pracowników poprzez przesunięcie środków z pozycji III lp. 1 - płace podstawowe brutto pracowników z powodu usprawiedliwionej nieobecności jednego z nich.

Ad. 4
Zajęto się kwestią ustalenia obwodów wyborczych, liczby delegatów wybieranych na zebraniach wyborczych oraz wyznaczenia terminów i miejsc zwołania zebrań wyborczych. Po dyskusji stwierdzono, że obowiązująca do tej pory zasada ustalania obwodów wyborczych z zachowaniem parytetu branżowego powinna zostać utrzymana.

Ad. 5
Zajęto się kwestią organizacji obwodowych zebrań wyborczych w aspekcie trwającej  pandemii Covid-19. Jak zauważył Przewodniczący Rady POIIB p. Wojciech Kamiński będą one przeprowadzone najprawdopodobniej w formie hybrydowej.

Podjęto dyskusję na temat jubileuszu Izby. Szczegółowa relacja Zespołu Okręgowej Rady do spraw organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia POIIB z przebiegu przygotowań, w tym wstępne koszty przedsięwzięcia, zostanie szczegółowo przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Rady.

Omówiono kwestię zmiany uchwał Rady POIIB nr 10/OR/21 w sprawie przyjęcia regulaminu samopomocy POIIB i nr 11/OR/21 w sprawie przyjęcia regulaminu wspierania doskonalenia zawodowego dla członków POIIB w zakresie ich załączników, które są wzorami wniosków. Zostanie w nich wstawione dodatkowe pole na numer konta bankowego wnioskodawcy.

10 maja 2021 r. do Izby wpłynęło zaproszenie Przewodniczącego Rady Podkarpackiej OIIB p. Grzegorza Dubika na II Otwarte Mistrzostwa Podkarpackiej OIIB w Marszu na Orientację, które odbędą się w dniach 20-22 sierpnia 2021 r. w Mucznem, w Bieszczadach. Postanowiono, że w przypadku zgłoszeń Izba zwróci koszty wyjazdu jednej drużynie. Informacja o zawodach zostanie zamieszczona na stronie POIIB.

Omówiono kwestię naboru na stanowisko inspektora na zastępstwo pracownicy biura POIIB. Aby przyspieszyć i ułatwić procedurę zaproponowano zmianę w Procedurze naboru na wolne stanowiska pracy w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, polegającą na tym, żeby zatrudnianiem osób na zastępstwo zajmował się Przewodniczący Rady bez powoływania Komisji Rekrutacyjnej.

Przedstawiono pismo Przewodniczącego Komisji ds. komunikacji społecznej Krajowej Rady PIIB p.  Andrzeja Pawłowskiego dotyczące zgłoszenia eksperta medialnego PIIB oraz ramowego układu informacji z izb okręgowych do wydawnictwa z okazji jubileuszu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Z kolei zreferowano przesłanego 10 czerwca 2021 r. przez p. Jacka Szumskiego maila Przewodniczącego Komisji ds. BIM Krajowej Rady PIIB p. Łukasza Gorgolewskiego w sprawie wyznaczenia osoby w pracach Komitetu Technicznego 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji projektowej w Budownictwie PKN zajmującym się normami BIMowskimi.

Ad. 6
Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant
mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB
mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB
mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-10-01
Data publikacji:2021-10-01
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:584