Protokół nr 5/R/20 posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 września 2020 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2021

Protokół nr 5/R/20

posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 29 września 2020 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 4/R/20 z posiedzenia Okręgowej Rady POIIB
  z 9 czerwca 2020 r.,
 3. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Rady w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 9 do 23 czerwca 2020 r.
 4. Rozpatrzenie wniosku Wojciecha Juliana Bołbota złożonego na XIX Okręgowym Zjeździe POIIB.
 5. Rozpatrzenie wniosku Krzysztofa Falkowskiego złożonego na XIX Okręgowym Zjeździe i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych samochodem osobowym w POIIB.
 6. Omówienie kwestii uregulowania zasad i zwrotu kosztów podróży służbowych w POIIB, omówienie projektu uchwały w ww. sprawie i ewentualne jej podjęcie.
 7. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Rady w sprawie regulaminu biura POIIB, regulaminu pracy biura POIIB regulaminu wynagradzania pracowników Biura POIIB.
 8. Omówienie kwestii PPK, m.in. wpłaty dodatkowej dokonywanej przez podmiot zatrudniający, o której mowa w art. 26 Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Przedstawienie stanowiska PIIB ws PPK.
 9. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:
  - odpowiedzi Skryba Sp. j. dot. propozycji zmian w umowie, przedstawienie stanowiska zespołu ds. Biuletynu POIIB oraz stanowiska POIA w sprawie rejestracji nowego tytułu prasowego,
  -  omówienie obrotu kont aktywnych za okres IX 2020,
  -  przedstawienie odpowiedzi z Audit & Tax ws. PIT 11 z tytułu finansowania przez izbę szkoleń zawodowych członkom izby,
  - omówienie pisma A. Raka dot. konsultacji ws. odpłatności szkoleń online portalu PIIB dla osób spoza izby,
  - omówienie kwestii szkolenia z Prawa budowlanego z mec. J. Szewczyk w trybie online 16 października 2020 r.,
  - omówienie kwestii wręczenia odznak honorowych z uwagi na stan epidemiczny,
  - omówienie kwestii wznowienia działania punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach,
  -  informacja o podjętych uchwałach Krajowej Rady w dniu 2 września 2020 r.,
  - informacja o zawodach Masters.
 1. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Jerzy Bukowski, p. Piotr Głębocki, p. Sylwia Kozłowska-Kaliś i p. Grażyna Siemiończyk usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Jednogłośnie zatwierdzono protokół nr 4/R/20 posiedzenia Rady Podlaskiej OIIB z 9 czerwca 2020 r.

Ad. 3

Po omówieniu dokumentu przez Przewodniczącego Rady POIIB p. Wojciecha Kamińskiego jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 16/R/20 w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli dotyczących działalności biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie obiegu korespondencji, zakupów i umów cywilnoprawnych oraz działalności biura w zakresie spraw pracowniczych w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2020 r., przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB od 9 do 23 czerwca 2020 r. w postaci  zarekomendowanej przez Prezydium Rady w dniu 15 września 2020 r.

Ad. 4

Z kolei rozpatrzono złożony na XIX Zjeździe POIIB wniosek p. Wojciecha Juliana Bołbota w sprawie przedyskutowania możliwości realizacji kolejnych zjazdów w formie elektronicznej w celu ograniczenia wydatków izby. P. Gilbert Okulicz-Kozaryn stwierdził, że Statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XIX Krajowy Zjazd PIIB 17-20 czerwca 2020 r. dopuszcza przeprowadzenie zjazdu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej tylko w wyjątkowych sytuacjach jak stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan wojenny lub stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii. Zatem regułą jest przeprowadzenie zjazdu w formie stacjonarnej a zdalnej tylko w wyjątkowych przypadkach. Rada rozpatrzyła wniosek poprzez przeprowadzenie dyskusji w sprawie, w wyniku której nie przyjęła propozycji realizacji kolejnych zjazdów w formie zdalnej.

Ad. 5 i 6

Następnie podjęto temat uregulowania zasad i zwrotu kosztów podróży służbowych w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych samochodem osobowym w Podlaskiej OIIB analogicznej do uchwały Krajowej Rady PIIB nr 38/R/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. został  złożony na XIX Zjeździe POIIB przez p. Krzysztofa Falkowskiego.

Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński zaproponował, żeby rozpatrzyć tę kwestię w kontekście wszystkich przejazdów służbowych w Podlaskiej OIIB. W tym celu zostały przygotowane dwa projekty uchwał. Pierwszy z nich jest analogiczny do ww. uchwały Krajowej Rady i dotyczy podróży służbowych odbywanych samochodem osobowym, drugi reguluje kwestię podróży służbowych w POIIB wszelkimi środkami lokomocji.

Po omówieniu dokumentów przez Przewodniczącego Rady i dyskusji w wyniku głosowania postanowiono większością głosów odrzucić projekt uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych samochodem osobowym, po czym jednogłośnie podjęto uchwałę nr 17/R/20 w sprawie zasad i zwrotu kosztów podróży służbowych obowiązujących w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Ad. 7

Omówiono projekt uchwały Rady w sprawie regulaminu biura POIIB, regulaminu pracy biura POIIB regulaminu wynagradzania pracowników biura POIIB z naniesionymi zmianami po posiedzeniu Prezydium Rady z dnia 15 września 2020 r. Po dyskusji jednogłośnie podjęto uchwałę nr 18/R/20 w powyższej sprawie.

Ad. 8

Zajęto się tematem Pracowniczych Planów Kapitałowych w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, których obowiązek wprowadzenia nastąpi w 2021 r. Przedstawiono odpowiedź PIIB na zapytanie Podlaskiej OIIB, z której wynika, iż POIIB ma obowiązek podpisania umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową nawet w przypadku złożenia deklaracji o rezygnacji z PPK przez wszystkie zatrudnione osoby. Przedyskutowano kwestię wpłaty dodatkowej, której odprowadzanie Podlaska OIIB może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK, zgodnie z art. 26 Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. Przy głosach wstrzymujących się panów Wojciecha Kamińskiego i Ryszarda Sztuki ustalono, że wartość wpłaty finansowanej przez POIIB nie będzie wyższa niż obowiązkowe 1,5 % wynagrodzenia osoby zatrudnionej.                                         

Ad. 9

Zajęto się pozostałymi bieżącymi sprawami Izby.

Podlaska OIIB wystąpiła do Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów w sprawie rejestracji nowego tytułu prasowego w związku z negocjacjami prowadzonymi z obecnym wydawcą tytułu „Biuletyn Informacyjny POIA i POIIB” - firmą Skryba Sp. j. Zaproponowano dwie wersje: „BA. Budownictwo i Architektura” oraz „Inżynier Podlasia”. W odpowiedzi podlaski samorząd zawodowy architektów zaproponował inną propozycję: „Podlaski Przekrój Budowlany”. Po dyskusji zdecydowano przeprowadzić blok głosowań na trzy wersje nazwy: „BA. Budownictwo i Architektura”, „Inżynier Podlasia” oraz „Budownictwo i Architektura Podlasia”. Ostatecznie wybrano trzecią opcję głosami p. Wojciecha Kamińskiego, p. Andrzeja Falkowskiego, p. Sławomira Klimko, p. Mariusza Kłokowskiego, p. Małogorzaty Micał i p. Grażyny Sykały. Za nazwą „BA. Budownictwo i Architektura” głosowali pani Agnieszka Żero oraz panowie Krzysztof Ciuńczyk, Robert Dryl i Waldemar Jasielczuk, natomiast za „Inżynierem Podlasia” opowiedzieli się p. Lucyna Huryn i p. Ryszard Sztuka.

Przedstawiono odpowiedź firmy Audit & Tax w sprawie informacji PIT 11 z tytułu finansowania przez izbę szkoleń zawodowych członkom izby, która jest zbieżna z wcześniejszą opinią prawną mec. Krzysztofa Zająca. Wynika z nich, że Izba nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-11 z tytułu prowadzenia szkoleń dla członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Przedstawiono pismo Przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB p. Adama Raka zawierające analizę dotyczącą szkoleń online prowadzonych z portalu PIIB oraz propozycję działań w kierunku ustalenia odpłatności dla uczestników spoza Izby. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB p. Andrzej Falkowski wyraził opinię, że z opłat powinny być zwolnione organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, których uczestnictwo w szkoleniach wpisuje się w ideę współpracy i leży w interesie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Z kolei zajęto się kwestią organizacji szkolenia dotyczącego zmian w ustawie Prawo Budowlane p. mec. Jolanty Szewczyk zaplanowanego na 16 października 2020 r. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju członkowie Prezydium Rady zadecydowali, żeby przeprowadzić je online.

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce zdecydowano, że uroczystość wręczenia Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powinna odbyć się przy okazji najbliższego stacjonarnego Zjazdu Podlaskiej OIIB.

Wojciech Kamiński poinformował pokrótce o ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady PIIB. Podjęto między innymi uchwałę o zawarciu umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w latach 2021-2024 z firmą STU Ergo Hestia S.A. Powołany przez Krajową Radę Zespół ds. grupowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa pod przewodnictwem p. Ewy Bosy wynegocjował roczną składkę w wysokości 75 zł od 1 stycznia 2021 r., co jest kwotą o 5 zł wyższą od obecnej stawki.

Do POIIB wpłynęło zaproszenie wystosowane przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa na XI Międzynarodowe Zawody Pływackie „Masters” o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB, które zostały zaplanowane na 16-17 października 2020 r. Wzorem lat ubiegłych informacja o wydarzeniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Koszty przejazdu pokrywa Izba.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Falkowski przekazał zebranym szereg informacji na temat zakończonej XXXV wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, której egzamin ze względu na sytuację epidemiczną został przełożony na wrzesień 2020 r. Przewodniczący podkreślił, iż Komisja Kwalifikacyjna POIIB przeprowadziła sesję po raz pierwszy całkowicie w oparciu o wdrażane przez PIIB elektroniczne programy, począwszy od rejestracji kandydatów, a skończywszy na tworzeniu w programie Seszat zestawów pytań części pisemnej i ustnej egzaminów, co stanowi wedle słów Przewodniczącego Krajowej Kkomisji Kwalifikacyjnej PIIB p. Krzysztofa Latoszka chlubny wyjątek wśród okręgowych izb.

Ustalono, że działalność punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach w dalszym ciągu będzie zawieszona.

Ad. 10

Wobec braku spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant
mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB
mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB
mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-10-01
Data publikacji:2021-10-01
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:631