Protokół nr 4/PR/20 posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 7 lipca 2020 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2021

Protokół nr 4/PR/20

posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 7 lipca 2020 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 3/PR/20 z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady POIIB
  z 5 maja 2020 r.
 3. Omówienie projektu uchwały Rady w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie 09.06.2020 r. - 23.06.2020 r.
 4. Omówienie wniosku Wojciecha Juliana Bołbota złożonego na XIX Okręgowym Zjeździe POIIB.
 5. Omówienie wniosku Krzysztofa Falkowskiego złożonego na XIX Okręgowym Zjeździe Omówienie projektu uchwały Rady w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.
 6. Omówienie projektu uchwały Rady w sprawie regulaminu biura POIIB, regulaminu pracy biura POIIB regulaminu wynagradzania pracowników Biura POIIB.
 7. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.: przedstawienie odpowiedzi Skryba Sp. j. dot. propozycji zmian w umowie oraz przedstawienie stanowiska Zespołu ds. Biuletynu ww. sprawie, informacja o uchwałach podjętych przez XIX Krajowy Zjazd PIIB m.in. zmiana uchwał dot. statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, regulaminów organów statutowych PIIB i izb okręgowych, omówienie kwestii zorganizowania spotkania integracyjnego członków POIIB w innym terminie niż 5 września 2020 r., przypomnienie o możliwości zapoznawania się w biurze POIIB z przychodzącymi egzemplarzami czasopism wydawanych przez inne izby.
 8. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Waldemar Jasielczuk i p. Sylwia Kozłowska-Kaliś usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 3/PR/20 z dnia 5 maja 2020 r.

Ad. 3

Omówiono wnioski i zalecenia z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB w okresie od 9 czerwca 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. Przedyskutowano między innymi zalecenia organu dotyczące zakupu urządzeń umożliwiających pracownikom biura pracę zdalną, wprowadzenia elektronicznego rejestru korespondencji oraz rejestrowania korespondencji mailowej wychodzącej, stanowiącej odpowiedzi na wpływające do Izby zapytania. Wniesiono poprawki do projektu uchwały, która zostanie przedłożona na posiedzenie Rady.

Ad. 4

Zajęto się wnioskiem p. Wojciecha Juliana Bołbota złożonym na XIX Okręgowym Zjeździe POIIB dotyczącym przedyskutowania przez Radę możliwości odbywania kolejnych okręgowych zjazdów w formie elektronicznej w celu ograniczenia wydatków izby. Po dyskusji zdecydowano, że Prezydium Rady nie zarekomenduje propozycji wnioskodawcy dotyczącej organizowania zjazdów w trybie zdalnym, bowiem aktualne przepisy umożliwiają taką możliwość tylko w przypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, co zostało zapisane w ust. 9a wprowadzonym w § 10 statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa uchwałą nr 10/20 XIX Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 20 czerwca 2020 r.

Ad. 5

Omówiono wniosek p. Krzysztofa Falkowskiego złożony na XIX Okręgowym Zjeździe Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dotyczył on przyjęcia uchwały analogicznej do uchwały nr 38/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych samochodem osobowym w celu ujednolicenia obowiązujących zasad w tym zakresie i usprawnienia rozliczania podróży służbowych. Po dyskusji, w wyniku głosowań ustalono, że w przypadku podróży służbowej samochodem osobowym jednoosobowo przysługuje zwrot kosztów w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów i 60% stawki za 1 km określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (przy głosie wstrzymującym się p. Lucyny Huryn), ww. podróż będzie wymagała zgody Przewodniczącego Rady lub osoby upoważnionej (przy głosie wstrzymującym się p. Grażyny Sykały), nie będzie potrzebne potwierdzenie na druku delegacji (jednogłośnie) oraz nie będzie wymagane przedłożenie biletów komunikacji publicznej (p. Robert Dryl, p. Lucyna Huryn i p. Mariusz Kłokowski byli przeciw, natomiast p. Krzysztof Ciuńczyk wstrzymał się od głosu).

Ad. 6

Podjęto dyskusję nad projektami regulaminów: Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, pracy Biura POIIB oraz wynagradzania pracowników Biura Podlaskiej OIIB.

W wyniku dyskusji i głosowań postanowiono m.in. w § 2 ust. 2 regulaminu pracy Biura POIIB po słowie czynności dodać słowo obowiązki (jednogłośnie), a w schemacie funkcjonalnym biura pozostawić zapis o wysyłce zaświadczeń o udziale w szkoleniu (przy głosie wstrzymującym p. Krzysztofa Ciuńczyka).

Większość poprawek dotyczyła projektu Regulaminu wynagradzania pracowników Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W wyniku dyskusji i głosowań postanowiono m. in., że wynagrodzenie zasadnicze pracowników nie będzie podlegało corocznej waloryzacji, jak zapisano w § 6 (przy głosie wstrzymującym się p. Roberta Dryla), w § 7 dodać zapis mówiący, że o formie udzielonej rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych decyduje Przewodniczący Rady (przy głosie wstrzymującym się p. Grażyny Sykały). Zdecydowano także, że nie zostaną wprowadzone zapisy § 9 pkt 4 dotyczące nagrody jubileuszowej po 25 latach pracy (przy głosach wstrzymujących się p. Roberta Dryla, p. Lucyny Huryn, p. Mariusza Kłokowskiego i p. Grażyny Sykały) oraz zapisanej w § 10 jednorazowej odprawy pieniężnej pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia (wstrzymali się p. Robert Dryl i p. Lucyna Huryn). Z kolei przegłosowano, że nie zostanie wprowadzone elektroniczne rejestrowanie ewidencji czasu pracy pracowników (p. Robert Dryl, p. Lucyna Huryn i p. Wojciech Kamiński byli przeciw jego wprowadzeniu, a p. Andrzej Falkowski i p. Grażyna Sykała wstrzymali się od głosu). Przedyskutowano kwestię utrzymania dotychczasowej zasady funkcjonowania załącznika do regulaminu wynagrodzeń w formie tabeli, przy czym padła propozycja ze strony Skarbnika Rady p. Krzysztofa Ciuńczyka aby nie precyzować liczbowo minimalnego wynagrodzenia a zapisać je jako wysokość płacy minimalnej oraz, że kwoty w tabeli dotyczą całego etatu. Podjęto kwestię uregulowania w przyszłości zasad pracy zdalnej w biurze POIIB. Treść dokumentów z dokonanymi przez Prezydium Rady poprawkami oraz odpowiedni projekt uchwały zostaną przedstawione Radzie na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 7

Omówiono pozostałe bieżące sprawy Izby.

Przedstawiono odpowiedź firmy Skryba Sp. j. - wydawcy Biuletynu Informacyjnego - dotyczącą propozycji zmian w obowiązującej umowie, a po chwili p. Krzysztof Ciuńczyk omówił stanowisko Zespołu ds. Biuletynu w wyżej wymienionej sprawie. Przedyskutowano kwestię rejestracji nowego tytułu prasowego w rejestrze czasopism i dzienników.

Wojciech Kamiński poinformował o uchwałach podjętych przez XIX Krajowy Zjazd PIIB (m.in. zmiany uchwał dot. statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, regulaminów organów statutowych PIIB i izb okręgowych).

Andrzej Falkowski poinformował zebranych, że istnieje możliwość zorganizowania wspólnie z białostockim oddziałem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych szkolenia dotyczącego nowelizacji ustawy - Prawo budowlane, bądź fotowoltaiki połączonego z rejsem statkiem w Augustowie. Członkowie podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa za udział płaciliby 40,- zł. Całkowity koszt takiego przedsięwzięcia miałby wynosić około 12,5 tys. zł, w tym wydatek Izby na ten cel to około 4 tys. zł. Członkowie Prezydium Rady zdecydowali w głosowaniu, że Podlaska OIIB podejmie się współorganizacji tego przedsięwzięcia (przy głosie przeciwnym p. Wojciecha Kamińskiego i wstrzymującym się p. Mariusza Kłokowskiego).

Andrzej Falkowski przedstawił stanowisko ministra Roberta Krzysztofa Nowickiego dotyczące stosowania art. 33 ust. 2 pkt 10 oraz podał informacje związane z pracą zespołu ds. cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Ad. 8

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant
mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB
mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB
mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2021-10-01
Data publikacji:2021-10-01
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:669