Protokół nr 6/R/21 posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 grudnia 2021 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 stycznia 2022

Protokół nr 6/R/21
posiedzenia Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 5/R/21 z posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z 14 września 2021 r.
 3. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Rady w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 26 października 2021 r. do 23 listopada 2021 r.
 4. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Rady POIIB w sprawie zmiany uchwały Rady POIIB nr 17/R/20 z 29 września 2020 r. w sprawie zasad i zwrotu kosztów podróży służbowych obowiązujących w POIIB.
 5. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Rady POIIB w sprawie zmiany uchwały Rady nr 12/R/14 z 6 maja 2014 dot. ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów zmienionej uchwałą 12/R/19 z 13 grudnia 2019 r.
 6. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Rady POIIB w sprawie zwołania XXI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu POIIB w 2022 r.
 7. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Rady POIIB w sprawie korekty budżetu 2021 r.
 8. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Rady POIIB w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na 2022 r.
 9. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Rady POIIB w sprawie wniosku o nadanie odznaki honorowej PIIB.
 10. Omówienie i przyjęcie sprawozdania zespołu ds. organizacji akcji „Dzień otwarty Inżyniera Budownictwa”.
 11. Relacja Zespołu Okręgowej Rady do spraw organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia POIIB z przebiegu przygotowań do jubileuszu.
 12. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:
  1. harmonogram posiedzeń Prezydium Rady POIIB i Rady POIIB, terminarz przygotowań do zjazdu w 2022 r., terminarz innych wydarzeń POIIB w 2022 r.,
  2. relacja z przebiegu obwodowych zebrań wyborczych 2021 r.,
  3. ubezpieczenie członków organów i pracowników NNW na 2022 r. ,
  4. informacja o sposobie rozpatrzenia wniosków złożonych na XIX Okręgowym Zjeździe POIIB (wniosek Pana Wojciecha Konrada Wojtanisa),
  5. informacja Przewodniczącego OKK z przebiegu XXVIII sesji egzaminacyjnej,
  6. przekazanie członkom Rady egzemplarzy „Podstawowych dokumentów uzupełnionych i poprawionych na XX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB”.
 13. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych piętnastu członków Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i czterech przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Dziewięć uprawnionych do udziału osób uczestniczyło w spotkaniu stacjonarnie w sali konferencyjnej biura Podlaskiej OIIB, a pozostałe dziesięć w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.). Pani Agnieszka Żero usprawiedliwiła swoją nieobecność.

Ad. 1

Po chwili członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Z kolei przyjęto Protokół nr 5/R/21 z dnia 14 września 2021 r. przy głosie wstrzymującym się p. Ryszarda Sztuki.

Ad. 3

Po przedstawieniu dokumentu przez Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciecha Kamińskiego jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 18/OR/21 w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 26 października 2021 r. do 23 listopada 2021 r., które dotyczyły działalności zespołów pomocniczych Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie od 1 stycznia do 31 października 2021 r. oraz zatrudnienia na zastępstwo na stanowisku pracy w biurze Podlaskiej OIIB.

Ad. 4

Z kolei jednogłośnie podjęto uchwałę nr 19/OR/21 w sprawie zmiany uchwały Rady POIIB nr 17/R/20 z 29 września 2020 r. w sprawie zasad i zwrotu kosztów podróży służbowych obowiązujących w POIIB. Zmiana sprowadza się do dostosowania regulaminu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionych uchwałą nr 13/21 XX Krajowego Zjazdu PIIB dnia 19 czerwca 2021 r. poprzez zmianę zapisu § 4 ust. 3 na „Delegowanemu odbywającemu podróż samochodem osobowym przysługuje także zwrot wydatków poniesionych z tytułu opłat za przejazd autostradą oraz opłat za parkowanie w wysokości określonej w rachunku”.

Ad. 5

Omówiono projekt uchwały Rady Podlaskiej OIIB w sprawie zmiany uchwały Rady nr 12/R/14 z 6 maja 2014 r. dotyczącej ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów, zmienionej uchwałą nr 12/R/19 z 13 grudnia 2019 r. Po dyskusji, przy głosach wstrzymujących się p. Grażyny Siemiończyk, p. Grażyny Sykały i p. Ryszarda Sztuki, przyjęto uchwałę nr 20/OR/21 w tej sprawie. Od tej pory członkom organów Izby oraz komisji i zespołów powołanych przez organy Izby, którzy nie otrzymują ryczałtów zgodnie z ww. zasadami, przysługuje 175,00 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu lub 35,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ad. 6

Następnie jednogłośnie podjęto uchwałę nr 21/OR/21 w sprawie zwołania XXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 9 kwietnia 2022 r. w Białymstoku.

Ad. 7

Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk omówił kwestię korekty budżetu na 2021 r. Po dyskusji jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 22/OR/21 w tej sprawie.

Ad. 8

Z kolei p. Krzysztof Ciuńczyk zreferował założenia prowizorium budżetowego na 2022 r. Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 23/OR/21 w powyższym temacie. Ponadto, na wniosek Skarbnika Rady POIIB, w wyniku głosowania większością głosów (przy głosach wstrzymujących się p. Lucyny Huryn i p. Sławomira Klimko oraz przeciwnych p. Jerzego Bukowskiego, p. Waldemara Jasielczuka, p. Małgorzaty Micał, p. Grażyny Siemiończyk, p. Grażyny Sykały i p. Ryszarda Sztuki) postanowiono, że projekt budżetu będzie przedstawiany delegatom na okręgowe zjazdy w formie uproszczonej w celu wyeliminowania częstych korekt budżetu, natomiast każdy zainteresowany będzie miał dostęp do rozszerzonej wersji dokumentu.

Ad. 9

Omówiono projekt uchwały Rady POIIB w sprawie wniosku o nadanie srebrnej odznaki honorowej PIIB p. Januszowi Ryszardowi Krentowskiemu, członkowi Rady Programowej czasopisma „Budownictwo i Architektura Podlasia”. Po chwili jednogłośnie podjęto uchwałę nr 24/OR/21 w tej sprawie.

Ad. 10

Przyjęto sprawozdanie zespołu ds. organizacji akcji Dnia Otwartego „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu - porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa”. Przewodniczący Rady POIIB podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przebieg wydarzenia. Uznano sprawę „Dnia otwartego 2021 r.” za zamkniętą.

Ad. 11

Członkowie Zespołu Okręgowej Rady do spraw organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia POIIB zrelacjonowali przebieg przygotowań do jubileuszu. Omówiono między innymi kwestię realizacji filmu o podlaskim samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa oraz sponsoringu. Ustalono, że członkowie Rady mogą zgłaszać do biura izby propozycje obiektów budowlanych do pokazania w fabule filmu jubileuszowego.

Ad. 12

Zajęto się omówieniem pozostałych bieżących spraw Izby.

Na wstępie przedstawiono i jednogłośnie zaakceptowano harmonogram posiedzeń Prezydium Rady i Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zjazdu oraz innych wydarzeń w Podlaskiej OIIB na 2022 r.

Przedstawiono relację z przebiegu obwodowych zebrań wyborczych z 4 i 11 grudnia 2021 r. Mając na uwadze doświadczenie z dwóch przeprowadzonych głosowań Rada POIIB postanowiła, że na ostatnim spotkaniu wyborczym Przewodniczący i Sekretarz Rady nie będą obecni w punkcie informacyjnym w Suwałkach, a obecny będzie p. Sławomir Klimko.

Z kolei jednogłośnie postanowiono kontynuować ubezpieczenia członków organów i pracowników NNW na 2022 r.

Przekazano informację o sposobie rozpatrzenia wniosku pana Wojciecha Konrada Wojtanisa złożonego na XIX Okręgowym Zjeździe POIIB. Komisja Wnioskowa Krajowej Rady PIIB stwierdziła, że jest on niemożliwy do realizacji.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Falkowski zrelacjonował przebieg XXXVIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienie budowlane.

Postanowiono, że do członków POIIB reprezentujących Izbę podczas XI Międzynarodowych Zawodów Pływackich „MASTERS” zostaną skierowane pisemne gratulacje i podziękowania.

Przekazano egzemplarze „Podstawowych dokumentów uzupełnionych i poprawionych na XX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB” obecnym osobiście na posiedzeniu członkom Rady nieposiadającym tej pozycji.

Ad. 13

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant
mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB
mgr inż. Robert Dryl

Przewodniczący Rady POIIB
mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2022-01-27
Data publikacji:2022-01-27
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:550