Protokół nr 1/PR/22 z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 8 lutego 2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2022

Protokół nr 1/PR/22

z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 8 lutego 2022 r.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 7/PR/21 z posiedzenia Prezydium Rady POIIB z 30 listopada 2021 r.
  3. Omówienie projektu uchwały Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego Podlaskiej OIIB za rok 2021 na XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podlaskiej OIIB.
  4. Omówienie projektu uchwały Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Podlaskiej OIIB za rok 2021 na XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podlaskiej OIIB.
  5. Omówienie przekazanych sprawozdań z działania punktów informacyjnych POIIB w Łomży i Suwałkach.
  6. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB za rok 2021 i przekazania XXI Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczo-Wyborczy Podlaskiej OIIB i Krajowej Radzie PIIB.
  7. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu POIIB na rok 2022 na XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy Podlaskiej OIIB.
  8. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:

a) przygotowania do gali Jubileuszu 20 lecia POIIB,

b) dzień otwarty zawodów zaufania publicznego planowanego na 21 maja 2022 r.,

c) zmiana załączników do regulaminu doskonalenia zawodowego (zamiana adresu email na formularzach).

9.Sprawy wniesione.

 

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych ośmiu członków Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i dwóch przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Pięć uprawnionych do udziału osób uczestniczyło w spotkaniu stacjonarnie w sali konferencyjnej biura Podlaskiej OIIB, a pozostałe pięć w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.).

Ad. 1

Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński zaproponował, aby z porządku dzisiejszego posiedzenia zostały usunięte punkty 3 i 5. Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad z zaproponowanymi zmianami.

Ad. 2

Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 7/PR/21 z dnia 30 listopada 2021 r.

Ad. 4

Zajęto się omówieniem projektu uchwały Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Podlaskiej OIIB za rok 2021 na XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podlaskiej OIIB. Po dyskusji postanowiono w § 1 dokumentu dodać punkt 4 w brzmieniu: „Nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności w roku 2021 przeznacza się na działalność statutową”, a następnie jednogłośnie przyjęto projekt uchwały, którym Rada zajmie się na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 6

Po dyskusji i wprowadzeniu drobnych poprawek w sprawozdaniu Rady POIIB jednogłośnie przyjęto projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2021 i przedłożenia na XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB i Krajowej Radzie PIIB, który zostanie przedłożony Radzie na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 7

Z kolei Skarbnik Okręgowej Rady p. Krzysztof Ciuńczyk zreferował założenia projektu budżetu POIIB na rok 2022. W § 1 uchwały zdecydowano dodać punkt 2 w brzmieniu: Przeznacza się do wykorzystania części rezerwy finansowej w kwocie 289 200 zł”. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu POIIB na rok 2022 na XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podlaskiej OIIB zostanie poddany pod głosowanie na najbliższym zebraniu Rady.

Ad. 8

Zajęto się omówieniem pozostałych bieżących spraw Izby.

Omówiono przygotowania do gali Jubileuszu 20-lecia POIIB. Dyrektor Biura POIIB p. Beata Sadowska przedstawiła pokrótce ofertę z Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Zajęto się tematyką dnia otwartego zawodów zaufania publicznego planowanego na 21 maja 2022 r. Przewodniczący Rady p. Wojciech Kamiński poinformował, że Rada powinna rozsądnie podejść do kwestii przystąpienia do organizacji dnia otwartego zawodów zaufania publicznego w maju 2022 r., mając na uwadze fakt, iż POIIB będzie zapewne organizować „Dzień otwarty inżyniera budownictwa” Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którego termin Krajowa Rada PIIB pozostawiła do decyzji okręgowych izb w przedziale miesięcy wrzesień-listopad 2022 r.  (uchwała Krajowej Rady PIIB nr 1/R/22).

Podano informację o potrzebie zmiany załączników do regulaminu doskonalenia zawodowego (zamiana adresu e-mail na formularzach).

Ad. 9

Mariusz Kłokowski wystąpił z propozycją organizacji szkolenia dla członków Podlaskiej OIIB i poprosił Prezydium Rady o akceptację. Prezydium rady przychyliło się do prośby. Jednocześnie postanowiono, że kwotą akceptowalną wynagrodzenia prelegenta bez konsultacji z Radą POIIB będzie 5 000,- zł brutto po wyrażeniu zgody osób odpowiedzialnych za organizację szkoleń: p. Grażyny Sykały lub p. Mariusza Kłokowskiego.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2022-03-31
Data publikacji:2022-03-31
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:403