Protokół nr 1/R/23 posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z dnia 21 lutego 2023 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 marca 2023

Protokół nr 1/R/23

posiedzenia Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 21 lutego 2023 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 8/R/22 z posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z 16 grudnia 2022 r.,
 3. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Okręgowej Rady w sprawie zmiany uchwały nr 24/OR/22 z 16.12.2022 r. w sprawie zwołania XXII Okręgowego Zjazdu POIIB.

Informacja o wydaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1028), zgodnie z którym „ W okresie od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.”

 1. Omówienie projektu i następnie podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie zasad i zwrotu kosztów podróży służbowych w POIIB.
 2. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2022.
 3. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022.
 4. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie sprawozdania z działalności za rok 2022.
 5. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie projektu budżetu na 2023 r.
 6. Pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:

a. Informacja o wyłonieniu firmy i podpisaniu umowy na usługę prowadzenie ksiąg rachunkowych w POIIB,

b. postanowienie prezesa NFZ pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku POIIB w sprawie wydania interpretacji indywidualnej,

c. pismo z ZSBG z prośbą o dofinansowanie „Olimpiady wiedzy i umiejętności”,

d. pismo z GINB w sprawie uruchomienia szkoleń on-line dla członków okręgowych izb dot. wyrobów budowlanych,

e. informacja dot. porozumienia POIIB z PIIB w sprawie świadczenia usług z inspektorem ochrony danych,

f. informacja w sprawie umowy na wydawanie BA w wersji elektronicznej,

g. pismo z PIIB dot. uruchomienia PayU, informacja o umowie POIIB z PayU S.A. /utworzenie konta do płatność składek członkowskich) prowizja 0,55% od wartości transakcji pobrana od płacącego/,

h. zmiana harmonogramu posiedzeń Okręgowej Rady w 2023 r. (dwa wtorki 27 czerwca i 12 grudnia zamiast dwóch piątków 30 czerwca i 15 grudnia, celem rozdzielności z dniem uroczystości rozdania uprawnień budowlanych),

i. informacja Przewodniczącego OSD w sprawie wydania w dniu 29.11.2022 r. dwóch decyzji o ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie członków POIIB,

j. sprawa ujednolicenia numeracji uchwał PIIB i POIIB i przesyłania skanów do PIIB,

k. decyzja dot. zapisów na szkolenia i masowe uroczystości tylko w trybie online np. poprzez arkusz google.

l. wniosek pracownika o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z dniem 31.03.2023 r.

10. Sprawy wniesione.

 

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych szesnastu członków Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i trzech przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Trzy uprawnione do udziału osoby uczestniczyły w spotkaniu w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.).

Ad. 1

Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk otworzył zebranie. Członkowie Okręgowej Rady POIIB jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Jednogłośnie przyjęto Protokół nr 8/R/22 z dnia 16 grudnia 2022 r.

Ad. 3

Jednogłośnie podjęto uchwałę nr PDL/OR/01/2023 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie zmiany Uchwały nr 24/OR/22 Okręgowej Rady POIIB z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zwołania XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa polegającej na wprowadzeniu w § 1 zapisu: ,,Okręgowa Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zwołuje XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość, w terminie od godz. 1000 dnia 20 kwietnia 2023 r. do godz. 1600 dnia 21 kwietnia 2023 r.”

Ad. 4

Omówiono kwestię zasad i zwrotu kosztów podróży służbowych obowiązujących w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Zaproponowano stawkę zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych samochodem osobowym w wysokości 75% stawki za 1 km określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze. zm.). Przy okazji Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk zaproponował, aby za każdym razem podejmować uchwały w tekście jednolitym, co spotkało się z aprobatą członków Okręgowej Rady. Następnie jednogłośnie podjęto uchwałę nr PDL/OR/02/2023 w powyższej sprawie.

Ad. 5

Poinformowano zebranych na dzisiejszym posiedzeniu członków Okręgowej Rady o ubiegłorocznej zmianie Ustawy o rachunkowości. Pojawił się w niej zapis, który stanowi, że jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich oświadczeń. Po dyskusji, przy głosie przeciwnym p. Mariusza Kłokowskiego, przegłosowano przyjęcie takiej formy podpisania dokumentu. Z kolei jednogłośnie zdecydowano, aby sprawozdanie podpisali Przewodniczący i Skarbnik Okręgowej Rady. Następnie jednogłośnie przyjęto wniosek formalny Przewodniczącego Okręgowej Rady POIIB p. Krzysztofa Ciuńczyka, żeby zdjąć z porządku obrad podjęcie uchwały Okręgowej Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego Podlaskiej OIIB za rok 2022 na XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy POIIB.

Ad. 6

Skarbnik Okręgowej Rady POIIB p. Agnieszka Wawdziejczuk zreferowała tematykę wykonania budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2022. Przy okazji Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk zasugerował, aby uchwały Okręgowej Rady POIIB były podpisywane przez Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza Okręgowej Rady, zamiast przez wszystkich członków organu, co zostało zaaprobowane przez członków Okręgowej Rady POIIB. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr PDL/OR/03/2023 w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2022 na XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.

Ad. 7

Po krótkiej dyskusji jednogłośnie przyjęto uchwałę nr PDL/OR/04/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2022 i przedłożenia na XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB i Krajowej Radzie PIIB.

Ad. 8

Po zreferowaniu tematu przez Skarbnika Okręgowej Rady POIIB p. Agnieszkę Wawdziejczuk oraz dyskusji jednogłośnie przyjęto uchwałę nr PDL/OR/05/2023 w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu POIIB na rok 2023 na XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.

Ad. 9

Zajęto się pozostałymi bieżącymi sprawami Izby.

Na wstępie podano informację o podpisaniu 24 stycznia 2023 r. umowy z firmą Biuro Podatkowo-Księgowe Janusz Kołłątaj na usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych w POIIB.

Poinformowano członków Okręgowej Rady o postanowieniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 grudnia 2022 r. o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku Podlaskiej OIIB w sprawie wydania interpretacji indywidualnej.

30 stycznia 2023 r. do POIIB wpłynęło pismo Przewodniczącej Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Białymstoku p. Stanisławy Krawczyk z prośbą o dofinansowanie eliminacji okręgowych XXXVI edycji przedsięwzięcia, które odbędzie się w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku 4 marca 2023 r. Członkowie Okręgowej Rady jednogłośnie postanowili przeznaczyć na ten cel 1500,- zł.

Przedstawiono pismo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego p. Doroty Cabańskiej z 27 stycznia 2023 r. w sprawie uruchomienia szkolenia on-line dla członków okręgowych izb dotyczącego wyrobów budowlanych.

Następnie zreferowano kwestię dotyczącą porozumienia Podlaskiej OIIB z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa w sprawie świadczenia usług z inspektorem ochrony danych osobowych.

Podano informację o podpisaniu w dniu 17 lutego 2023 r. umowy z wydawnictwem Skryba Andrzej Niczyporuk na wydawanie kwartalnika Budownictwo i Architektura Podlasia w wersji elektronicznej.

Zreferowano pismo z PIIB dotyczące uruchomienia usługi szybkich płatności w Portalu oraz Aplikacji PIIB (karta, blik, szybki przelew) przez operatora PayU i poinformowano o podjętych działaniach zmierzających do uruchomienia systemu płatności POIIB.

Zatwierdzono zmianę harmonogramu posiedzeń Okręgowej Rady w 2023 r. dotyczącą rozdzielenia posiedzeń Okręgowej Rady z uroczystością rozdania uprawnień budowlanych. W związku z tym zaplanowane na piątek 30 czerwca i 15 grudnia 2023 r. zebrania zostały przesunięte na wtorek 27 czerwca i 12 grudnia 2023 r.

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński poinformował zebranych o wydaniu w dniu 29 listopada 2022 r. dwóch decyzji o ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie dwoje członków POIIB.

Zajęto się sprawą ujednolicenia numeracji uchwał Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Podlaskiej OIIB w związku z planowanym wdrożeniem Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Izbie. Zakomunikowano, iż wdrożenie zmiany numeracji pozostaje do decyzji poszczególnych organów ustawowych podlaskiego samorządu zawodowego. Członkowie Okręgowej Rady zadecydowali o pozostaniu przy starej numeracji w przypadku uchwał członkowskich podejmowanych przez zespoły orzekające Okręgowej Rady ze względu na ilość podjętych już w 2023 r. uchwał.

Postanowiono z kolei rozwiązać problem zapisów na szkolenia i masowe wydarzenia POIIB poprzez dokonanie ich jedynie drogą online np. poprzez arkusz google, albo podobne narzędzie.

Podano informację o wniosku pracownika o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z dniem 31 marca 2023 r.

Ad. 10

Do Podlaskiej OIIB wpłynęło pismo Prezesa Zarządu Oddziału PZITS w Białymstoku p. Iwony Skoczko z prośbą o objęcie patronatem honorowym IX Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej, która odbędzie się w dniach 5-6 października 2023 r. Postanowiono przychylić się prośbie.

Przedłożono pismo Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB p. Krzysztofa Falkowskiego przekazujące ostateczne decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych z dnia 13 grudnia 2022 r. (99 sztuk).

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski

 

Przewodniczący Rady POIIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2023-03-27
Data publikacji:2023-03-27
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:325