Protokół nr 5/PR/23 z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady POIIB z dnia 5 września 2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 stycznia 2024

Protokół nr 5/PR/23

z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 września 2023 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 4/PR/23 posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady POIIB z 20 czerwca 2023 r.
  3. Omówienie realizacji budżetu 2023 r. na miesiąc lipiec.
  4. Omówienie kwestii zmiany zasad prowadzenia rachunkowości przyjętych uchwałą OR POIIB nr 62/R/05 z dnia 20 września 2005 r.
  5. Omówienie stanowiska Prezydium Okręgowej Rady w sprawie działań zmierzających do powiadomienia i uświadomienia członków POIIB o podwyższeniu składek członkowskich należnych od 1 stycznia 2025 r. na mocy uchwały XXII Krajowego Zjazdu PIIIB nr PIIB/KZ/0021/2023 zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia zasad gospodarki finansowej PIIB oraz podjęcia stosownych kroków zmierzających do zmiany decyzji na szczeblu krajowej izby w  zakresie podwyższenia składek w formie zatwierdzonej uchwałą.
  6. Omówienie kwestii wniosku Wydawnictwo Skryba Andrzej Niczyporuk w sprawie zmiany umowy dot. kwartalnika BA.
  7. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:

a). informacja o podpisanej umowie przez PIIB z e-MSI Sp. z o.o. w sprawie systemu elektronicznego obiegu dokumentacji w POIIB,

b). pismo Przewodniczącego OSD POIIB z 22 sierpnia 2023 r. o nałożeniu kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej członka,

c). informacja o złożeniu zawiadomienia przez POIIB na Policję w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa poprzez podrobienie zaświadczenia członkowskiego POIIB,

d). informacja w sprawie rajdu rowerowego organizowanego przez POIIB na trasie Łomża-Nowogród w dniu 23 września 2023 r.

8.Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci stacjonarnej. Obecnych ośmiu członków Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i trzech przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy.

Ad. 1

Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk otworzył zebranie. Członkowie Prezydium Okręgowej Rady POIIB jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Jednogłośnie przyjęto Protokół nr 4/PR/23 z dnia 20 czerwca 2023 r.

Ad. 3

Skarbnik Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Agnieszka Wawdziejczuk pokrótce omówiła realizację budżetu 2023 r. do końca lipca bieżącego roku.

Ad. 4

Omówiono proponowane zmiany zasad prowadzenia rachunkowości przyjętych uchwałą Rady Podlaskiej OIIB nr 62/R/05 z dnia 20 września 2005 r. w związku z prowadzeniem rachunkowości POIIB przez zewnętrzne biuro księgowe.

Ad. 5

Zajęto się problematyką działań zmierzających do powiadomienia i uświadomienia członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o podwyższeniu składek członkowskich należnych od 1 stycznia 2025 r. na mocy uchwały XXII Krajowego Zjazdu PIIB nr PIIB/KZ/0021/2023 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej PIIB oraz podjęcia stosownych kroków zmierzających do zmiany decyzji na szczeblu krajowej izby w zakresie podwyższenia składek w formie zatwierdzonej uchwałą.

Po dyskusji zarekomendowano, żeby Okręgowa Rada POIIB:

- zwróciła się do Przewodniczącego Okręgowej Rady o przygotowanie analizy i propozycji rozwiązania zmierzającego do zmiany zasad gospodarki finansowej w zakresie zmniejszenia wysokości składek określonych w uchwale PIIB/KZ/0021/2023 XXII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2023 r. w kierunku ustalenia ich wysokości na poziomie, jaki obowiązuje od początku 2023 r., wraz z przywiązaniem do mechanizmu waloryzacji w oparciu o dane przeciętnego wynagrodzenia za III kwartał roku poprzedniego,

- przygotowała projekt wniosku do Krajowej Rady PIIB o zmianę zasad gospodarki finansowej, którą Okręgowa Rada POIIB mogłaby ostatecznie zaakceptować na pierwszym posiedzeniu po ogłoszeniu przez GUS danych za III kwartał 2023 r.

- upoważniła Przewodniczącego Okręgowej Rady do wystąpienia na posiedzeniu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 31 stycznia 2024 r. z wnioskiem o zmianę zasad gospodarki finansowej na zasadach przyjętych przez Okręgową Radę POIIB, w celu uwzględnienia tego punktu obrad na XXIII Krajowym Zjeździe PIIB.

Ad. 6

Omówiono wniosek Wydawnictwa Skryba Andrzej Niczyporuk w sprawie zmiany umowy dotyczącej kwartalnika Budownictwo i Architektura Podlasia odnośnie podwyższenia granicznej kwoty netto 4960,- zł ustalonej w 2 załącznika do umowy na wydawanie kwartalnika z dnia 17 lutego 2023 r.

Ad. 7

Zajęto się pozostałymi bieżącymi sprawami Izby.

Podano informację o podpisanej przez Polską Izbą Inżynierów Budownictwa umowie z e-MSI Sp. z o. o. w sprawie wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentacji w Podlaskiej OIIB.

Przedstawiono pismo Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POIIB z 22 sierpnia 2023 r. o nałożeniu kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej członka podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Poinformowano o złożeniu przez Podlaską OIIB zawiadomienia na Policję w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na podrobieniu zaświadczenia członkowskiego POIIB.

Podano informacje na temat rajdu rowerowego organizowanego przez POIIB na trasie Łomża-Nowogród w dniu 23 września 2023 r.

Zajęto się problemem organizacji Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów ustalonego na dzień 14 października 2023 r. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie Okręgowa Rada na najbliższym posiedzeniu.

Do podlaskiej OIIB wpłynęło zaproszenie do wzięcia udziału w Obchodach Dnia Budowlanych Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które odbędą się 25 września 2023 r. w Filharmonii Pomorskiej Bydgoszczy. Z kolei Okręgowa Rada Opolskiej OIIB wystosowała zaproszenie na Opolski Dzień Budowlanych w dniu 22 września 2023 r. w Prószkowie koło Opola. Zdecydowano, że przedstawiciele OR POIIB nie wezmą udziału w obu imprezach.

Z kolei Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk weźmie udział w uroczystości ogłoszeniea wyników i wręczenia nagród XXVII edycji konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI w. w dniu 27 września 2023 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Ad. 8

Wobec braku spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski

 

Przewodniczący Rady POIIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2024-01-25
Data publikacji:2024-01-25
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:60