Zarządzenie nr 4/P/24 Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 lutego 2024 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lutego 2024

Zarządzenie nr 4/P/24

Przewodniczącego Okręgowej Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 lutego 2024 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników Podlaskiej OIIB

do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań

w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji

 

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (uchwalonego 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionego uchwałą Nr 5 II Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 14 czerwca 2003 r, uchwałą Nr 30/04 III Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą Nr 35/06 V Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 24 czerwca 2006 r., uchwałą Nr 21/08 VII Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 20 czerwca 2008 r., uchwałą Nr 15/09 VIII Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 19 czerwca 2009 r., uchwałą Nr 24/13 XII Krajowego Zjazdu z 29 czerwca 2013 r., uchwałą Nr 14/15 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 20 sierpnia 2015 r. oraz uchwałą Nr 16/20 XIX Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 20 czerwca 2020 r.), art. 207¹ § 1 pkt 3 i § 2 oraz art. 209¹ § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ) zarządzam, co następuje:

§1

  1. Wyznaczam do udzielania pierwszej pomocy pana Kamila Andrzejuka, pokój nr 2 w siedzibie Podlaskiej OIIB, tel. służbowy 85 745 96 05.
  2. Zakres zadań pracownika wymienionego w ust. 1 obejmuje udzielenie pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach, prowadzenie apteczki pierwszej pomocy medycznej w miejscu pracy oraz zapewnienie informacji o warunkach łączności z zewnętrznymi służbami medycznymi w zakresie udzielania pomocy i ratownictwa medycznego.

§2

  1. Wyznaczam do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i w zakresie ewakuacji pracowników Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pana Łukasza Usakiewicza, pokój nr 1 w siedzibie Podlaskiej OIIB, tel. służbowy 85 745 96 02.
  2. Zakres obowiązków pracownika wymienionego w ust. 1 obejmuje działania w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, nadzorowanie podstawowego sprzętu przeciwpożarowego oraz zapewnienie informacji o warunkach łączności z zewnętrznymi służbami ochrony przeciwpożarowej.

§3

W celu wykonania obowiązku przekazania informacji o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§4

Nadzór nad wykonywaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§5

Traci moc zarządzenie 8/P/20 z 6 kwietnia 2020 r.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2024-02-06
Data publikacji:2024-02-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:70