Protokół nr 2/POR/24 z posiedzenia Prezydium OR POIIB z dnia 12 marca 2024 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lipca 2024

Protokół nr 2/POR/24

z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 12 marca 2024 r.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 1/POR/24 z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady POIIB z 13 lutego 2024 r.,
 3. Omówienie projektu uchwały Okręgowej Rady w sprawie wniosków i zaleceń
  z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 16 stycznia 2024 r. do 27 lutego 2024 r.
 4. Omówienie projektu uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie przyjęcia i przedłożenia materiałów na XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.
 5. Omówienie projektu uchwały Okręgowej Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego Podlaskiej OIIB za rok 2023 na XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy POIIB.
 6. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
 7. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych siedmiu członków Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i dwóch przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Jedna uprawniona do udziału osoba uczestniczyła w spotkaniu w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.).

Ad. 1

Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk otworzył zebranie. Członkowie Prezydium Okręgowej Rady POIIB jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Jednogłośnie przyjęto Protokół nr 1/POR/24 z dnia 13 lutego 2024 r.

Ad. 3

Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 16 stycznia 2024 r. do 27 lutego 2024 r. Dotyczyły one statutowej, finansowej i gospodarczej działalności Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2023 r. Powyższy projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady.

Ad. 4

Omówiono kwestię przygotowań do zjazdu okręgowego i materiałów zjazdowych. Przewodniczący Okręgowej Rady przypomniał o złożonej rezygnacji członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej i jednego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, co wprowadziło do projektu porządku obrad Okręgowego Zjazdu dodatkową kwestię, tj. zmniejszenia lub uzupełnienia składu organów bądź wyborów uzupełniających do tych organów. W związku z powyższym w celu zapewnienia sprawnego przebiegu zjazdu postanowiono zakupić system do elektronicznego głosowania.  Poinformowano o zapowiedzi z PIIB uczestnictwa w XXIII OZ POIIB sekretarza Krajowej Rady PIIB Tomasza Piotrowskiego Ponadto Prezydium postanowiło nie zapraszać innych gości na zjazd. Po dyskusji jednogłośnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia materiałów na XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którym Okręgowa Rada zajmie się na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 5

Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały Okręgowej Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego Podlaskiej OIIB za rok 2023 na XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy POIIB, którym Okręgowa Rada zajmie się na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 6

Zajęto się pozostałymi bieżącymi sprawami Izby.

Poinformowano członków Prezydium Okręgowej Rady o złożonych ofertach na zorganizowanie izbowego Dnia Dziecka. Zarekomendowano Okręgowej Radzie, żeby odpłatność za udział w Dniu dziecka organizowanym przez Podlaską OIIB wynosiła 50,- zł od osoby powyżej 2 roku życia.

Omówiono problematykę organizacji wyjazdu na szkolenie Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Sądu Dyscyplinarnego dla sześciu okręgowych Izb, które odbędzie się w dniach 12-14 maja w Kielcach.

Ad. 7

Podano informację na temat przygotowań do XXIII Krajowego Zjazdu PIIB, na którym między innymi zostanie podjęta próba przedłożenia i przegłosowania propozycji POIIB zmiany zasad gospodarki finansowej Izby. Polega ona na ustaleniu rocznej wysokości składki członkowskiej od 2025 r. na poziomie 1,4% (składka krajowa) i 6,9% (składka okręgowa) w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w trzecim kwartale ubiegłego roku ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Poruszono temat wdrożenia przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa Aplikacji do nauki dla kandydatów ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych. Inicjatywę przybliżył zebranym Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej p. Krzysztof Falkowski.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr inż Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Okręgowej Rady POIIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski

 

Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2024-07-02
Data publikacji:2024-07-02
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:24