Protokół nr 2/OR/24 posiedzenia OR Podlaskiej OIIB z dnia 19 marca 2024 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lipca 2024

Protokół nr 2/OR/24

posiedzenia Okręgowej Rady

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 marca 2024 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 1/OR/24 z posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z 20 lutego 2024 r.,
 3. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady w sprawie wniosków i zaleceń
  z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 16 stycznia 2024 r. do 27 lutego 2024 r.
 4. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego Podlaskiej OIIB za rok 2023 na XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy POIIB.
 5. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie przyjęcia
  i przedłożenia materiałów na XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.
 6. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:

a) zakup systemu do głosowania na XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy (możliwe wybory uzupełniające),

b) Dzień dziecka, w tym ustalenie wysokości odpłatności.

7. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych szesnastu członków Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i trzech przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Cztery uprawnione do udziału osoby uczestniczyły w spotkaniu w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.).

Ad. 1

Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk otworzył zebranie. Członkowie Okręgowej Rady POIIB jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Jednogłośnie przyjęto Protokół nr 1/OR/24 z dnia 20 lutego 2024 r.

Ad. 3

Z kolei jednogłośnie podjęto uchwałę nr PDL/OR/0007/2024 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 16 stycznia 2024 r. do 27 lutego 2024 r. Dotyczyły one statutowej, finansowej i gospodarczej działalności Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2023 r.

Ad. 4

Po zreferowaniu dokumentu przez Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztofa Ciuńczyka, krótkiej dyskusji i złożeniu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe POIIB spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jednogłośnie podjęto uchwałę nr PDL/OR/0008/2024 Okręgowej Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego Podlaskiej OIIB za rok 2023 na XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy POIIB.

Ad. 5

Omówiono i przedyskutowano kwestię przygotowań do zjazdu okręgowego i materiałów zjazdowych. Przewodniczący Okręgowej Rady przypomniał o złożonej rezygnacji członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej i jednego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, co wprowadziło do projektu porządku obrad Okręgowego Zjazdu dodatkową kwestię, tj. zmniejszenia lub uzupełnienia składu organów bądź wyborów uzupełniających do tych organów. Postanowiono dla ww. trzech wariantów przygotować projekty uchwał odrębnie dla OROZ i OKR. Ustalono też, że głosowania w sprawie potwierdzenia objęcia mandatu przez kandydata, który w ostatnio przeprowadzonych wyborach do organu uzyskał największą liczbę głosów i głosowania w wyborach uzupełniających do organów odbędą się w trybie tajnym. Po dyskusji jednogłośnie podjęto uchwałę nr PDL/OR/0009/2024 w w sprawie przyjęcia i przedłożenia materiałów na XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W związku z powyższym w celu zapewnienia sprawnego przebiegu zjazdu postanowiono zakupić system do elektronicznego głosowania podczas XXIII OZ POIIB. 

Ad. 6

Zajęto się pozostałymi bieżącymi sprawami Izby.

Krzysztof Ciuńczyk poruszył temat obsadzenia prezydium XXIII Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i poszczególnych komisji zjazdowych.

Jednogłośnie podjęto uchwałę nr PDL/OR/0010/2024 Okręgowej Rady w sprawie mandatu delegata Okręgowego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W związku z wygaśnięciem mandatu delegata na zajazd p. Kazimierza Płazaka z powodu zawieszenia członkostwa oraz cofnięciem zgody p. Karola Mitrosa i p. Karoliny Olszańskiej na objęcie funkcji delegata Okręgowa Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdza w niej objęcie mandatu delegata na okręgowy zjazd POIIB kadencji 2022-2026 przez p. Piotra Bartosiewicza, który podczas wyborów do tego organu uzyskał kolejno największą liczbę głosów w obwodzie wyborczym nr 1 na zebraniu wyborczym nr 2, i który nie cofnął zgody na kandydowanie ani nie utracił biernego prawa wyborczego.

Agnieszka Wawdziejczuk poinformowała członków Okręgowej Rady o złożonych ofertach na zorganizowanie izbowego Dnia Dziecka. Zdecydowano, żeby odpłatność za udział w Dniu dziecka organizowanym przez Podlaską OIIB wynosiła 50,- zł od osoby powyżej 2 roku życia, a pracownicy biura POIIB wraz z dziećmi oraz ratownicy medyczni z grupy „Nadzieja” weszli na imprezę bez wnoszenia opłaty.

Ad. 7

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Okręgowej Rady POIIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski

 

Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:POIIB
Data utworzenia:2024-07-02
Data publikacji:2024-07-02
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:23