Protokół nr 6/R/15 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 3 listopada 2015 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 6/R/15

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 3 listopada 2015 r.

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 8 września 2015 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną we wrześniu 2015 r.
  3. Wykonanie budżetu do 30 września 2015 r.
  4. Informacja o działalności Zespołu ds. zakupu nieruchomości.
  5. Wniosek na temat wdrażania procedury BIM.
  6. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby (w tym m.in. przedstawienie rozliczenia tradycyjnego, corocznego spotkania członków Podlaskiej OIIB, ustalenie terminu zjazdu okręgowego, ustalenie harmonogramu posiedzeń Rady i Prezydium Rady w I półroczu 2016 r., proponowane terminy: XV Zjazd 15 kwietnia 2016 r., wysyła materiałów na Zjazd najpóźniej 22 marca 2016 r., posiedzenia Rady – nie rzadziej niż raz na trzy miesiące – 9 lutego, 15 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca 2016 r., posiedzenia Prezydium Rady – nie rzadziej niż dwa razy w kwartale – 2 lutego, 8 marca, 5 kwietnia, 17 czerwca 2016 r., termin tradycyjnego spotkania szkoleniowo- integracyjnego 18 czerwca 2016 r.).
  7. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy.

Ad. 1

Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaakceptowali porządek obrad. Po chwili przyjęli Protokół nr 5/R/15 z dnia 8 września 2015 r.

Ad. 2

Przedstawiono uchwały Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB z 6 października 2015 r. dotyczące kontroli przeprowadzonych w dniu 8 września 2015 r. Kontrole obejmowały działalność Komisji Kwalifikacyjnej POIIB od stycznia do końca sierpnia 2015 r. oraz realizację budżetu w tym samym okresie. Wobec przekroczenia budżetu w punkcie obejmującym szkolenia dla członków Izby, Komisja Rewizyjna zaleciła dokonać stosownej korekty oraz zwiększyć środki na ten cel w 2016 r. Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady p. Wojciecha Kamińskiego treści dokumentu jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W tym momencie na posiedzenie przybyli p. Bogdan Gawrychowski i p. Mieczysław Kucharski.

Ad. 3

Następnie Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk omówił realizację budżetu do końca września 2015 r. W związku z przekroczeniem budżetu w pozycji dotyczącej szkoleń branżowych konieczna będzie korekta, która zostanie przedstawiona na ostatnim w tym roku posiedzeniu Rady.

Ad. 4

Po chwili p. Ciuńczyk przedstawił informacje na temat działalności Zespołu do spraw zakupu nieruchomości. Odniósł się do problematyki zakupu nieruchomości na potrzeby biura POIIB bądź przebudowania lub rozbudowy istniejącego lokalu. Przedstawił także stanowisko, że do czasu znalezienia nieruchomości pod budowę siedziby POIIB można dokonać tymczasowej przebudowy biura. W takim wypadku niezbędnym byłoby poniesienie kosztów wykonania projektu aranżacji pomieszczeń.

W trakcie tego punktu porządku obrad przybyli p. Wojciech Borzuchowski i p. Andrzej Kamiński.

Ad. 5

Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Andrzej Falkowski odniósł się do zamieszczonego na stronie PIIB artykułu na temat XXII Spotkania Izb i Związków Organizacji Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się 1-4 października 2015 r. Jednym z wiodących tematów było wdrażanie technologii BIM. W związku z zaobserwowanym intensywnym dążeniem niektórych środowisk do wprowadzenia obowiązkowego stosowania systemów BIM w przetargach publicznych p. Falkowski zaproponował, by Rada Podlaskiej OIIB wystąpiła z wnioskiem do Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o podejmowanie przez Izbę takich działań przy wdrażaniu technologii BIM, które będą w szczególności uwzględniały treść art. 22 ust. 1, 4 i 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2015 r., tj. wyłącznie umożliwiały (a nie narzucały) stosowanie takich narzędzi w zamówieniach publicznych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu powszechnego i niedyskryminującego dostępu do nich oraz aby działania Izby w tym kierunku były nakierowane na zachęcanie producentów do obniżania cen oprogramowania BIM w celu upowszechnienia technologii. Po dyskusji wniosek jednogłośnie przyjęto.

Ad. 6

Przedstawiono rozliczenie finansowe organizacji imprezy szkoleniowo-integracyjnej dla członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, która odbyła się 5 września 2015 r. w Płocicznie Tartak koło Suwałk.

P. Elżbieta Żukowska zasugerowała zebranym na dzisiejszym posiedzeniu, aby w związku z dłuższym niż zwykle okresem przeznaczonym na przeprowadzenie egzaminów ustnych na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej, przesunąć termin najbliższego posiedzenia Rady z 11 na 15 grudnia 2015 r na godzinę 16.30. Przyjęto propozycję Dyrektor Biura.

Następnie ustalono termin zjazdu okręgowego oraz harmonogram posiedzeń Rady i Prezydium Rady w I półroczu 2016 r. Zdecydowano, że XV Zjazd POIIB odbędzie się 15 kwietnia 2016 r. (w tym wypadku materiały na Zjazd powinny zostać wysłane najpóźniej 22 marca 2016 r.), posiedzenia Rady zaplanowano na 9 lutego, 15 marca, 26 kwietnia i 28 czerwca 2016 r., a posiedzenia Prezydium Rady na 2 lutego, 8 marca, 5 kwietnia oraz 17 czerwca 2016 r. Po chwili ustalono także termin tradycyjnego spotkania szkoleniowo- integracyjnego dla członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na 18 czerwca 2016 r. Impreza odbędzie się w Łomży i okolicach.

Podano informację na temat podjętej przez Krajową Radę PIIB Uchwały nr 20/R/15 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie trybu i zakresu przeszkoleń uzupełniających dla osób, które będą ponownie ubiegały się o wpis na listę członków Izby.

Podczas XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który odbył się w dniach 19-20 czerwca 2015 r. w Warszawie zdecydowano, że zostaną podniesione kwoty ekwiwalentów dla członków organów izby krajowej i izb okręgowych (Uchwała nr 18/15). Stawki podwyższono do następujących wysokości: za udział w każdym posiedzeniu do 175,-zł brutto lub do 35 zł,- brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz Izby. Po chwili przy głosie wstrzymującym się p. Lucyny Huryn postanowiono pozostać przy aktualnie obowiązujących kwotach: 150,- i 30,- zł. Postanowiono również nie podwyższać ryczałtów.

Z kolei p. Elżbieta Żukowska przedstawiła członkom Rady decyzję Sądu Dyscyplinarnego POIIB z dnia 15 września 2015 r. o umorzeniu sprawy dotyczącej p. Wiesława Wojciecha Krulaka.

P. Wojciech Kamiński poinformował zebranych o I Mistrzostwach POIIB w Brydżu Sportowym, które odbyły się 7 listopada 2015 r. Podkreślił, że organizacja imprezy to realizacja  wniosku z ostatniego zjazdu.

Następnie p. Kamiński zwrócił uwagę na fakt, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa udostępniła elektroniczną bibliotekę norm branżowych osobom ubiegającym się o uprawnienia budowlane, o co wnioskował p. Mariusz Kłokowski.

Ad. 7

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1159