Protokół nr 3/R/16 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 maja 2016 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 3/R/16

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 10 maja 2016 r.

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 15 marca 2016 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w lutym 2016 r.
  3. Rozpatrzenie wniosku Jana Sakowicza o udzielenie zapomogi.
  4. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  5. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Czesław Miedziałowski usprawiedliwił swoją nieobecność.

Ad. 1

Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad. Po chwili przyjęli Protokół nr 2/R/16 z dnia 15 marca 2016 r.

Ad. 2

Po chwili podjęto uchwałę 3/R/16 Rady Podlaskiej OIIB w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB 12 lutego 2016 r.

Ad. 3

Zajęto się wnioskiem p. Jana Sakowicza o udzielenie zapomogi w wysokości 2000,‑ zł. W uzasadnieniu p. Sakowicz wyjaśnił, że od 2,5 roku nie pracuje, ponieważ opiekuje się chorą na depresję żoną. W załączeniu przedstawił stosowne dokumenty. Po chwili w wyniku głosowania członkowie Rady jednogłośnie przychylili się do prośby.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński podziękował obecnym na dzisiejszym posiedzeniu przestawicielom władz, członkom komisji zjazdowych oraz pracownikom biura Izby za sprawny przebieg XV Zjazdu Podlaskiej OIIB, który odbył się 15 kwietnia 2016 r.

Następnie p. Wojciech Kamiński poinformował, że zakończono negocjacje z wydawcą Biuletynu Informacyjnego. Zredagowano i podpisano protokół, w którym zatwierdzono obniżki cen pojedynczego egzemplarza pisma według ustaleń poczynionych podczas wcześniejszych spotkań.

Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB p. Andrzej Falkowski przedstawił zebranym na dzisiejszym posiedzeniu inicjatywę zorganizowania konferencji, w której obok członków organów podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (Rady, Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, Sądu Dyscyplinarnego oraz Zespołu Prawno-Regulaminowego) uczestniczyliby wojewódzki i powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego. Celem spotkania  byłoby omówienie i ustalenie zasad kwalifikacji czynności podejmowanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako dozwolone (lub nie) w procesie budowlanym, ujednolicenie formy wniosków składanych do ROZ i PINB oraz przygotowanie kompletnej informacji dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w procesie realizacji budowy (np. w formie poradnika). P. Falkowski przedstawił przykładowe problemy do omówienia, zasady spotkania oraz omówił pokrótce kwestię finansową przedsięwzięcia. Obecni członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uznali inicjatywę p. Falkowskiego za ciekawą i postanowili, że Izba zajmie się jej realizacją.

Z kolei Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Waldemar Jasielczuk poruszył temat zwrotu kosztów przejazdów samochodami prywatnymi pracowników biura związanych z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą Przewodniczący Rady i Skarbnik po uprzednim zapoznaniu się ze stosownymi opiniami.

P. Jasielczuk nawiązał także do wycieczki technicznej pod tytułem Odnawialne źródła energii, która odbyła się w dniach 5-7 maja 2016 r. Wyraził słowa uznania dla p. Grażyny Sykały i p. Danuty Świrydo za sprawną organizację.

Podtrzymując kwestię wycieczki Dyrektor Biura POIIB p. Elżbieta Żukowska podała informację o rezygnacji z uczestnictwa w niej jednego z członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (p. Ignacego Karczewskiego) i jego prośbie o zwrot wpłaconych pieniędzy. Po dyskusji w wyniku głosowania (przy sprzeciwie p. Andrzeja Falkowskiego i głosie wstrzymującym się p. Wojciecha Kamińskiego) postanowiono zwrócić wnioskodawcy 100% poniesionych kosztów. Uzgodniono także, że w przyszłości po przekroczeniu ustalonego za każdym razem terminu pewne kwoty nie będą zwracane.

Skarbnik Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztof Ciuńczyk podjął temat zasadności funkcjonowania Zespołu do spraw Zakupu Nieruchomości, któremu przewodniczy. Po krótkiej dyskusji stwierdzono, że nie ma mowy o likwidacji tego organu pomocniczego Rady.

Ustalono terminarz posiedzeń Rady i Prezydium Rady Podlaskiej OIIB w następnym półroczu. Posiedzenia Rady zaplanowano na 13 września, 8 listopada oraz 15 grudnia 2016 r. (w czwartek, po uroczystości rozdania uprawnień budowlanych osobom, które zdadzą egzamin w sesji jesiennej 2016 r.). Prezydium Rady zbierze się natomiast 5 lipca, 6 września, 25 października oraz 6 grudnia 2016 r.

Z kolei p. Elżbieta Żukowska poinformowała o decyzji Sądu Dyscyplinarnego POIIB nr 1/16 z dnia 22 marca 2016 r. Na jej podstawie p. Jan Dąbrowski otrzymał karę upomnienia za niedbałe wykonywanie obowiązków kierownika budowy polegające na niewłaściwym prowadzeniu dziennika budowy oraz nienależytym zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.

Przypomniano, że następnie posiedzenie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbędzie się 28 czerwca 2016 r.

Ad. 5

Wobec braku spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1152