Protokół nr 3/R/18 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 kwietnia 2018 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 3/R/18

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

 

Planowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 27 marca 2018 r.
 2. Ukonstytuowanie się Rady, podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezydium Rady.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Podlaskiej OIIB.
 4. Omówienie wniosków zgłoszonych na XVII Zjeździe Podlaskiej OIIB.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Prawno‑Regulaminowego Podlaskiej OIIB.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego.
 5. Omówienie innych bieżących spraw Izby (w tym m. in. zagadnienia związane z wejściem w życie RODO, ustalenie kosztów przejazdu na posiedzenia, wyznaczenie osób reprezentujących Izbę w Podlaskiej Radzie ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Białymstoku, informacja na temat terminarza posiedzeń Rady i Prezydium Rady POIIB do końca 2018 r. – terminy posiedzeń Rady: 26 czerwca, 18 września, 14 grudnia 2018 r., terminy posiedzeń Prezydium Rady: 15 czerwca, 3 lipca, 11 września, 16 października, 4 grudnia 2018 r., inne terminy: 2 czerwca 2018 r. – organizacja Dnia Dziecka, 1 września 2018 r. – spotkanie integracyjne członków POIIB).
 6. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy.

Ad. 1

Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad, a po chwili przyjęli protokół nr 2/R/18 z dnia 27 marca 2018 r.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński stwierdził prawomocność zebrania.

Następnie przystąpiono do wyboru Prezydium Rady POIIB. P.  Kamiński zaproponował aby w jego skład weszli p. Andrzej Falkowski jako Zastępca Przewodniczącego Rady, p. Waldemar Jasielczuk jako Zastępca Przewodniczącego Rady, p. Krzysztof Ciuńczyk jako Skarbnik Rady oraz p. Lucyna Huryn jako członek Prezydium Rady POIIB. P. Tadeusz Smoliński zgłosił p. Sylwię Kozłowską-Kaliś na członka Prezydium Rady. Z kolei p. Ryszard Sztuka zgłosił kandydaturę p. Grażyny Siemiończyk na Sekretarza Rady. Następnie p. Andrzej Falkowski zaproponował, aby w Prezydium Rady znaleźli się p. Robert Dryl jako Sekretarz Rady oraz p. Mariusz Kłokowski jako Zastępca Przewodniczącego Rady ds. szkoleń. Po chwili p. Grażyna Sykała zaproponowała p. Ryszarda Sztukę jako kandydata do objęcia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady. Z kolei p. Sztuka zgłosił kandydaturę p. Sykały na Zastępcę Przewodniczącego Rady ds. szkoleń.

P. Ryszard Sztuka zgłosił wniosek formalny zawierający propozycję, aby wybory poszczególnych kandydatur miały charakter tajny. Zarządzono głosowanie w tej sprawie, w wyniku którego wniosek odrzucono (za wnioskiem glosowało siedmioro członków Rady: p. Lucyna Huryn, p. Waldemar Jasielczuk, p. Sławomir Klimko, p. Małgorzata Micał, p. Grażyna Siemiończyk, p. Grażyna Sykała oraz p. Ryszard Sztuka, reszta składu Rady była przeciw).

Po chwili przystąpiono do głosowań jawnych nad każdym z kandydatów. Spośród trzech kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB w skład Prezydium weszli p. Andrzej Falkowski (przy głosach przeciwnych p. Grażyny Siemiończyk, p. Grażyny Sykały i p. Ryszarda Sztuki) i p. Waldemar Jasielczuk (przy głosie wstrzymującym się zainteresowanego). Kandydaturę p. Ryszarda Sztuki odrzucono (p. Sztukę poparli p. Lucyna Huryn, p. Sławomir Klimko, p. Małgorzata Micał, p. Grażyna Siemiończyk, p. Grażyna Sykała i p. Ryszard Sztuka).

W wyniku następnego głosowania Skarbnikiem Rady został wybrany p. Krzysztof Ciuńczyk (p. Ciuńczyk wstrzymał się od głosu).

Z kolei nastąpiło głosowanie nad kandydaturami p. Roberta Dryla i p. Grażyny Siemiończyk na Sekretarza Rady. P. Dryla poparli p. Krzysztof Ciuńczyk, p. Robert Dryl, p. Andrzej Falkowski, p. Piotr Głębocki, p. Wojciech Kamiński, p. Mariusz Kłokowski, p. Sylwia Kozłowska-Kaliś, p. Tadeusz Smoliński i p. Agnieszka Żero. Za p. Siemiończyk głosowali p. Lucyna Huryn, p. Waldemar Jasielczuk, p. Sławomir Klimko, p. Małgorzata Micał, p. Grażyna Siemiończyk, p. Grażyna Sykała i p. Ryszard Sztuka. Sekretarzem Rady został p. Robert Dryl.

Następne głosowania dotyczyły wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady ds. szkoleń. Za kandydaturą p. Mariusza Kłokowskiego głosowali p. Krzysztof Ciuńczyk, p. Robert Dryl, p. Andrzej Falkowski, p. Piotr Głębocki, p. Wojciech Kamiński, p. Mariusz Kłokowski, p. Sylwia Kozłowska-Kaliś i p. Agnieszka Żero. P. Grażynę Sykałę poparli p. Lucyna Huryn, p. Waldemar Jasielczuk, p. Sławomir Klimko, p. Małgorzata Micał, p. Grażyna Siemiończyk, p. Tadeusz Smoliński, p. Grażyna Sykała i p. Ryszard Sztuka. Głosowanie nie wyłoniło Zastępcy Przewodniczącego Rady ds. szkoleń.

W wyniku kolejnych dwóch głosowań w skład Prezydium Rady weszły także p. Lucyna Huryn (jednogłośnie) i p. Sylwia Kozłowska-Kaliś (przy głosie wstrzymującym się zainteresowanej).

Następnie zaproponowano, by w związku z remisem w głosowaniu na Zastępcę Przewodniczącego Rady ds. szkoleń powiększyć skład Prezydium Rady do dziewięciu osób i głosować nad kandydaturami p. Mariusza Kłokowskiego i p. Grażyny Sykały na członków tego gremium. Obecni na dzisiejszym posiedzeniu przychylili się do propozycji. Obie osoby w wyniku głosowań weszły w skład Prezydium Rady (przeciw wyborowi p. Kłokowskiego byli p. Grażyna Siemiończyk, p. Grażyna Sykała i p. Ryszard Sztuka, natomiast podczas głosowania nad kandydaturą p. Sykały od głosu wstrzymał się p. Andrzej Falkowski).

Podjęto Uchwałę nr 4/R/18 w sprawie wyboru Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy głosie wstrzymującym się p. Grażyny Siemiończyk.

Ad. 3

Ustalono, że oświadczenia woli w imieniu Podlaskiej OIIB będą składać co najmniej dwaj członkowie Prezydium Rady, w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady oraz Sekretarz lub Skarbnik Rady. Po chwili jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 5/R/18 w tej sprawie.

Ad. 4

Zajęto się omówieniem wniosków zgłoszonych na XVII Zjeździe Podlaskiej OIIB w dniu 21 kwietnia 2018 r. Wniosek autorstwa p. Mariusza Kłokowskiego, w sprawie umożliwienia dostępu do Serwisu Budowlanego osobom, które przeszły kwalifikacje na egzamin na uprawnienia budowlane, został przez delegatów większością głosów przyjęty do realizacji przez Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Trzy pozostałe wnioski zgłoszone na Zjeździe zostały przez delegatów odrzucone.

Ad. 5

Następnie w głosowaniu jednomyślnie podjęto Uchwałę nr 6/R/18 w sprawie powołania Zespołu Prawno-Regulaminowego. W kadencji 2018-2022 ten organ pomocniczy Rady Podlaskiej OIIB pracować będzie w następującym składzie: p. Andrzej Falkowski - Przewodniczący, p. Mariusz Burakowski - Zastępca Przewodniczącego oraz członkowie: p. Krzysztof Ciuńczyk, p. Mariusz Kłokowski, p. Karol Paweł Mor i p. Tomasz Olewiński.

Ad. 6

Przedstawiono projekt uchwały w sprawie powołania Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego na okres kadencji 2018-2022. Pracami organu zgodził się pokierować p. Ryszard Dobrowolski. Po chwili jednogłośnie postanowiono powołać powyższy organ pomocniczy Rady w składzie: p. Dobrowolski - Przewodniczący, p. Jerzy Tadeusz Drapa, p. Waldemar Jasielczuk, p. Janusz Krentowski, p. Jacek Szumski i p. Krzysztof Woliński. Podjęto Uchwałę nr 7/R/18. Skład uzupełnią osoby wybrane przez Radę Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów oraz przedstawiciel Wydawcy Biuletynu.

Ad. 7

Ustalono, że za udział w izbowym Dniu Dziecka w Folwarku Nadawki 2 czerwca 2018 r. członkowie Izby będą musieli uiścić kwotę 35,- zł za osobę.

25 maja 2018 r. wejdzie w życie RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, które będzie obowiązywać w Polsce. Podano szereg informacji z tym związanych. Konkretne działania dostosowujące pracę Izby do nowych wymogów zostaną podjęte po ogólnopolskiej naradzie z udziałem sekretarzy okręgowych rad oraz dyrektorów/kierowników biur okręgowych izb, zaplanowanej w dniach 17-18 maja 2018 r., której tematyka będzie dotyczyć przyszłych zadań Izby.

Zajęto się zagadnieniem zwrotów kosztów przejazdu na posiedzenia Rady. Postanowiono utrzymać obowiązujący stan rzeczy.

W odniesieniu do ryczałtów przysługujących członkom władz Podlaskiej OIIB w wyniku głosowania ustalono, że za kwiecień 2018 r. należy je wypłacić proporcjonalnie do ilości dni w miesiącu ustępującym i nowym władzom (p. Sławomir Klimko, p. Sylwia Kozłowska-Kaliś, p. Małgorzata Micał i p. Ryszard Sztuka wstrzymali się od głosu).

Ustalono, że Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Podlaskiej Radzie ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Białymstoku reprezentować będzie p. Ryszard Feliks Kruszewski.

Po chwili zajęto się kwestią terminarza posiedzeń Rady i Prezydium Rady podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa do końca 2018 r. Zebrania Rady zaplanowano na 26 czerwca, 18 września i 14 grudnia 2018 r., natomiast Prezydium Rady spotka się 15 czerwca, 3 lipca, 11 września, 16 października i 4 grudnia 2018 r. Ponadto 2 czerwca 2018 r. odbędzie się wspomniany wcześniej Dzień Dziecka, a 1 września 2018 r. spotkanie integracyjne członków POIIB.

W związku z brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych kupców w wyniku głosowania postanowiono obniżyć cenę sprzedaży lokalu na IV piętrze budynku przy ul. Legionowej 28 do 4500,- zł za m². Przeciw takiemu rozwiązaniu opowiedział się p. Waldemar Jasielczuk, natomiast od glosu wstrzymali się p. Lucyna Huryn, p. Małgorzata Micał i p. Grażyna Sykała.

Poinformowano zebranych, że 17 maja 2018 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej (Aula I) odbędzie się cykliczne seminarium szkoleniowe pt.: „Nowoczesne technologie w stacjach i sieciach elektroenergetycznych”, które organizuje białostocki oddział SEP, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oraz Polska Grupa Energetyczna, PGE Dystrybucja S.A. Dotychczas Izba obejmowała patronatem powyższą imprezę oraz płaciła kwotę 40,- zł za każdego uczestnika będącego czynnym członkiem podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Zgłoszono dwa wnioski: p. Wojciech Kamiński zasugerował zebranym, żeby (w związku z kosztami związanymi z zakupem nowego lokalu Izby) w tym roku nie dofinansowywać udziału w seminarium, p. Mariusz Kłokowski zaproponował, żeby utrzymać dopłaty dla członków. Po chwili Rada większością głosów postanowiła, że Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w tym roku nie będzie partycypowała w kosztach przedsięwzięcia.

Do Podlaskiej OIIB wpłynęło pismo z prośbą o objęcie honorowym patronatem II Podlaskiej Konferencji Drogowej, która odbędzie się 23 maja 2018 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Po chwili członkowie Rady wyrazili zgodę i postanowili, że Izbę reprezentować będzie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Podlaskiej OIIB p. Tadeusz Andrzej Maciak.

Ad. 8

Dyrektor Biura POIIB p. Elżbieta Żukowska wypowiedziała się w sprawie wniosku złożonego na XVII Zjeździe Podlaskiej OIIB przez p. Dariusza Trochimczuka. Zapowiedziała, że rozważa wniesienie sprawy przeciwko Dariuszowi Trochimczukowi o szkalowanie, ponieważ znieważył ją publicznie, podając nieprawdziwe twierdzenia. Zaprzeczyła, aby kiedykolwiek odmówiono interesantowi wglądu w akta jego sprawy, aczkolwiek zaznaczyła, że przed uzyskaniem przez stronę dostępu do akt sprawy zgodę musi wyrazić przewodniczący organu. Dyrektor Biura wyjaśniła, że jeżeli strona żąda skserowania akt, to odmawiamy, bo nie mamy takiego obowiązku, gdyż dostęp do akt na tym nie polega. Nie zniechęcano też nigdy do wniesienia odwołania. Wręcz przeciwnie - pracownicy doradzają, jak należy je napisać.

Następnie p. Andrzej Falkowski poinformował, że w Łodzi w dniu 6 czerwca 2018 r. odbędzie się spotkanie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Ustalono, że Podlaska OIIB nie będzie wysyłała swojego przedstawiciela.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 
 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1124