Protokół nr 6/R/18 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 grudnia 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 6/R/18

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 14 grudnia 2018 r.

 

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 18 września 2018 r.
  2. Korekta budżetu na 2018 r.
  3. Przyjęcie prowizorium budżetowego na 2019 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB.
  5. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby (w tym m.in. ochrona ubezpieczeniowa NNW dla członków organów krajowych i okręgowych izb oraz pracowników okręgowych biur, ustalenie harmonogramu działań w 2019 r.).
  6. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Waldemar Jasielczuk, p. Mariusz Kłokowski, p. Sylwia Kozłowska-Kaliś, p. Małgorzata Micał, p. Tadeusz Smoliński, p. Grażyna Sykała i p. Agnieszka Żero usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad, a po chwili przyjęli protokół nr 5/R/18 z dnia 18 września 2018 r. przy głosie wstrzymującym się p. Ryszarda Sztuki.

Ad. 2

Skarbnik Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk przedstawił propozycję korekty budżetu na  rok 2018 r. Zapewnił, że do końca roku zostanie spłacona pożyczka, której udzieliło Izbie Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych w Białymstoku „INKOM” na sfinalizowanie spłaty ostatniej raty za zakupione lokale 103B i 103C przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku przeznaczone na siedzibę POIIB. Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Andrzej Falkowski zaproponował, aby kwotę przeznaczoną na Praktyczny poradnik inżyniera, wobec braku realizacji tego punktu budżetu w bieżącym roku, przeznaczyć w całości na premie dla pracowników biura. W wyniku głosowania członkowie Prezydium Rady przychylili się do propozycji. Po chwili członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr 11/R/18.

Ad. 3

Następnie p. Krzysztof Ciuńczyk omówił założenia do prowizorium budżetowego na 2019 r. Stwierdzł, że należałoby rozważyć obniżenie kosztów wynajmu lub sprzedaży lokalu 402 na IV piętrze budynku. Po dyskusji obecni na dzisiejszym posiedzeniu zobowiązali Przewodniczącego Rady POIIB do podjęcia ewentualnych negocjacji, a najniższą możliwą do zaakceptowania cenę za metr kwadratowy ustalono na 30,- zł. P. Krzysztof Ciuńczyk poinformował także, że w przyszłorocznym budżecie zaplanowane są środki na podwyżki dla pracowników etatowych biura. Po chwili Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 12/R/18 w sprawie prowizorium.

Ad. 4

Przedstawiono projekt uchwały w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej OIIB w okresie od 4 do 18 września 2018 r. oraz od 9 do 30 października 2018 r., które dotyczyły realizacji budżetu POIIB w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2018 r., kosztów działalności i prawidłowości powoływania czlonków zespołów egzaminacyjnych w sesji wiosennej 2018 r., działalności biura w zakresie spraw pracowniczych w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 r. oraz kosztów działalności samopomocowej w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 r. Po zapoznaniu się z dokumentem jednogłośnie podjęto uchwałę nr 13/R/18.

Ad. 5

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego Podlaskiej OIIB p. Gilbert Okulicz-Kozaryn poruszył kwestię powoływania składów orzekających w sprawach, które wracają do  ponownego rozpatrzenia i związanych z tym zagrożeń. Stwierdził, że należałoby rozważyć skierowanie wniosku do Zjazdu Izby z propozycją powiększenia tego organu o trzy osoby.

P. Gilbert Okulicz-Kozaryn poinformował także zebranych o przebiegu pierwszego posiedzenia Komisji ds. Etyki, które odbyło się 28 listopada 2018 r. w Warszawie. Jako przewodniczący tego organu pomocniczego Rady Krajowej zaapelował do obecnych na dzisiejszym posiedzeniu o współpracę między innymi w pracach nad edycją Kodeksu etyki.

Na wniosek p. Krzysztofa Ciuńczyka postanowiono, że będą zwracane koszty przejazdu na dyżury dla Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego POIIB.

Przewodniczący Rady poinformował członków Prezydium Rady o spotkaniu z Przewodniczącym białostockiego oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa p. Waldemarem Orłowskim, które dotyczyło wsparcia stowarzyszenia w kwestii reklamy kursów przygotowawczych do egzaminów na uprawnienia budowlane. Po krótkiej dyskusji w wyniku głosowania Rada postanowiła przychylić się do prośby przy głosie przeciwnym p. Krzysztofa Ciuńczyka.

Następnie na wniosek Przewodniczącego Rady p. Wojciecha Kamińskiego jednogłośnie postanowiono, że od chwili obecnej nie będą podpisywane zaświadczenia o członkostwie w Izbie w wersji papierowej.

12 grudnia 2018 r. Rada Krajowa PIIB przyjęła uchwałę w sprawie ochrony danych osobowych. Zostały zatwierdzone dokumenty regulujące jej zasady oraz powołano Inspetora Ochrony Danych Osobowych w osobie p. mec. Krzysztofa Zająca. Ponieważ już wcześniej ustalono, że Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa opowiada się za powołaniem wspólnego inspektora dla wszystkich izb okręgowych, którego wyznaczy Polska Izba Inżynierów Budownictwa, jednogłośnie zaakceptowano to rozwiązanie.

P. Andrzej Falkowski przedstawił zebranym na dzisiejszym posiedzeniu stan prac legislacyjnych nad projektami ustaw o inżynierach budownictwa i architektach. Po protestach PIIB oraz oddolnych środowisk inżynierów budownictwa w przedmiocie odrębnych ustaw o zawodach architekta i inżyniera budownictwa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju postanowiło wstrzymać się z rewolucyjnymi zmianami i przekazało do senackiej Komisji Ustawodawczej wniosek o pilną nowelizację ustawy - Prawo budowlane, wyłącznie w zakresie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. Zmiany te będą więc polegały wyłącznie na przeniesieniu z rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do ww. ustawy przepisów regulujących zakres uprawnień budowlanych, w tym ich ograniczeń. Jednocześnie ministerstwo poinformowało, że nie zaprzestało całkowicie prac nad projektami dwóch odrębnych ustaw i będą one kontynuowane, ale bez presji czasu.

P. Wojciech Kamiński poprosił biuro Podlaskiej OIIB o założenie wszystkim członkom organów ustawowych i pomocniczych izbowych skrzynek mailowych do korespondencji służbowej.

Podano informację o zaproszeniu do udziału w V edycji Ogólnopolskiej Konferencji „Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych”, która odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

Poinformowano o piśmie Przewodniczącego Komisji współpracy z zagranicą p. Zygmunta Mayera w sprawie propozycji współpracy, którą złożyło Wspólne Przedsiębiorstwo Białorusko-Łotewskie „Współpraca i Edukacja”.

P. Krzysztof Ciuńczyk zaproponował likwidację kasy, która znajduje się w siedzibie biura Izby. Po krótkiej dyskusji postanowiono odrzucic ten wniosek większością głosów (p. Krzysztof Ciuńczyk i p. Andrzej Falkowski byli za likwidacją, p. Piotr Głębocki i p. Wojciech Kamiński wstrzymali się od głosu).

Podjęto temat ochrony ubezpieczeniowej NNW dla członków organów krajowych i okręgowych izb oraz pracowników okręgowych biur związanej z wykonywaniem obowiązków na rzecz Izby. Zdecydowano, że Podlaska OIIB przystąpi do ww. ubezpieczenia od pierwszego możliwego terminu w 2019 r. ze składką w wysokości 25,- zł rocznie. Ochroną zostaną objęci członkowie organów ustawowych, a z organów pomocniczych - p. Jerzy Bukowski i p. Mariusz Burakowski, a ponadto pracownicy Izby.

Przedstawiono proponowany terminarz posiedzeń w 2019 r. Spotkania Rady wyznaczono na 12 lutego, 16 kwietnia, 25 czerwca, 17 września i 13 grudnia 2019 r. (w piątek po uroczystości rozdania uprawnień budowlanych). Prezydium Rady zbierze się w dniach 5 lutego, 12 marca, 2 kwietnia, 14 czerwca (w piątek po uroczystości rozdania uprawnień budowlanych), 2 lipca, 10 września, 15 października i 3 grudnia 2019 r. XVIII Zjazd Podlaskiej OIIB odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. Ponadto na 1 czerwca 2019 r. zaplanowany jest izbowy Dzień Dziecka, a na 7 września 2019 r. spotkanie integracyjne członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

P. Elżbieta Żukowska przedstawiła zebranym orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej p. Henryka Barcewicza - członka Podlaskiej OIIB. Na jego podstawie uniewinniono p. Barcewicza od zarzucanego mu czynu.

Mazowiecka OIIB przysłała zaproszenie na organizowany przez nią na przełomie marca i kwietnia 2019 r. turniej piłki siatkowej. Postanowiono, że Podlaska OIIB nie wystawi swojej drużyny.

Przekazano informacje o inicjatywie podpisanej przez kilkudziesięciu członków Podlaskiej OIIB, która polega na apelu do Przewodniczącego Rady o zmianę decyzji dotyczącej odwołania ze stanowiska Dyrektora Biura Podlaskiej OIIB p. Elżbiety Żukowskiej.

W związku z powyższym p. Grażyna Siemiończyk zgłosiła wniosek o treści „Czy wyrażasz zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z dotychczasowym dyrektorem Panią Elżbietą Żukowską i zatrudnieniem na to stanowisko osoby z wykształceniem architektonicznym, przy jednoczesnej zmianie sposobu funkcjonowania biura”, na poparcie którego przedstawiła pisemne zgody nieobecnych p. Grażyny Sykały i p. Waldemara Jasielczuka.  Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Pani Dyrektor nie otrzymała wypowiedzenia umowy o pracę lecz propozycję zmiany warunków pracy i może pozostać pracownikiem biura na innych warunkach, a więc wniosek jest bezpodstawny. 

W tym momencie p. Elżbieta Żukowska złożyła na ręce Przewodniczącego Rady oświadczenie o nieprzyjęciu zmienionych warunków pracy co skutkuje wypowiedzeniem umowy o pracę.

P. Grażyna Siemiończyk zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie powodów zwolnienia p. Elżbiety Żukowskiej przedstawionych w wypowiedzeniu w świetle pozytywnej oceny pracy biura przez Komisję Rewizyjną po przeprowadzonej kontroli, braku uwag w aktach pracowniczych odnośnie pracy Pani Dyrektor oraz pozytywnych ocen współpracy organów Izby obsługiwanych przez biuro, które były wyrażane na Zjazdach Izby.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ze względu na wniesienie sprawy do Sądu Pracy przez p. Elżbietę Żukowską dalsze wyjaśnienia będą przedstawione bez jej obecności poza protokołem po zakończeniu obrad Rady.

Ad. 6

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1131