Protokół nr 7/R/19 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 października 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Protokół nr 7/R/19

posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 29 października 2019 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 6/R/19 posiedzenia Rady POIIB z 17 września 2019 r.
  3. Wręczenie podziękowań osobom reprezentującym podlaski samorząd zawodowy inżynierów budownictwa na X Międzynarodowych Zawodach Pływackich „MASTERS” o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB oraz I Ogólnopolskich Zawodach w Strzelectwie Sportowym Inżynierów Budownictwa.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 17 do 24 września 2019 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw Biuletynu Informacyjnego Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Podlaskiej OIIB nr 6/R/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Prawno-Regulaminowego Podlaskiej OIIB
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ochrony danych osobowych w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
  8. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:

- omówienie opinii mecenasa Krzystofa Zająca w sprawie projektu regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w biurze Podlaskiej OIIB,

-  omówienie pism Redaktor naczelnej prof. Hanny Michalak z dnia 1 i 17 października 2019 r. w sprawie rozpowszechniania wśród członków izby prenumeraty miesięcznika PZITB „Inżynieria i Budownictwo”,

-  omówienie tematu współpracy POIIB ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi,

-  omówienie maila z prof. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego dnia 8 października 2019 r. w sprawie szkolenia dla potencjalnych mediatorów PIIB,

-  omówienie pisma p. Zdzisława Binerowskiego Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu PZITB „Budowa Roku 2019” z dnia 10 października 2019 r.,

-  omówienie kwestii obniżenia kwoty za wynajem lokalu nr 402,

- informacja Przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB o przekazaniu dokumentów Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego w celu wpisania członka POIIB, do Centralnego Rejestru Ukaranych z Tytułu Odpowiedzialności Zawodowej.

9.  Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Piotr Głębocki i p. Sylwia Kozłowska-Kaliś usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Na wstępie Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński zaproponował, aby jako punkt 4 porządku obrad omówić Procedury naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w biurze Podlaskiej OIIB. Wiąże się to z obecnością p. Eweliny Raciborskiej - pracownika biura POIIB, która opracowała dokument pod kątem prawnym. Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad z powyższą zmianą.

Ad. 2

Z kolei przyjęto Protokół nr 6/R/19 z dnia 17 września 2019 r. przy głosie wstrzymującym się p. Mariusza Kłokowskiego.

Ad. 3

19 października 2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się X Międzynarodowe Zawody Pływackie „MASTERS” o Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB. Reprezentacja Podlaskiej OIIB w składzie: p. Mirosław Matusik, p. Janusz Pudlis i p. Wieńczysław Safrończyk wywalczyła szereg medali w konkurencjach indywidualnych w różnych kategoriach wiekowych. Z kolei reprezentujący POIIB panowie Piotr Michał Puchowski i Mariusz Sawicki z powodzeniem uczestniczyli w I Ogólnopolskich Zawodach w Strzelectwie Sportowym Inżynierów Budownictwa 18 października 2019 r. w Warszawie. Panowie Mirosław Matusik i Mariusz Sawicki, którzy przybyli na dzisiejsze posiedzenie podzielili się wrażeniami z zawodów. Następnie w imieniu Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jej Przewodniczący p. Wojciech Kamiński wręczył podziękowania i skromne upominki reprezentantom podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Ad. 4

Przedstawiono opinię mecenasa Krzysztofa Zająca w sprawie projektu Procedur naboru na wolne stanowiska pracy w biurze Podlaskiej OIIB. Zdecydowano po chwili, że Rada zajmie się nim na dzisiejszym posiedzeniu. Po dyskusji i ostatecznej redakcji dokumentu w wyniku głosowania postanowiono przyjąć Procedury naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w biurze POIIB (Panowie Robert Dryl i Andrzej Falkowski byli przeciw, natomiast panowie Krzysztof Ciuńczyk, Wojciech Kamiński i Mariusz Kłokowski wstrzymali się od głosu). Podjęto uchwałę nr 8/R/19.

Ad. 5

Przedstawiono wnioski i zalecenia z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie od 17 do 24 września 2019 r., które dotyczyły kosztów działalności Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej OIIB, prawidłowości powoływania członków zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji wiosennej 2019 r. egzaminów na uprawnienia budowlane oraz procedury zakupów przeprowadzonych przez biuro POIIB w okresie między 1 stycznia a 31 sierpnia 2019 r. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 7/R/19 w tej sprawie.

Ad. 6

17 września 2019 r. na posiedzeniu Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołano Zespół do spraw Biuletynu Informacyjnego w składzie: p. Elżbieta Pyszlak, p. Robert Dryl i p. Agnieszka Żero. W dniu dzisiejszym Rada Podlaskiej OIIB jednogłośnie potwierdziła ten fakt w formie uchwały nr 9/R/19 uszczegóławiając zadania i organizację pracy organu, a także formę wynagrodzenia jego członków.

Ad. 7

Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Andrzej Falkowski poinformował zebranych, że w związku z przeprowadzką poza województwo podlaskie członkiem Podlaskiej OIIB, a co za tym idzie także Zespołu Prawno-Regulaminowego POIIB przestanie być p. Mariusz Piotr Burakowski. Istnieje zatem potrzeba uzupełnienia składu organu. Zaproponował, aby miejsce p. Burakowskiego zajął p. Piotr Żabicki, którego kandydaturę zaproponowała podczas posiedzenia Prezydium Rady w dniu 15 października 2019 r. p. Sylwia Kozłowska-Kaliś. Po chwili Rada jednogłośnie zatwierdziła ten wybór uchwałą nr 10/R/19.

Ad. 8

Z kolei Rada POIIB przy głosach wstrzymujących się panów Krzysztofa Ciuńczyka i Roberta Dryla przyjęła uchwałę nr 11/R/19 w sprawie ochrony danych osobowych. Zostały zatwierdzone dokumenty regulujące jej zasady oraz powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego wyznaczyła Polska Izba Inżynierów Budownictwa dla wszystkich izb okręgowych w osobie mecenasa Krzysztofa Zająca. P. Andrzej Falkowski nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 9

Przy okazji omówienia pism Redaktor naczelnej prof. Hanny Michalak z dnia 1 października 2019 r. i 17 października 2019 r. w sprawie rozpowszechniania wśród członków izby prenumeraty miesięcznika PZITB „Inżynieria i Budownictwo” omówiono temat współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. Podjęto decyzję o zamieszczaniu ogłoszeń o szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia wymienione w porozumieniu w sprawie współdziałania stowarzyszeń naukowo-technicznych z PIIB z dnia 5 lutego 2015 r. (panowie Krzysztof Ciuńczyk i Mariusz Kłokowski głosowali przeciwko, a p. Grażyna Sykała wstrzymała się od głosu)

Z kolei zreferowano pismo p. Zdzisława Binerowskiego Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu PZITB „Budowa Roku 2019 w Regionie Północno-Wschodnim” z dnia 10 października 2019 r.

Poinformowano o przyznaniu przez Komisję Kwalifikacyjną Podlaskiej OIIB p. Wojciechowi Prokopowi specjalizacji techniczno-budowlanej w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.

Przedstawiono maila prof. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego z dnia 8 września 2019 r. w sprawie specjalistycznego szkolenia podstawowego z mediacji dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Postanowiono, że z ramienia podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa będzie w nim uczestniczył p. Waldemar Jasielczuk.

Pokrótce omówiono problem obniżenia kwoty za wynajem lokalu nr 402. Decyzją członków Rady obniżono do 25,- zł cenę za metr kwadratowy. Ustalono także, że wszelkie propozycje wynajmu bądź sprzedaży pomieszczeń będą konsultowane z członkami Rady drogą mailową.

Następnie przedłożono informację Przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB o przekazaniu dokumentów Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego w celu wpisania p. Ryszarda Cyuńczyka, członka POIIB, do Centralnego Rejestru Ukaranych z Tytułu Odpowiedzialności Zawodowej.

Ad. 10

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Robert Dryl

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1114