Zarządzenie nr 5/2015 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnieni

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 5/2015

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia budowlane

Na podstawie § 6 ust. 2 i 3 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (przyjętego na mocy uchwały nr 3/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r.) oraz ust. 2 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 6 do ww. „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych”)

§ 1

Powołuję nw. zespoły – w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na egzamin na uprawnienia budowlane, który odbędzie się jesienią 2015 r.:

  1. Zespół Kwalifikacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w składzie:

1. Mikołaj Malesza – przewodniczący

dr inż. budownictwa

2. Waldemar Piotr Orłowski – członek

mgr inż. budownictwa

3. Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

II. Zespół Kwalifikacyjny Nr 2 dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, w składzie:

1. Jarosław Werbel – przewodniczący

mgr inż. budownictwa

2. Bogdan Jan Bański – członek

mgr inż. wodnych melioracji

3. Mirosław Jerzy Szumski – sekretarz

mgr inż. budownictwa wodnego

III. Zespół Kwalifikacyjny Nr 3 dla specjalności inżynieryjnej mostowej, w składzie:

1. Wojciech Rębacz – przewodniczący

mgr inż. budownictwa lądowego

2. Jerzy Tadeusz Drapa – członek

mgr inż. budownictwa

3. Marek Gwiazdowski – sekretarz

mgr inż. budownictwa

 

 

 

IV. Zespół Kwalifikacyjny Nr 4 dla specjalności inżynieryjnej drogowej, w składzie:

1. Marek Gwiazdowski – przewodniczący

mgr inż. budownictwa

2. Anna Andruszkiewicz – członek

mgr inż. budownictwa

3. Wojciech Rębacz – sekretarz

mgr inż. budownictwa lądowego

V.Zespół Kwalifikacyjny Nr 5 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w składzie:

1. Wiktor Ostasiewicz – przewodniczący

mgr inż. elektryk

2. Dariusz Mocarski – członek

inż.

3. Paweł Jan Mazur – sekretarz

mgr inż.

VI.Zespół Kwalifikacyjny Nr 6 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w składzie:

1. Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący

mgr inż. inżynierii środowiska

2. Mirosław Jerzy Szumski – członek

mgr inż. budownictwa wodnego

3. Grażyna Siemiończyk – sekretarz

mgr inż. inżynierii środowiska

VII.Zespół Kwalifikacyjny Nr 7 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w składzie:

1. Wiktor Ostasiewicz – przewodniczący

mgr inż. elektryk

2. Bogdan Siuda – członek

mgr inż. elektryk

3. Kazimierz Płazak – sekretarz

inż. elektryk

§ 2

Do zadań członków powołanych zespołów egzaminacyjnych należy w szczególności:

1)       określenie treści wniosku,

2)       sprawdzenie kompletności wniosku o nadanie uprawnień budowlanych,

3)       weryfikacja załączników do wniosku o nadanie uprawnień,

4)       sprawdzenie wykształcenia wnioskodawcy: jaki ma tytuł, do jakich uprawnień ten tytuł go upoważnia, czy w dacie rozpoczęcia dokumentowania praktyki miał ukończony III rok studiów, czy odpis dyplomu został podpisany,

5)       określenie, czy w okresie studiów wnioskodawca miał możliwość odbywania praktyki,

6)       weryfikacja prawidłowości wypełnienia oświadczenia o odbyciu praktyki,

7)       sprawdzenie pierwszej i drugiej strony książki praktyki, w szczególności danych jej posiadacza,

8)       porównanie daty rejestracji książki praktyki zawodowej z datą pierwszego wpisu,

9)       sprawdzenie prawidłowości daty zakończenia wpisów w książce praktyki zawodowej,

10)   sprawdzenie kompletności informacji w zbiorczym zestawieniu,

11)   określenie funkcji technicznej pełnionej przez praktykanta,

12)   sprawdzenie charakterystyki obiektu,

13)   sprawdzenie, czy poprawione daty zostały parafowane,

14)   sprawdzenie charakterystyki czynności (w książce praktyki – w poszczególnych tygodniach),

15)   określenie wartości merytorycznej praktyki,

16)   przeliczenie ilości tygodni udokumentowanej praktyki,

17)   weryfikacja odbytego okresu praktyki w kontekście obowiązującego czasu trwania praktyki,

18)   weryfikacja pokrywania się praktyk różnorodzajowych (projektowanie, wykonawstwo),

19)   porównanie danych ze szczegółowego przebiegu praktyki ze zbiorczym zestawieniem książki praktyki (okresy zbiorcze i ilość godzin),

20)   określenie samodzielnej funkcji technicznej pełnionej przez osobę nadzorującą praktykę,

21)   sprawdzenie treści i częstotliwości opinii cząstkowych,

22)   sprawdzenie opinii końcowych po zakończeniu praktyki lub przy zmianie jednostek, w których odbywano praktykę,

23)   weryfikacja pokrywania się praktyki różnych praktykantów u tych samych nadzorujących a jeżeli praktykant ma uprawnienia – jednoczesnego pełnienia funkcji nadzorującego,

24)   nadzór nad prawidłowością uzupełniania dokumentów,

25)   ułożenie pytań z praktyki na egzamin ustny.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:955