Zarządzenie nr 4/2016 Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawni

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Zarządzenie nr 4/2016

Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia budowlane

Na podstawie § 6 ust. 2 i 3 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych” (przyjętego na mocy uchwały nr 3/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 4 marca 2015 r.) oraz ust. 2 „Regulaminu powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych” (stanowiącego Załącznik nr 6 do ww. „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych”)

§ 1

Powołuję nw. zespoły – w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na egzamin na uprawnienia budowlane, który odbędzie się jesienią 2016 r.:

I Zespół Kwalifikacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi, 3) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery K), w składzie:

1 Mikołaj Malesza – przewodniczący

dr inż. budownictwa

2 Wojciech Rębacz – członek

mgr inż. budownictwa lądowego

3 Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

II Zespół Kwalifikacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o nazwiskach rozpoczynających się od litery L do litery Ż, 2) kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie), w składzie:

1 Mikołaj Malesza – przewodniczący

dr inż. budownictwa

2 Aleksander Tabędzki – członek

mgr inż. budownictwa

3 Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

III Zespół Kwalifikacyjny Nr 3 dla specjalności inżynieryjnej mostowej, w składzie:

1 Wojciech Rębacz – przewodniczący

mgr inż. budownictwa lądowego

2 Jerzy Tadeusz Drapa – członek

mgr inż. budownictwa

3 Marek Gwiazdowski – sekretarz

mgr inż. budownictwa

IV Zespół Kwalifikacyjny Nr 4 dla specjalności inżynieryjnej drogowej, w składzie:

1 Marek Gwiazdowski – przewodniczący

mgr inż. budownictwa

2 Sławomir Topczewski – członek

mgr inż. budownictwa

3 Wojciech Rębacz – sekretarz

mgr inż. budownictwa lądowego

V Zespół Kwalifikacyjny Nr 5 dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, w składzie:

1 Marek Gwiazdowski – przewodniczący

mgr inż. budownictwa

2 Witold Chodkiewicz – członek

mgr inż. budownictwa drogowego

3 Leonard Kurzyna – członek

inż. budownictwa

4 Jarosław Werbel – sekretarz

mgr inż. budownictwa

VI Zespół Kwalifikacyjny Nr 6 dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, w składzie:

1 Jarosław Werbel – przewodniczący

mgr inż. budownictwa

2 Bogdan Jan Bański – członek

mgr inż. wodnych melioracji

3 Mirosław Jerzy Szumski – sekretarz

mgr inż. budownictwa wodnego

VII Zespół Kwalifikacyjny Nr 7 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w składzie:

1 Wiktor Ostasiewicz – przewodniczący

mgr inż. elektryk

2 Dariusz Mocarski – członek

inż.

3 Paweł Jan Mazur – sekretarz

mgr inż.

VIII Zespół Kwalifikacyjny Nr 8 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w składzie:

1 Waldemar Mieczysław Paprocki – przewodniczący

mgr inż. inżynierii środowiska

2 Danuta Piszczatowska – członek

mgr inż. inżynierii środowiska

3 Grażyna Siemiończyk – sekretarz

mgr inż. inżynierii środowiska

IX Zespół Kwalifikacyjny Nr 9 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w składzie:

1 Wiktor Ostasiewicz – przewodniczący

mgr inż. elektryk

2 Karol Marek Jurkowski – członek

inż. elektryk

3 Kazimierz Płazak – sekretarz

inż. elektryk

§ 2

Do zadań członków powołanych zespołów egzaminacyjnych należy w szczególności:

1) określenie treści wniosku,

2) sprawdzenie kompletności wniosku o nadanie uprawnień budowlanych,

3) weryfikacja załączników do wniosku o nadanie uprawnień,

4) sprawdzenie wykształcenia wnioskodawcy: jaki ma tytuł, do jakich uprawnień ten tytuł go upoważnia, czy w dacie rozpoczęcia dokumentowania praktyki miał ukończony III rok studiów, czy odpis dyplomu został podpisany,

5) określenie, czy w okresie studiów wnioskodawca miał możliwość odbywania praktyki,

6) weryfikacja prawidłowości wypełnienia oświadczenia o odbyciu praktyki,

7) sprawdzenie pierwszej i drugiej strony książki praktyki, w szczególności danych jej posiadacza,

8) porównanie daty rejestracji książki praktyki zawodowej z datą pierwszego wpisu,

9) sprawdzenie prawidłowości daty zakończenia wpisów w książce praktyki zawodowej,

10) sprawdzenie kompletności informacji w zbiorczym zestawieniu,

11) określenie funkcji technicznej pełnionej przez praktykanta,

12) sprawdzenie charakterystyki obiektu,

13) sprawdzenie, czy poprawione daty zostały parafowane,

14) sprawdzenie charakterystyki czynności (w książce praktyki – w poszczególnych tygodniach),

15) określenie wartości merytorycznej praktyki,

16) przeliczenie ilości tygodni udokumentowanej praktyki,

17) weryfikacja odbytego okresu praktyki w kontekście obowiązującego czasu trwania praktyki,

18) weryfikacja pokrywania się praktyk różnorodzajowych (projektowanie, wykonawstwo),

19) porównanie danych ze szczegółowego przebiegu praktyki ze zbiorczym zestawieniem książki praktyki (okresy zbiorcze i ilość godzin),

20) określenie samodzielnej funkcji technicznej pełnionej przez osobę nadzorującą praktykę,

21) sprawdzenie treści i częstotliwości opinii cząstkowych,

22) sprawdzenie opinii końcowych po zakończeniu praktyki lub przy zmianie jednostek, w których odbywano praktykę,

23) weryfikacja pokrywania się praktyki różnych praktykantów u tych samych nadzorujących a jeżeli praktykant ma uprawnienia – jednoczesnego pełnienia funkcji nadzorującego,

24) nadzór nad prawidłowością uzupełniania dokumentów,

25) ułożenie pytań z praktyki na egzamin ustny.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-06
Data publikacji:2020-08-06
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:836