Protokół nr 8/PR/15 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2015 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 8/PR/15

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 8 lipca 2015 r.
  2. Omówienie zgłoszeń w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków Podlaskiej OIIB, zaopiniowanych przez Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB.
  3. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  4. Sprawy wniesione.

 Obecni według załączonej listy.

Ad. 1

Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad. Protokół nr 7/PR/15 z dnia 8 lipca 2015 r. przyjęto jednogłośnie.  

Ad. 2

Na wstępie Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski omówił zgłoszenia w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków POIIB. Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2015 r. wydał w nich swoje opinie.

Pierwsza sprawa - wniesiona przez pana Marka Świaniewicza - dotyczyła skargi na Prezydenta Miasta Białegostoku. Zgłaszający problem twierdził, że organ administracji publicznej bezprawnie odmówił rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę budynku gospodarczego (budynek gospodarczo-garażowy) z uwagi na to, że na danym terenie zostało już wydane pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego (wielorodzinnego). Zgłaszający uznał jednocześnie, że projekt budynku gospodarczego nie kolidował
z istniejącym budynkiem mieszkalnym, a co najwyżej w pewnej mierze z zaprojektowanymi miejscami parkingowymi na tym terenie. Zespół Prawno-Regulaminowy uznał,
że ww. sprawa nie dotyczyła co prawda wprost naruszenia interesu zawodowego członka Izby, ale - mając na uwadze żądania organu wystosowane do inwestora a docelowo projektanta – doszedł do wniosku, że stanowią one próbę zmuszenia (zwłaszcza tego ostatniego) do takiego postępowania, które nie byłoby zgodne z przepisami. Organ bowiem zażądał aby inwestor wystąpił z projektem budowlanym zamiennym w stosunku do pierwotnego pozwolenia na budowę. Przepisy natomiast nie pozwalają na to, aby w takim przypadku realizować tego rodzaju inwestycję w ramach zmiany pozwolenia na budowę. Zmiana pozwolenia na budowę może następować wyłącznie w takiej sytuacji, gdy mamy do czynienia z obiektami tożsamymi, czyli przykładowo zwiększa się kubatura danego budynku, czy poziom pomieszczeń. Natomiast nie - kiedy powstaje zupełnie nowy obiekt na danej działce. Dlatego – jak zaznaczył pan Andrzej Falkowski, Wiceprzewodniczący Rady POIIB - postanowiliśmy się tą sprawą zająć, by nie okazało się, że organ rzeczywiście zmusi inwestora, a w praktyce projektanta do tego, aby wykonał projekt zamienny i tym samym to on będzie odpowiedzialny niezgodne z prawem postępowanie. Zespół Prawo-Regulaminowy dokonał następujących ustaleń – po pierwsze żaden z przepisów prawa budowlanego
nie zabrania wydania dwóch decyzji o pozwoleniu na budowę dla tej samej działki.
Gdyby taki przepis był uniemożliwiłby przykładowo budowę sieci równolegle w jezdniach. Po drugie – dopiero w toku postępowania organ może stwierdzić kolizję projektowanej inwestycji z inną inwestycją. Organ najpierw rozpatruje wniosek pod kątem formalnym,
a zatem nie może dokonywać analizy tego, co jest w projekcie budowlanym na danej nieruchomości. Powinien w pierwszej kolejności sprawdzić, czy do wniosku zostały załączone wymagane dokumenty, gdyż na tym polega wstępna analiza wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie administracyjnej. Trzecia sprawa, to działanie organu polegające na realizacji inwestycji w trybie art. 36a Prawa budowlanego, czyli właśnie w trybie przedłożenia projektu zamiennego w istocie zmierza do narażenia inwestora lub projektanta do działania niezgodnego z przepisami, bowiem budynek gospodarczy nie był objęty pierwotnym pozwoleniem na budowę. Przepis ten może być stosowany wyłącznie do obiektów określonych decyzją pierwotną. Odpowiedź udzielona zgłaszającemu problem zawierała również niektóre orzeczenia sądowe m. in. o tym że decyzja dotycząca pozwolenia na budowę dotyczy ściśle określonego obiektu budowlanego, który powinien być zlokalizowany w wyznaczonym w pozwoleniu na budowę miejscu, a odstępstwa choć istotne do których odnosi się art. 36a Prawa budowlanego mogą dotyczyć tylko obiektu określonego
w pozwoleniu na budowę, a nie innego obiektu. W tej sprawie mieliśmy do czynienia z innym obiektem budowlanym – budynkiem gospodarczym. Reasumując, musi istnieć tożsamość obiektu określonego w pozwoleniu na budowę i obiektu, którego dotyczą odstępstwa
na budowę. Istotność odstępstw w rozumieniu omawianego przepisu nie może oznaczać wybudowania innego obiektu, choćby ich przeznaczenie było podobne, a nawet identyczne.

Zespół Prawno-Regulaminowy doszedł do wniosku, że organ administracji publicznej pozostawiając ww. wniosek inwestora bez rozpoznania pozostawał i pozostaje
w bezczynności. Należy bowiem – tytułem uzupełnienia dodać, że organ odpowiedział wnioskodawcy na złożony wniosek wezwaniem do usunięcia braku formalnego wniosku
w trybie art. 64 § 2 Kpa – za taki brak traktując konieczność złożenia projektu zamiennego. Zespół Prawno-Regulaminowy stwierdził jednocześnie, że takie działanie organu jest krzywdzące dla inwestora, gdyż po pierwsze nie ma tu mowy o wystąpieniu braku formalnego wniosku i po drugie, na czynność pozostawienia podania bez rozpoznania
nie przysługuje żaden środek odwoławczy. Jednocześnie Zespół uznał, że inwestor może skarżyć bezczynność organu administracji publicznej na podstawie art. 37 Kpa.
Na marginesie Zespół zauważył, że jeżeli już organ chciałby odmówić wszczęcia postępowania w sprawie mógłby zastosować art. 61a § 1 Kpa, czyli wydać postanowienie
o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego, co gwarantowałby inwestorowi ochronę w postaci możliwości złożenia zażalenia na takie postanowienie. Zespół Prawno-Regulaminowy uznał ostatecznie, że organ powinien przeprowadzić postępowanie (a zatem nie powinien wzywać inwestora do uzupełniania wniosku, czy odmawiać wszczęcia postępowania), a następnie po przeprowadzeniu określonych ustaleń dowodowych podjąć rozstrzygnięcie merytoryczne. Działanie organu nie było zgodne z prawem, gdyż dokonał
on analizy merytorycznej sprawy, a jednocześnie skorzystał z trybu, który stosowany jest przed przystąpieniem do tej części analizy wniosku. Świadczą o tym stwierdzenia organu
w informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, że projektowany budynek gospodarczy ma być zlokalizowany w miejscu miejsc postojowych na potrzeby budynku mieszkalnego wielorodzinnego objętego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę.
W tej sytuacji działanie organu polegające na odniesieniu się do art. 64 § 2 Kpa jest tym bardziej bezprawne.

W dalszej kolejności Zespół Prawno-Regulaminowy analizował możliwe opcje działań, jakie może podjąć w sprawie inwestor. Pierwszy to wniesienie zażalenia na bezczynność Prezydenta Miasta Białegostoku do wojewody. Drugi wariant to złożenie skargi na samą czynność bezpośrednio do sądu administracyjnego. Tu jednak upłynął inwestorowi termin 14 dni na zakażenie ww. czynności. Pozostaje zatem pierwszy wariant.        

W tym miejscu głos zabrał pan Wojciech Kamiński – Przewodniczący Rady POIIB – Załóżmy, że organ przeprowadziłby postępowanie i w decyzji kończącej postępowanie stwierdziłby, że wystąpiła kolizja obiektów w terenie i odmówił wydania pozwolenia – wówczas postępowanie tego organu nie byłoby sprzeczne z prawem? Odpowiedział pan Andrzej Falkowski – Tak. O ile jednak ta kolizja miała istotne znaczenie. Można założyć bowiem, że liczba miejsc parkingowych mogła być większa niż istotnie potrzebnych,
co w praktyce raczej się nie zdarza.

Po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości przeprowadzono głosowanie. Prezydium Rady POIIB przyjęło rekomendację Zespołu Prawno-Regulaminowego w tej sprawie.    

Druga ze spraw wniesiona przez członka Izby p. Macieja Bułaka dotyczyła problemu odpowiedzialności kierownika budowy za usterki, które na tej budowie powstały. Prace budowlane były wykonywane przez podwykonawców.

Na wstępie pan Andrzej Falkowski oznajmił zebranym, że w tej sprawie sam zgłaszający problem przyczynił się do jego skomplikowania. Nie zareagował bowiem na pierwsze pisma pracodawcy, w których wzywał go do złożenia odpowiednich wyjaśnień w sprawie nieprawidłowości w procesie budowlanym obiektu, którego budową kierował.

Następnie otrzymał od pracodawcy pismo wzywające go do uiszczenia kwoty 18 tys. złotych tytułem odszkodowania za przyczynienie się do powstania tych nieprawidłowości. Referując sprawę p. Andrzej Falkowski zaznaczył, że sprawa nie ma charakteru typowego dla spraw rozpoznawanych przez ZP-R i wykracza poza granice określone możliwością ingerencji Izby. Chodzi bowiem w niej o stricte cywilnoprawne relacje łączące pracodawcę
z pracownikiem.

Zespół Prawo-Regulaminowy postanowił jednak dokonać analizy zgłoszenia i na tej podstawie doszedł do wniosku, że z przesłanego materiału dowodowego nie wynika kto i na jakiej podstawie stwierdził, że usterki wynikały z błędów w wykonaniu robót budowlanych oraz dopuszczenia do montażu niewłaściwych materiałów budowlanych, co byłoby niezgodne ze sztuką. Brakowało ekspertyz oraz opinii a jedynie znajdował się oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, która wskazywała na wady w zakresie wykonawstwa. Nie było również informacji o tym, czy na budowie był wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiego.

Nie wiadomo również, czy pracodawca poniósł koszty usunięcia usterek – z pisma wzywającego do złożenia wyjaśnień wynika, że pracodawca tego nie dokonał.

Zdaniem Zespołu przedstawiona kwestia wymagała pouczenia zgłaszającego co do przepisów Kodeksu pracy regulujących odpowiedzialność pracownika (w tym byłego pracownika, gdyż nie było do końca wiadomym, czy zgłaszający problem był nadal pracownikiem podmiotu, który go zatrudniał), a także o konieczności skontaktowania się zgłaszającego z Ubezpieczycielem – Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym “Ergo Hestia” S.A. celem przedłożenia Ubezpieczycielowi ww. wezwania i omówienia z nim swojej sytuacji faktycznej i prawnej.

Jednocześnie Zespół zauważył, że pełnomocnictwo pana Dariusza Borowskiego dołączone do przesłanego panu Bulakowi przez zakład pracy pisma nie obejmowało w swoim zakresie czynności składania oświadczeń woli o takiej treści w imieniu zakładu pracy.

Zespół stwierdził, że nie należy w tej sprawie podejmować dalszych kroków,
gdyż wykracza ona poza zakres działania Izby. Pani Grażyna Sykała uznała, że istotnie sprawa dotyczy stosunku pracowniczego, a także kwestii ewentualnej odpowiedzialności ubezpieczyciela. Pan Wojciech Kamiński dodał, że Izba może zająć się sprawą oficjalnie
w momencie zgłoszenia, np. do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zawiadomienia
o  zaniedbaniu w zakresie wykonywania obowiązków zawodowych przez członka Izby. 

Następnie obecni na zebraniu członkowie Prezydium Rady POIIB jednogłośnie zaakceptowali rekomendacje ZP-R załatwienia tej sprawy.

Na tym obrady w tym punkcie zakończono.

Ad. 3

W kolejnym punkcie obrad pan Wojciech Kamiński poinformował zebranych o tym, że trwają prace na temat zmian w statucie. Odbyły się trzy spotkania Zespołu, który tworzą przewodniczący rad okręgowych izb inżynierów budownictwa. Projekt zmian został przygotowany i oddany na ręce Prezesa PIIB. W najbliższą środę odbędzie się spotkanie,
na którym dokument ten będzie przyjęty lub odrzucony. Na chwilę obecną ustalony został termin Nadzwyczajnego Zjazdu Izby na dzień 20 sierpnia br. od godziny 11.00.

W tym miejscu zabrał głos pan Andrzej Falkowski, który poinformował zebranych
o tym, że jako członek Komisji Prawno-Regulaminowej otrzymał informacje dotyczące projektu i prześle swoje uwagi. Następnie pan Wojciech Kamiński, oznajmił zebranym,
że jest dla niego niezrozumiałym dlaczego członkowie zespołu twierdzą,
iż można się odwoływać jedynie w sprawach uchwał podjętych w sprawach indywidualnych. Pan Andrzej Falkowski stwierdził przy tym, że zapoznał się z uzasadnieniem stanowiska Prezesa PIIB, popartym orzecznictwem sadów administracyjnych i wydaje mu się, że pogląd ten jest niesłuszny. Z orzeczeń sądowych wcale nie wynika, że istnieje możliwość zaskarżenia jedynie uchwał podjętych w sprawach indywidualnych. Chodzi o to, że muszą to być skargi wnoszone w trybie administracyjnym, co nie oznacza, że każda z takich spraw musi dotyczyć spraw indywidualnych.       

Ponadto w sprawach bieżących poruszono kwestię delegowania kandydatów
na II Krajowy Nadzwyczajny Zjazd PIIB. Prezydium Rady POIIB podjęło decyzje co do wyznaczenia osób do komisji zjazdowych. Pan Wojciech Kamiński – Przewodniczący Rady POIIB zarekomendował kandydaturę pana Andrzeja Falkowskiego do Komisji ds. uchwał
i wniosków. Rekomendacja został przyjęta jednogłośnie. Do Komisji skrutacyjnej zaproponowano panią Lucynę Huryn, przy czym wybór ten uzależniono od wyrażenia zgody samej zainteresowanej (nieobecnej na posiedzeniu). W przypadku braku zgody do składu tej Komisji zostanie delegowany pan Wojciech Kamiński. Propozycja ta został przyjęta jednogłośnie.

Przyjęto do wiadomości informację o finansowaniu noclegów Delegatów
na XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy w dniach 19-20 sierpnia 2015 r. z budżetu okręgowych izb inżynierów budownictwa. Pan Przewodniczący Rady POIIB Wojciech Kamiński poinformował jednocześnie zebranych o tym, że wspólnie ze Skarbnikiem Rady Krzysztofem Ciuńczykiem ustalił, że Izba nie będzie finansowała dodatkowych opłat za noclegi w przypadku delegatów krajowych w czasie ostatniego Zjazdu Krajowego,
którzy zdecydowali się na dodatkowo płatne pokoje jednoosobowe. Mając na uwadze brak konsultacji z Przewodniczącym Rady POIIB w tej sprawie, a tym samym brak takiej zgody, pan Wojciech kamiński oświadczył, że będzie się zwracał do tych osób z prośbą o zwrot poniesionej różnicy w opłacie za ww. noclegi.

Członkowie Prezydium Rady POIIB zostali również poinformowani o piśmie
z Krajowej Rady PIIB o potrzebie przesłania uchwał o nadanie odznak honorowych PIIB
do dnia 31 lipca br. Pan Przewodniczący Rady POIIB Wojciech Kamiński uznał,
że obecnie Izba nie jest w stanie zrealizować tej prośby.

Kolejna sporawa dotyczyła wniosku pani Barbary Klem – Redaktor Naczelnej Biuletynu Informacyjnego POIIB i PdIARP o udostępnienie danych dotyczących zróżnicowania członków Izby pod względem wieku, płci, wykształcenia oraz specjalności posiadanych uprawnień. W piśmie pani Klem zaznaczyła, że cena wydania Biuletynu uzależniona jest w dużym stopniu od ilości reklam, jakie zamieszczane są w każdym
z numerów i w związku z tym potencjalni reklamodawcy chcą mieć świadomość do kogo adresowana jest reklama w ww. piśmie.

Pan Przewodniczący Rady POIIB - Wojciech Kamiński postanowił, że dane te
– w zakresie w jakim ich uzyskanie nie wymaga dodatkowej pracy biura - można udostępnić. Pozostali członkowie Prezydium Rady poparli to stanowisko.

Odnośnie zgłoszonej propozycji organizacji wycieczki zagranicznej przez POIIB
(do Barcelony) propozycja ta została odrzucona. Pan Wojciech Kamiński - Przewodniczący Rady POIIB uznał, że jest przeciwny organizowaniu przez Izbę takich wycieczek, poza tym jest to swego rodzaju reklama biur podróży. Zdaniem pana Andrzeja Falkowskiego
- jeżeli dane biuro podróży chce przedstawić jakąś atrakcyjną ofertę powinno zastosować się od wskazań jednej z wcześniejszych uchwał Rady POIIB, zgodnie z którą Skarbnik Rady jest upoważniony do prowadzenia rozmów z firmami oferującymi członkom Izby korzystne oferty, ich porównania i publikacji na stronie internetowej Izby najciekawszej cenowo,
z której członkowie mogą, ale nie muszą skorzystać. Pan Wojciech Kamiński zaznaczył jednocześnie, że przedmiotem obrad Rady nie powinny być sprawy dotyczące wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty biura turystycznego. Pan Andrzej Falkowski dodał przy tym, że istnieją również inne możliwości wparcia inicjatywy integracyjnej, jak np. wystąpienie z wnioskiem w tej sprawie do Rady. Obecnie z uwagi na okrojone środki finansowe dość trudno zakładać, że taki wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, niemniej jednak wybór oferty biura turystycznego nie jest zadaniem Rady POIIB. Prezydium Rady POIIB jednogłośnie poparło oba stanowiska.

Omówiono również sprawy związane z organizacją imprezy szkoleniowo-integracyjnej dla członków POIIB, która odbędzie się 5 września 2015 r. w Płocicznie Tartak koło Suwałk. Na poprzednim spotkaniu Prezydium Rady POIIB podjęło decyzję o tym, że odpłatność za udział w imprezie będzie wynosić 60 zł od członka Izby i 90 zł od osoby towarzyszącej, jednakże w wyniku pomyłki w ogłoszeniu na stronie internetowej podano informację o tym, że będzie to koszt odpowiednio: 50 zł i 70 zł. Po krótkiej dyskusji i rozważeniu możliwości realnej szansy na pozyskanie sponsora ww. wydarzenia Prezydium Rady POIIB podjęło decyzję o tym, aby – z uwagi na to, że duża liczba osób wyrażających chęć udziału w imprezie dokonała już wpłat – utrzymać opłaty na poziomie 50 zł za udział członka Izby w ww. spotkaniu i 70 zł za udział osoby mu towarzyszącej.

Członkowie Prezydium Rady POIIB uzgodnili, że sprawą pozyskania sponsora na ww. imprezę mają zająć się pracownicy Biura POIIB.

Ad. 4

Wśród spraw wniesionych przez zebranych pojawiła się kwestia możliwości zorganizowania szkolenia dla członków Izby z zakresu obsługi platformy internetowej sadinternetowy.pl. Szkolenie to byłoby adresowanie do członków Izby, jako przedsiębiorców. Potrzeba jego organizacji jest podyktowana otrzymanymi zapytaniami członków Izby (zapytania telefoniczne), którzy prosząc o poradę prawną zadawali pytania dotyczące stricte sfery cywilnoprawnej związanej z postępowaniem wobec nierzetelnego dłużnika, który nie opłacił w terminie faktury za wykonaną usługę. Mając na uwadze to, że Izba nie świadczy tego typu porad prawnych, a jednocześnie organizuje działalność szkoleniową propozycja takiego szkolenia byłaby uzasadniona.

W tej sprawie głos zabrała pani Grażyna Sykała. Stwierdziła, że jest to szkolenie prawnicze, a w tym zakresie przewidziane są już szkolenia, które poprowadzą prawnicy Izby współpracujący z Krajową Izbą Inżynierów Budownictwa. Ponadto uznała, że osobiście ma wątpliwości, co do skuteczności tego narzędzia w rozwiązywaniu sporów natury prawnej. Pan Andrzej Falkowski wyraził zainteresowanie zapoznaniem się z tym narzędziem
(poprosił o adres strony internetowej) i jednocześnie wstrzymał się od udziału w głosowaniu nad zgłoszoną sprawą. Pozostali członkowie Prezydium zagłosowali za odrzuceniem tej propozycji.

 

Na tym zakończono posiedzenie Prezydium Rady POIIB w dniu 3 sierpnia 2015 r.

 

 

Protokolant

 

Wiceprzewodniczący Rady POIIB

 

mgr Michał Pater

 

mgr inż.  Waldemar Jasielczuk

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:997