Protokół nr 4/PR/16 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2016 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 4/PR/16

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 29 lutego 2016 r.
  2. Omówienie zgłoszeń w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków Podlaskiej OIIB, zaopiniowanych przez Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB.
  3. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  4. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy.

Ad. 1

Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  nie wnieśli uwag do porządku obrad. Po chwili przyjęto Protokół nr 3/PR/16 z dnia 29 lutego 2016 r.

Ad. 2

Na wstępie Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski omówił dwa zgłoszenia w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków POIIB, zaopiniowanych przez Zespół Prawno-Regulaminowy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Pierwszy wniosek dotyczący uwag w protokole z narady koordynacyjnej  prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Grajewie złożył p. Tomasz Niedźwiecki. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną przez p. Falkowskiego sprawą jednogłośnie zaakceptowali rekomendacje ZP-R załatwienia problemu.

Druga sprawa dotyczyła kwestii aktualności mapy do celów projektowych, którą zgłosił p. Łukasz Milewski. Obecni na dzisiejszym posiedzeniu przyjęli rekomendacje ZP-R przy głosie wstrzymującym się p. Krzysztofa Ciuńczyka.

Ad. 3

Dyrektor Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Elżbieta Żukowska przedstawiła informację na temat organizowanego przez Izbę Dnia Dziecka 5 czerwca 2016 r. w Majątku Howieny (Pomigacze). Koszt udziału w zabawie wynosi 20,- zł za osobę niezależnie od wieku, z czego połowa (lub każda dodatkowo darowana kwota) zostanie przekazana na potrzeby dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku.

Z kolei p. Żukowska poinformowała zebranych na dzisiejszym posiedzeniu o Tradycyjnym Spotkaniu Szkoleniowo-Integracyjnym, które odbędzie się 18 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży (wykład „Wpadki i wypadki w budownictwie”) i Hotelu „Zbyszko” w Nowogrodzie (biesiada). Opłata wynosi 50,- zł za członka Izby i 70,- zł za osobę towarzyszącą. Ponadto Podlaska OIIB dla osób zamieszkałych w Białymstoku i Suwałkach zorganizuje transport.

Ponadto p. Dyrektor Biura POIIB przypomniała członkom Prezydium Rady o dwóch zbliżających się szkoleniach, których organizatorem lub współorganizatorem jest podlaski samorząd zawodowy inżynierów budownictwa. 31 maja 2016 r. w Auli B budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45 E w Białymstoku odbędzie się Konferencja szkoleniowa pt.: „Projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych”. 11 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej POIIB przy ul. Legionowej 28 lok. 402 zaplanowano natomiast seminarium „Poprawa efektywności w systemach instalacji wodnej i grzewczej”.

Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński zdał relację ze spotkania z przedstawicielami wydawcy Biuletynu Informacyjnego POIIB. W wyniku negocjacji obniżono ceny pojedynczego egzemplarza pisma przy 32 sronach z dotychczasowych 2,58 zł do 2,40 zł, przy 40 stronach z 3,37 zł na 3,15 zł oraz przy 44 stronach z 3,58 zł na 3,30 zł, co przy nakładzie 4 tysięcy egzemplarzy da oszczędność 700--1100 zł na wydaniu.

Poinformowano zebranych, że 19 maja 2016 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej (Aula I) odbędzie się cykliczne seminarium szkoleniowe pt.: „Problemy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych”, które organizuje białostocki oddział SEP. Członkowie Prezydium Rady postanowili, że Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jak co roku będzie partycypowała w kosztach przedsięwzięcia, płacąc kwotę 40,- zł za każdego uczestnika będącego członkiem podlaskiego samorządu (koszt przez nich poniesiony wyniesie więc 50,- zł).

Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB P. Andrzej Falkowski poinformował zebranych o spotkaniu z Dyrektorem Departamentu Eksploatacji i Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Markiem Łukaszukiem w dniu 20 kwietnia 2016 r. Dotyczyło ono kwestii braku aktualizacji Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) przez PGE o sieci, które nie zostały naniesione na mapy mimo wiedzy Spółki.

Następnie p. Falkowski podzielił się z członkami Prezydium Rady uwagami na temat szkolenia „Czynności geodezyjne w budownictwie w świetle nowych uregulowań prawnych”, które odbyło się 27 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej budynku FSNT NOT przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 w Białymstoku. Podczas seminarium z uznaniem przyjęto propozycje Podlaskiej OIIB zmian tzw. „megaustawy”. W konkluzji stwierdził on, że warto częściej organizować tego typu spotkania z udziałem urzędników, korzystając ze wsparcia innych instytucji (NOT, WINB itp.).

Z kolei p. Falkowski zdał relację ze spotkań z Prezesem Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. p. Piotrem Sokołowskim w dniach 5 i 26 kwietnia 2016 r. Dotyczyły one usprawnienia procesu uzgadniania projektów sieci i przyłączy wodociągowych i kanaliacyjnych przez Spółkę. Kolejne spotkanie odbędzie się 31 maja 2016 r.

Podjęto temat elektronicznej archiwizacji decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych znajdujących się w posiadaniu POIIB. P. Andrzej Falkowski poinformował zebranych, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa udostępniła narzędzia do skanowania tych dokumentów, wobec czego można już rozpocząć ten proces. W budżecie na ten cel została przewidziana kwota 10.000,- zł.

Do Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wpłynął mail z Warmińsko- -Mazurskiej OIIB z zaproszeniem do wzięcia udziału w II Regatach Żeglarskich Warmińsko- -Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Mistrzostwo Polski w klasie Omega, które odbędą się 27 sierpnia 2016 r. na jeziorze Ukiel w Olsztynie. Stwierdzono, że po uzyskaniu bliższych informacji decyzję na temat ewentualnej delegacji załóg POIIB podejmie Przewodniczący Rady.

P. Elżbieta Żukowska przedstawiła pismo z Urzędu Miejskiego w Sokółce w sprawie udostępnienia kopii zaświadczeń o przynależności do Podlaskiej OIIB dwóch członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w celu załączenia ich do wniosków o zakończenie budowy z kilku minionych lat. Po chwili jednogłośnie postanowiono odmówić wydania dokumentów, ponieważ z prośbą o wydanie swoich dokumentów mogą występować jedynie członkowie POIIB.

Na koniec posiedzenia p. Andrzej Falkowski podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat możliwości zakupu nieruchomości przy ul. Dojlidy Fabryczne 23 (siedziba PKZ) na potrzeby Izby.

Ad. 4

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 
 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:992