Protokół nr 5/PR/16 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24 maja 2016 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 5/PR/16

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 maja 2016 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 28 kwietnia 2016 r.
  2. Omówienie zgłoszeń w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków Podlaskiej OIIB, zaopiniowanych przez Zespół Prawno-‑Regulaminowy POIIB.
  3. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  4. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. Panie Lucyna Huryn i Grażyna Sykała usprawiedliwiły swoją nieobecność.

Ad. 1

Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  nie wnieśli uwag do porządku obrad. Po chwili jednogłośnie przyjęto Protokół nr 4/PR/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Ad. 2

Na wstępie Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski omówił zgłoszenie w sprawie wskazującej na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków POIIB, zaopiniowanej przez Zespół Prawno-Regulaminowy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na posiedzeniu w dniu 19 maja 2016 r.

Wniosek dotyczący wydania postanowienia przez Urząd Miejski w Białymstoku w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zawierający wymagania niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami między Izbą a Prezydentem Miasta Białegostoku złożyła p. Elżbieta Pyszlak. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną przez p. Falkowskiego sprawą i głosowaniach nad dziewięcioma poszczególnymi punktami postanowienia zaakceptowali rekomendację ZP-R załatwienia problemu w przypadku ośmiu punktów.

Ad. 3

Dyrektor Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Elżbieta Żukowska przedstawiła zebranym maila zawierającego projekt uchwały Wspólnoty Właścicieli Lokali Użytkowych przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku w sprawie zmian zapisów w Uchwale nr 2/2016 dotyczących opłat za energię elektryczną i Uchwale nr 1/2016 w sprawie podziału zysku za rok 2015. W okresie od lutego 2014 r. do marca 2016 r. firmy PGE Dystrybucja i Corrente Sp. z o.o. nie stosowały mnożnika w wysokości 200 jednostek do każdej zużytej kWh energii elektrycznej i obecnie obie spółki wystawiły korekty faktur za wspomniany okres. Istnieje więc konieczniość spłaty zadłużenia powstałego bez winy Wspólnoty, czemu służyć ma podjęcie zaproponowanej uchwały. Wspólnota poinformowała także, że w stosunku do lokali opomiarowanych licznikami, do których zalicza się siedziba biura POIIB, nie będą stosowane żadne korekty.

Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński poinformował zebranych na dzisiejszym posiedzeniu o zaproszeniu na Dzień Dziecka organizowanym 1 czerwca 2016 r. o godzinie 13.00 w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-‑Wychowawczej nr 2 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku. Uroczystość jest powiązana z organizacją Dnia Dziecka dla dzieci członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w dniu 5 czerwca 2016 r. i działaniami podjętymi przez POIIB mającymi na celu wspomóc wspomnianą placówkę.

Przedstawiono mail z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z prośbą o wytypowanie kandydatów do objęcia funkcji w komisjach na XV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB. Postanowiono, że do prac w Komisji Skrutacyjnej zostanie zaproponowany p. Wojciech Borzuchowski, natomiast w Komisji Uchwał i Wniosków p. Andrzej Falkowski.

P. Elżbieta Żukowska odczytała pismo z PZiTB Oddział w Białymstoku z prośbą o rekomendację przedstawiciela Podlaskiej OIIB do Sądu Konkursowego Konkursu Budowa Roku 2015 w Regionie Północno-Wschodnim. Po chwili zdecydowano, że będzie to osoba wyłoniona spośród trzech kandydatur: p. Jerzego Bukowskiego, p. Mikołaja Maleszy i p. Czesława Miedziałowskiego.

Rozpatrzono pismo p. Katarzyny Klimowicz-Kułak o udostępnienie zaświadczeń członkowskich nieżyjącego ojca - p. Jerzego Klimowicza. Postanowiono przychylić się do prośby wnioskodawczyni.

Zapoznano się z mailem z Mazowieckiej OIIB na temat V Mistrzostw Polski Samorządów w Brydżu Sportowym pod hasłem „Misja” organizowanych przy współpracy z Okręgową Izbą Lekarską, które odbędą się w dniach 18-19 czerwca 2016 r. w Warszawie. Po chwili Prezydium Rady zdecydowało zamieścić informację o zawodach na stronie podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i pokryć koszty udziału dwóch par (4 osoby) - członków Izby. Postanowiono też, że osoby nienależące do Podlaskiej OIIB mogą uczestniczyć w mistrzostwach na własny koszt.

Pochylono się nad tematem zwrotu kosztów przejazdów samochodami prywatnymi pracowników biura związanych z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych. Przed ostatecznym rozwiązaniem problemu postanowiono, że biuro zasięgnie odpowiednich opinii w tej sprawie.

Przedstawiono wniosek członka Komisji Kwalifikacyjnej POIIB p. Wojciecha Rębacza o prenumeratę dwumiesięcznika Mosty. Po chwili postanowiono przychylić się do prośby.

Ad. 4

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:968