Protokół nr 7/PR/16 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 września 2016 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 7/PR/16

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 6 września 2016 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 17 czerwca 2016 r.
  2. Omówienie zgłoszeń w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków Podlaskiej OIIB, zaopiniowanych przez Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB.
  3. Omówienie bieżących spraw Izby.
  4. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. Pani Lucyna Huryn i p. Wojciech Borzuchowski usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  nie wnieśli uwag do porządku obrad. Po chwili jednogłośnie przyjęto Protokół nr 6/PR/16 z dnia 17 czerwca 2016 r.

Ad. 2

Na wstępie Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski omówił trzy zgłoszenia w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków POIIB, zaopiniowanych przez Zespół Prawno-Regulaminowy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na posiedzeniu w dniu 1 września 2016 r.

Pierwszy wniosek dotyczący decyzji wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia budowy sieci energetycznej w miejscowości Sobolew złożył p. Mariusz Kłokowski. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną przez p. Falkowskiego sprawą zaakceptowali rekomendacje ZP-R załatwienia problemu przy głosie wstrzymującym się p. Krzysztofa Ciuńczyka.

Drugi wniosek dotyczący uchybień Starosty Powiatu Garwolińskiego przy wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci energetycznej w miejscowości Sobolew również złożył p. Mariusz Kłokowski. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną przez p. Falkowskiego sprawą jednogłośnie zaakceptowali rekomendacje ZP-R załatwienia problemu.

Trzecia sprawa dotyczyła terminów uzgodnień projektów w Wodociągach Białostockich sp. z o.o., którą zgłosił p. Krzysztof Ciuńczyk. Obecni na dzisiejszym posiedzeniu przyjęli rekomendacje ZP-R przy głosie wstrzymującym się p. Ciuńczyka.

Ad. 3

Zajęto się tematem zakupu lokalu z przeznaczeniem na potrzeby Podlaskiej OIIB. Zastępca Przewodniczącego Rady p. Waldemar Jasielczuk w imieniu Zespołu do spraw zakupu nieruchomości przedstawił zebranym szczegóły rozmów, które są prowadzone z właścicielem. Jednocześnie p. Waldemar Jasielczuk mając na uwadze możliwość pojawienia się nowych ustaleń w tej sprawie poprosił o przełożenie najbliższego posiedzenia Rady z 13 września na 20 września 2016 r. Wniosek przyjęto.

Dyrektor Biura POIIB p. Elżbieta Żukowska przedstawiła zebranym propozycję ugody Wspólnoty Właścicieli Lokali Użytkowych przy ul. Legionowej 28 w Białymstoku z firmami PGE Dystrybucja i Corrente Sp. z o.o. w sprawie spłaty zadłużenia za energię elektryczną. Prezydium Rady stwierdziło, że ze strony podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa nie zostaną wniesione zastrzeżenia co do warunków tej ugody.

Przedstawiono dwa pisma Przewodniczącego Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego p. Ryszarda Dobrowolskiego z wnioskiem o uhonorowanie finansowe p. Barbary Klem za artykuł pod tytułem „Prąd i ciepło z odpadów”, który przedstawia jedną z największych podlaskich inwestycji w ostatnim czasie - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, mający ukazać się we wrześniowym numerze Inżyniera Budownictwa. Po dyskusji w głosowaniu jednogłośnie postanowiono przyznać autorce wynagrodzenie w wysokości 400,- zł brutto.

Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zapoznali się z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na temat konkursu organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa „Budowa Roku”.

P. Elżbieta Żukowska poinformowała pokrótce o przebiegu szkolenia sekretarzy okręgowych izb i dyrektorów biur, podczas którego omówiono między innymi problematykę świadczenia usług transgranicznych, wykonywania ostatecznych uchwał Rady, postępowania w sprawach dotyczących sfałszowanych uprawnień budowlanych oraz rozpatrywania wniosków o zawieszenie i skreślenie członkostwa złożonych za pomocą poczty elektronicznej.

Ad. 4

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1013