Protokół nr 8/PR/16 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 października 2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 8/PR/16

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 października 2016 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 5 września 2016 r.
  2. Omówienie zgłoszeń w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków Podlaskiej OIIB, zaopiniowanych przez Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB.
  3. Oferta TUiR AXA S.A. ubezpieczenia NNW w związku z wypadkami w trakcie wykonywania obowiązków członka organu samorządu zawodowego.
  4. Omówienie bieżących spraw Izby.
  5. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. Pan Wojciech Borzuchowski i pani Grażyna Siemiończyk usprawiedliwili swoją nieobecność

Ad. 1

Członkowie Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  nie wnieśli uwag do porządku obrad. Po chwili jednogłośnie przyjęto Protokół nr 7/PR/16 z dnia 6 września 2016 r.

Ad. 2

Na wstępie Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski omówił zgłoszenie w sprawie wskazującej na możliwość naruszenia interesów zawodowych członka POIIB, zaopiniowanej przez Zespół Prawno-Regulaminowy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na posiedzeniu w dniu 19 października 2016 r.

Wniosek dotyczący definicji pojęcia „zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód” występującego w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne złożył p. Mariusz Burakowski. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną przez p. Falkowskiego sprawą zaakceptowali rekomendacje ZP-R załatwienia problemu.

Ad. 3

Zajęto się ofertą TUiR AXA S.A. ubezpieczenia NNW w związku z wypadkami w trakcie wykonywania obowiązków członka organu samorządu zawodowego. Obejmuje ona dwa warianty rocznej składki za osobę: 25,- lub 56,- zł. Do chwili obecnej zainteresowanie ofertą wyraziło dziewięć okręgowych izb. Po krótkiej dyskusji Prezydium Rady wyraziło chęć przystąpienia do tego typu ubezpieczenia. Jako korzystniejszy wskazano wariant drugi.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński zrelacjonował przebieg posiedzenia Krajowej Rady PIIB, która obradowała 19 października 2016 r. w Warszawie.

Z kolei omówiono przygotowania do II Mistrzostw w Brydżu Sportowym Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które odbędą się w sobotę 19 listopada 2016 r. w Centrum Astoria przy ul. Henryka Sienkiewicza 4 w Białymstoku.

Poinformowano, że 25 października 2016 r. w siedzibie PIIB odbędzie się spotkanie Komitetu Problemowego B-21, skupiającego organizacje i samorządy reprezentujące branżę budowlaną (powołanego m.in. w celu ustalania wspólnych stanowisk w sprawach ważnych dla środowiska budowlanego) z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, w którym weźmie udział p. Andrzej Falkowski.

Dyrektor Biura Podlaskiej OIIB p. Elżbieta Żukowska poruszyła temat możliwości nadania srebrnych i złotych odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zasłużonym działaczom podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. P. Andrzej Falkowski zaproponował, by złotą wręczyć p. Jerzemu Bukowskiemu. Członkowie Prezydium Rady poparli tę inicjatywę. O przygotowanie stosownego wniosku do Zjazdu POIIB należy zwrócić się do Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jednocześnie postanowiono, że członkowie Rady zostaną poproszeni o przedstawienie kolejnych kandydatur do uhonorowania odznakami.

Po chwili ustalono, że XVI Zjazd Podlaskiej OIIB odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. Zjazd Krajowy natomiast zaplanowano na dni 23-24 czerwca 2017 r.

Do biura Izby wpłynęło zaproszenie Mazowieckiej OIIB do udziału w VII Międzynarodowych Zawodach Pływackich „MASTERS” o Puchar Przewodniczącego MOIIB. Zawody odbędą się 26 listopada 2016 r. w Ostrowii Mazowieckiej. Postanowiono, że członkom Izby, którzy zechcą wziąć udział w imprezie POIIB pokryje koszty delegacji.

Podjęto decyzję, że Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nie będzie organizować specjalnych obchodów zbliżającej się rocznicy XV-lecia powstania Izby.

Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej OIIB p. Waldemar Jasielczuk przekazał zebranym na dzisiejszym posiedzeniu propozycję współorganizowania od przyszłej edycji wraz z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej, którą z ramienia PZITS złożył p. Mirosław Truszkowski. Członkowie Prezydium Rady stwierdzili, że Izba byłaby gotowa objąć patronatem powyższe przedsięwzięcie.

Skarbnik Rady POIIB p. Krzysztof Ciuńczyk poinformował członków Prezydium Rady o dwóch sprawach, które zostaną omówione na najbliższym posiedzeniu Rady. Pierwszą z nich jest realizacja budżetu do końca września 2016 r., natomiast drugą uchylenie uchwały nr 17/R/14 Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyrównania wynagrodzeń za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowlane. P. Ciuńczyk stoi na stanowisku, że wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powinny być wypłacane zgodnie z art. 12 ust. 5f obowiązującej ustawy Prawo budowlane.

Ad. 5

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1019