Protokół nr 2/PR/17 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 marca 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 2/PR/17

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 14 marca 2017 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 7 lutego 2017 r.
  2. Omówienie zgłoszeń w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków Podlaskiej OIIB, zaopiniowanych przez Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB.
  3. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  4. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. Panowie Krzysztof Ciuńczyk i Waldemar Jasielczuk usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Wojciech Kamiński zaproponował członkom Prezydium Rady Podlaskiej OIIB zmianę polegającą na dodaniu do porządku obrad jako punktu 3 omówienia projektu Regulaminu działalności samopomocowej POIIB. Po chwili obecni na dzisiejszym posiedzeniu zaakceptowali porządek obrad z powyższą zmianą. Z kolei jednogłośnie przyjęto Protokół nr 1/PR/17 z dnia 7 lutego 2017 r.

Ad. 2

Na wstępie Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Andrzej Falkowski omówił zgłoszenia w sprawach wskazujących na możliwość naruszenia interesów zawodowych członków Podlaskiej OIIB, zaopiniowanych przez Zespół Prawno-Regulaminowy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na posiedzeniu w dniu 8 marca 2017 r.

Wniosek dotyczący zapisu w protokole z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu polegającego na zamieszczeniu przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach wpisu o konieczności dodatkowego uzgodnienia z Orange Polska S.A. złożył p. Piotr Bartoszewicz. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną przez p. Falkowskiego sprawą zaakceptowali rekomendacje ZP-R załatwienia problemu.

Drugi wniosek został złożony przez p. Krzysztofa Ciuńczyka, a dotyczył działań Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział - Zakład Gazowniczy w Białymstoku. Członkowie Prezydium Rady po zapoznaniu się ze zreferowaną przez p. Falkowskiego sprawą zaakceptowali rekomendacje ZP-R załatwienia problemu.

Ad. 3

Ponownie głos zabrał p. Andrzej Falkowski, który zreferował projekt Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej OIIB przygotowany przez Zespół Prawno-Regulaminowy na wniosek Skarbnika Rady POIIB p. Krzysztofa Ciuńczyka. Jak podkreślił, ma on na celu wyeliminowanie problemów, na jakie napotkano w trakcie stosowania obowiązującego dokumentu. Główne zmiany miałyby polegać na ustaleniu ścisłej hierarchii osób uprawnionych do pobrania świadczenia, usunięciu zapisu o wyjątkowych przypadkach losowych oraz instytucji pożyczki, stworzeniu jasnych kryteriów dotyczących terminów i progów kwotowych. Po likwidacji uznaniowości przyznawania zapomóg decyzje będzie podejmować każdorazowo Przewodniczący Rady. Ewentualne skargi rozpatrywałoby Prezydium Rady. Po zapoznaniu się z poszczególnymi zapisami, dyskusji oraz wniesieniu kilku poprawek Prezydium Rady zaakceptowało propozycję Regulaminu, który zostanie omówiony i poddany pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Rady POIIB.

 

Ad. 4

Podjęto temat organizacji Dnia Dziecka przez Podlaską OIIB. Postanowiono między innymi, że podobnie jak w roku ubiegłym Izba wesprze Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku. Ustalono, że za udział w imprezie chętni będą musieli zapłacić 10,- zł plus 10,- zł (lub więcej) na potrzeby placówki.

9 marca 2017 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku odbyło się spotkanie, które miało na celu nawiązanie współpracy w ramach tworzącego się Podlaskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego działających na terenie województwa podlaskiego. Na zebraniu obecny był p. Andrzej Falkowski, który przedstawił członkom Prezydium Rady jego przebieg oraz nakreślił wstępne założenia i planowane działania Forum. Po zapoznaniu się z informacjami obecni na dzisiejszym posiedzeniu stwierdzili, że podlaski samorząd zawodowy inżynierów budownictwa dołączy do powyższego przedsięwzięcia.

Ad. 5

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

 

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

 

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1036