Protokół nr 4/PR/17 posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 czerwca 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

Protokół nr 4/PR/17

posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 14 czerwca 2017 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Prezydium Rady Podlaskiej OIIB z 4 kwietnia 2017 r.
  2. Rozpatrzenie skargi Zygfryda Zdzisława Fiłonowicza na odmowę przyznania zapomogi z tytułu śmierci żony.
  3. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
  4. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. Pan Wojciech Borzuchowski oraz panie Lucyna Huryn i Grażyna Sykała usprawiedliwili swoją nieobecność.

Ad. 1

Po chwili obecni na dzisiejszym posiedzeniu zaakceptowali porządek obrad. Z kolei przyjęto Protokół nr 3/PR/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Ad. 2

19 kwietnia 2017 r. p. Zygfryd Zdzisław Fiłonowicz złożył wniosek o udzielenie zapomogi w wysokości 6000,- zł z powodu śmierci żony. 28 kwietnia 2017 r. Przewodniczący Rady odmówił przyznania ww. świadczenia, o czym wnioskodawca został poinformowany pismem z dnia 5 maja 2017 r. 17 maja 2017 r. do Podlaskiej OIIB wpłynęła skarga p. Fiłonowicza na rozstrzygnięcie Przewodniczącego. Po jej rozpatrzeniu członkowie Prezydium Rady Podlaskiej OIIB stwierdzili, że nie znajdują podstaw do jej uwzględnienia. Tym samym nie przyznano p. Zygfrydowi Zdzisławowi Fiłonowiczowi zapomogi w wysokości 6000,- zł. Jednakże po chwili Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB p. Andrzej Falkowski zakwestionował podstawę prawną przygotowanej przez biuro Izby uchwały w sprawie odmowy przyznania zapomogi losowej bezzwrotnej z powodu śmierci małżonka członka Izby, której projekt został rozesłany członkom Prezydium Rady przed dzisiejszym posiedzeniem. Według p. Falkowskiego sprawa p. Fiłonowicza powinna być rozpatrywana według Regulaminu działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjętego uchwałą Rady Podlaskiej OIB nr 10/R/14 z dnia 26 maja 2014 r., a nie uchwałą nr 3/R/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. (a zatem regulaminu obowiązującego w chwili złożenia ww. wniosku, a nie w chwili rozstrzygania). P. Andrzej Falkowski przedstawił swoją wersję uchwały w sprawie opinii do odmowy przyznania zapomogi losowej, która została poddana pod głosowanie. Po chwili członkowie Prezydium przyjęli jednogłośnie powyższą wersję uchwały. Dyrektor Biura POIIB p. Elżbieta Żukowska poprosiła o wpis w protokole, że w trakcie dyskusji informowała, iż podstawą prawną uchwały, tak jak zakładano pierwotnie w projekcie, powinien być Regulamin działalności samopomocowej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjęty uchwałą Rady Podlaskiej OIIB nr 3/R/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. Po wysłuchaniu argumentacji p. Żukowskiej zarządzono reasumpcję głosowania. W jego wyniku ponownie przyjęto wersję p. Andrzeja Falkowskiego (za głosowali p. Krzysztof  Ciuńczyk i p. Andrzej Falkowski, przeciw była p. Grażyna Siemiończyk, a p. Waldemar Jasielczuk i p. Wojciech Kamiński wstrzymali się od głosu).

Ad. 3

Przedstawiono członkom Prezydium Rady Podlaskiej OIIB projekt uchwały w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną POIIB obejmujących tematykę zabezpieczenia dokumentów finansowych w Podlaskiej OIIB oraz kosztów szkoleń członków POIIB w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 16 maja 2017 r. Powyższy dokument zostanie poddany głosowaniu na najbliższym posiedzeniu Rady POIIB. Jednocześnie członkowie Prezydium postanowili, że przy okazji będą rekomendowali Radzie rezygnację z wysyłania wraz z Inżynierem Budownictwa wrzutek z informacjami na temat organizowanych szkoleń dla członków podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Omówiono projekt Regulaminu korzystania z ochrony i pomocy prawnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Po zapoznaniu się z jego treścią, a także analizą przygotowaną przez p. Andrzeja Falkowskiego i późniejszej dyskusji postanowiono odłożyć ten temat i nie przedstawiać dokumentu Radzie na następnym posiedzeniu.

Następnie podjęto temat rozliczenia finansowego Dnia Dziecka zorganizowanego przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa na terenie Majątku Howieny w dniu 3 czerwca 2017 r. Część kwoty z biletów wstępu, w wysokości 4705,- zł zostanie przekazana na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku.

Zajęto się tematem zakupu lokalu z przeznaczeniem na potrzeby biura Podlaskiej OIIB. Szczegóły w imieniu Zespołu do spraw zakupu nieruchomości przedstawił zebranym Zastępca Przewodniczącego Rady p. Waldemar Jasielczuk.

Warmińsko-Mazurska OIIB organizuje III Regaty Żeglarskie. Zdecydowano o pokryciu kosztów dojazdu i noclegów dla jednej 3-osobowej załogi.

Ad. 4

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

 

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:POIIB
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Dąbrowski
Liczba odwiedzin:1033